3 VSPH 933/2012-A-15
MSPH 76 INS 13642/2012 3 VSPH 933/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném zpředsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové vinsolvenčním řízení dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Ve Skále 331/1, zahájeném k návrhu Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5-Velká Chuchle, V Dolích 11/227, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 13642/2012-A-6 ze dne 12.června 2012, takto: I. Odvolací řízeníse za s tavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodněnü

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 76 INS 13642/2012-A-6 ze dne 12.6.2012 odmítl insolvenční návrh podaný věřitelem Martinem Šimkem (dále jen navrhovatel) proti dlužnici Miroslavě anonymizovano (dále jen dlužnice) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včasné odvolání. Vprůběhu odvolacího řízení vzal navrhovatel své odvolání podáním z 22.3.2013 zpět.

Dne 27.8.2012, tedy po vydání napadeného usnesení, jímž soud rozhodl o návrhu navrhovatele jinak než rozhodnutím o úpadku, podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři samotná dlužnice, která tak dle § 107 insolvenčního zákona (dále jen IZ) jako další navrhovatel přistoupila k danému insolvenčnímu řízení.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a odvolací řízení o odvolání navrhovatele zastavil. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně tak nabylo právní moci, jako kdyby odvolání nebylo podáno.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. s respektováním skutečnosti, že dlužnici žádné náklady řízení nevznikly.

Soud prvního stupně bude v insolvenčním řízení pokračovat na základě insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na oddlužení, který byl podán vdobě, kdy napadené usnesení, jímž bylo opůvodním insolvenčním návrhu rozhodnuto jinak než rozhodnutím o úpadku, nenabylo právní moci, nebot bylo napadeno odvoláním a odvolací řízení nebylo skončeno. Pro trvání účinků dalšího insolvenčního návrhu není-s ohledem na přiměřenost užití ustanovení o.s.ř. dle § 7 odst. 1 IZ a povahu institutu přistoupení k řízení dle § 107 IZ nemůže být-podstatné, že ve smyslu § 222 odst. 1 občanského soudního řádu při zpětvzetí odvolání právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo (tj. uplynutím odvolací lhůty poslednímu z účastníků k odvolání oprávněných), a že tedy v dané věci s rozhodnutím o zastavení řízení o odvolání pro jeho zpětvzetí nastane právní moc napadeného usnesení k okamžiku předcházej ícímu podání insolvenčního návrhu dlužnice.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4.dubna 2013

JUDr. Michal Kubín, V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

Borodáčová