3 VSPH 951/2016-A-10
KSLB 82 INS 7630/2016 3 VSPH 951/2016-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice: Simona anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, Ještědská 3, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 1. dubna 2016, č.j. KSLB 82 INS 7630/2016-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 1. dubna 2016, č.j. KSLB 82 INS 7630/2016-A-5, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení dlužnice.

V odůvodnění svého usnesení uvedl, že mu byl dne 1.4.2016 doručen insolvenční návrh dlužnice, kterým se domáhá zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Odkazuje na ust. § 83 a § 103 občanského soudního řádu (o.s.ř.) konstatoval, že dne 25.9.2015 takový návrh dlužnice již dříve podala a řízení o něm je vedeno pod sp.zn. KSLB 87 INS 24181/2015. O téže věci tak již u soudu probíhá řízení, které dosud nebylo pravomocně skončeno, a pro tento neodstranitelný nedostatek podmínek řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. dané insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádá, aby bylo v řízení pokračováno. Namítá, že v dříve zahájeném řízení bylo podáno odvolání, které nebylo podepsáno. Na výzvu k odstranění vad nereagovala, neboť sama žádné odvolání nepodala a považovala celou věc za skončenou. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

O stejnou věc jde tehdy, jde-li v pozdějším řízení o tentýž nárok nebo stav, o němž již bylo zahájeno jiné řízení, a týká-li se stejného předmětu řízení a stejných osob. Pro posouzení toho, zda je zde překážka věci zahájené, je rozhodující stav v době rozhodnutí soudu v později zahájeném řízení.

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Podle § 107 odst. 1,2 InsZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele. Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Z uvedeného vyplývá, že překážka věci zahájené (litispendence) se v insolvenčním řízení uplatní (jen) v případě, kdy táž osoba (věřitel nebo dlužník) podá vůči témuž dlužníku další insolvenční návrh (návrh na zjištění úpadku dlužníka) dříve, než bylo jejímu původnímu návrhu vydáním rozhodnutí o úpadku dlužníka vyhověno, nebo než o něm bylo jinak pravomocně rozhodnuto. Je-li různými subjekty podáno více insolvenčních návrhů vůči témuž dlužníku a o některém z nich dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, je uplatnění překážky litispendence speciální úpravou obsaženou v § 107 InsZ vyloučeno.

Z obsahu spisu o dané věci a z obsahu insolvenčního spisu vedeného pod sp.zn. KSLB 87 INS 24181/2015 se podává, že zjištění soudu prvního stupně, o která své rozhodnutí opírá, jsou správná. Dne 25.9.2015 bylo na základě insolvenčního návrhu dlužnice zahájeno u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích insolvenční řízení dlužnice, vedené aktuálně u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 87 INS 24181/2015, které dosud nebylo pravomocně skončeno. Dne 1.4.2016 podala dlužnice další insolvenční návrh vedený u téhož soudu pod sp.zn. KSLB 82 INS 7630/2016.

Vzhledem k tomu, že ta samá osoba podala vůči témuž dlužníku další insolvenční návrh dříve, než bylo o jejím původním návrhu pravomocně rozhodnuto, správný je i závěr soudu prvního stupně, že o téže věci probíhají dvě soudní řízení, což zákon neumožňuje. Proto bylo na místě dané řízení pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v překážce litispendence zastavit.

S ohledem na uvedené odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková