3 VSPH 944/2013-P1-7
KSPL 27 INS 16843/2012 3 VSPH 944/2013-P1-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužníka: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Slavkov, Poštovní 354/32, o odvolání věřitele Ferratum Czech, s.r.o. se sídlem Praha 5-Stodůlky, Bavorská 856/14, IČO: 27894690, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 16843/2012-P1-2 ze dne 3. prosince 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 16843/2012-P1-2 ze dne 3. prosince 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 16843/2012-P1-2 ze dne 3.12.2012 v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele ve výši 9.300,-Kč a v bodě II. výroku konstatoval, že s právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že na přezkumném jednání dne 16.10.2012 byla popřena insolvenčním správcem i dlužníkem celá pohledávka věřitele Ferratum Czech, s.r.o. se sídlem v Praze 5 (dále jen věřitel).

Soud cituje ust. § 197 odst. 2, § 198 odst. 1 a 2 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), konstatoval, že se věřitel přezkumného jednání nezúčastnil, a že insolvenční správce věřitele podle § 197 odst. 2 IZ vyrozuměním ze dne 17.10.2012 informoval o skutečnosti popření jím přihlášené pohledávky ve výše uvedeném rozsahu a dále pak jej podle § 198 odst. 1 a 2 IZ poučil o možnosti podat žalobu na určení u insolvenčního soudu; uvedené vyrozumění věřitel převzal dne 23.10.2012.

Soud uzavřel, že zmeškání lhůty k podání žaloby o určení pravosti pohledávky popřené insolvenčním správcem je důvodem k vydání rozhodnutí, a proto věřitelovu přihlášku pohledávky ve výši 9.300,-Kč odmítl a ukončil jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítl, že od insolvenčního správce obdržel dne 23.10.2012 výzvu z přezkumného jednání konaného dne 17.10.2012, v níž je konstatováno, že jeho pohledávka byla popřena z důvodu nedoložení potřebných dokumentů. Dne 29.10.2012 datovou schránkou zaslal insolvenčnímu soudu potřebné podklady k půjčce p. anonymizovano . Na důkaz toho předkládá tzv. printscreen odchozích zpráv z datové schránky, z něhož je zřejmý datum odeslání ke spisové značce KSPL 27 INS 16843/2012.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 197 odst. 2 IZ (ve znění účinném do 31.12.2013) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 198 odst. 3 IZ vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 18.7.2012 věřitel přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 9.300,-Kč sestávající se z jistiny 6.000,-Kč a příslušenství-poplatku 1.500,-Kč a smluvní pokuty 1.800,-Kč mající původ v dlužníkově žádosti o půjčku ze 14.7.2010, přičemž mu měly být peníze zaslány bankovním převodem. Insolvenční správce i dlužník při přezkumném jednání dne 16.10.2012 věřitelovu pohledávku ve výši 9.300,-Kč popřeli z důvodu, že pohledávka nevznikla a věřitel neprokázal smluvní vztah s dlužníkem.

Věřitel se přezkumného jednání nezúčastnil, insolvenční správce jej proto podáním ze 17.10.2012 o popření pohledávek podle § 197 a 198 IZ a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. vyrozuměl. Vyrozumění, jež bylo věřiteli doručeno dne

23.10.2012, obsahovalo poučení o věřitelově právu podat žalobu na určení pravosti popřené pohledávky, včetně poučení o lhůtě k podání žaloby a o následcích v případě, že nebude včas podána. Dne 22.11.2012 lhůta uplynula, aniž by věřitel žalobu podal a neučinil tak doposud. Za tu pak nelze považovat věřitelovo tzv. Odvolání proti Přezkumnému jednání ze dne 29.10.2012, doručené soudu téhož dne, v němž věřitel doplňuje přihlášku své pohledávky o způsob uzavření smlouvy o půjčce s dlužníkem a způsob výpočtu příslušenství s citací příslušných ustanovení zřejmě smlouvy či obchodních podmínek (což z uvedeného podání není zřejmé) a předkládá o tom důkazy.

V posuzované věci insolvenční správce a dlužník na přezkumném jednání popřeli věřitelovu přihlášenou pohledávku v celé výši 9.300,-Kč, a insolvenční správce vyrozuměl o tom věřitele podle § 197 odst. 2 IZ. Za této situace mohl věřitel zákonný následek poslední věty § 198 odst. 1 IZ, totiž že se k popřené pohledávce nepřihlíží (a je tudíž podle § 185 IZ dán důvod k jejímu odmítnutí), odvrátit jedině tím, že by řádně a včas podal u insolvenčního soudu určovací žalobu. Jelikož takovou žalobu ve stanovené lhůtě nepodal, soud prvního stupně rozhodl správně, jestliže popřenou pohledávku věřitele odmítl. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 18. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová