3 VSPH 931/2012-B-18
KSPL 56 INS 556/2012 3 VSPH 931/2012-B-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Karlovy Vary, Studentská 168/11, zast. opatrovnicí Věrou Vlčkovou, bytem Karlovy Vary, Studentská 168/11, právně zast. JUDr. Janou Bodlákovou, advokátkou se sídlem Karlovy Vary-Dvory, Cihelní 14, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 556/2012-B-12 ze dne 31. května 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 556/2012-B-12 ze dne 31. května 2012 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (též insolvenční soud) usnesením č.j. KSPL 56 INS 556/2012-B-12 ze dne 31.5.2012 zastavil insolvenční řízení.

V odůvodnění svého usnesení soud uvedl, že dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a soud tento návrh spojil se shodným návrhem manželky dlužníka Věry Vlčkové usnesením ze dne 25.1.2012, rozhodl o úpadku obou dlužníků, povolil oddlužení a ustanovil insolvenčního správce. Usnesením ze dne 21.3.2012 rozhodl, že oddlužení dlužníka a jeho manželky Věry Vlčkové bude provedeno plněním splátkového kalendáře.

Dále soud uvedl, že obdržel od dlužníkova věřitele R.Čecha (doručené soudu 24.5.2012) návrh na zastavení řízení podle § 104 o.s.ř. s odůvodněním, že dlužník nebyl a není v řízení řádně zastoupen kolizním opatrovníkem, neboť jako osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nemá procesní způsobilost.

Soud zjistil, že dlužníkův insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení podaný prostřednictvím příslušného formuláře byl podepsán dlužníkem, k němuž byl připojen souhlas jeho manželky v kolonce 22 formuláře, ačkoliv byl dlužník usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28.4.2011, sp. zn. 20 Nc 1517/2010 omezen ve způsobilosti k právním úkonům tak, že je schopen provádět jednoduché právní úkony související se spravováním a obstaráváním běžných záležitostí, není však schopen provádět složitější právní úkony, jako je uzavírání majetkových smluv, převody majetku, nemovitostí, přijímání odpovědnosti v pracovním poměru. Usnesením téhož soudu ze dne 5.8.2011, č.j. 20 P 92/2011-42, byla dlužníku ustanovena jako opatrovnice jeho manželka Věra Vlčková, jež je oprávněna za dlužníka jeho jménem jednat, zastupovat ho a činit za něho složitější právní úkony, jako je uzavírání majetkových smluv, převody majetku, nemovitostí, přejímání odpovědnosti v pracovním poměru, že dlužník je schopen činit jen jednoduché právní úkony související se spravováním a obstaráváním běžných záležitostí, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu.

Soud konstatoval, že podání insolvenčního návrhu dlužníkem není běžnou záležitostí, a proto ho bylo třeba schválit soudem, nehledě na to, že jednat za osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům a činit za něj právní úkony je vyloučeno v případech, kdy dojde ke střetu zájmů zastoupeného se zájmy zákonného zástupce, přičemž rozhodnutí opatrovnického soudu o schválení úkonu dlužníka nebylo soudu předloženo. Cituje § 38 odst. 1 obč. zák. a § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) soud uzavřel, že insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení je neplatným právním úkonem podle § 38 odst. 1 obč. zák., proto rozhodl o vyloučení spojené věci dlužnice Věry Vlčkové k samostatnému řízení, jež bude nadále pokračovat, a současně rozhodl napadeným usnesením o zastavení insolvenčního řízení dlužníka. Doplnil, že společné jmění manželů (SJM) Vlčkových nebylo zúženo ani upraveno, veškeré závazky přihlášených věřitelů tedy spadají do tohoto SJM, když v řízení nebylo prokázáno, že by se některé závazky týkaly výlučně jednoho z manželů.

Toto usnesení Krajského soudu v Plzni napadl dlužník včasným odvoláním, v němž požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení, poté, co opatrovnický soud schválí dlužníkův návrh na povolení oddlužení, změnil a návrh na zastavení řízení zamítl. Konstatoval, že si byl při řešení své tíživé finanční situace zcela vědom, že podání insolvenčního návrhu není běžnou záležitostí, proto se obrátil na společnost Captura Service CZ, s.r.o., která pro něj insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení zpracovala. Za vypracování tohoto návrhu a shodného návrhu manželky zaplatili této společnosti celkem 18 tis. Kč, přičemž byli ujištěni jejím zástupcem, že souhlasu soudu k podání dlužníkova návrhu není třeba. Vzhledem k tomu podal 18.6.2012 u Okresního soudu v Karlových Varech podle § 28 obč. zák. návrh na schválení právního úkonu, tj. insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení a navrhl přerušení řízení do doby rozhodnutí opatrovnického soudu. Dále namítl, že R.Čech nebyl oprávněn podat návrh na zastavení řízení, neboť není účastníkem tohoto insolvenčního řízení z důvodu, že jeho přihláška byla usnesením soudu pro opožděnost odmítnuta. Jednání R.Čecha považuje za zcela účelové, neboť se v několika soudních řízeních domáhá vůči němu zaplacení částek v celkové výši cca 1,9 mil. Kč, ačkoliv přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka toliko pohledávku ve výši 314 tis. Kč. Uzavřel, že od počátku schválení splátkového kalendáře splácel své závazky řádně a včas, přičemž je povinen platit i nadále se svou manželkou pravidelné měsíční splátky, aniž by to pro něj mělo očekávaný výsledek, tj. oddlužení.

Vrchní soud v Praze v rozsahu vymezeném odvoláním přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Nedostatek podmínky řízení může být jednak odstranitelný, jednak neodstranitelný, a to v závislosti na povaze podmínky řízení a v závislosti na konkrétní úpravě způsobu zkoumání té které podmínky. Občanský soudní řád vymezuje pojem podmínek řízení tak, že jde o takové podmínky, za nichž soud může rozhodnout ve věci samé. Nedostatek určité podmínky nebo její zánik v průběhu řízení má za následek, že soud nesmí vydat meritorní rozhodnutí, dokud nebude nedostatek odstraněn. Zákon soudu ukládá přihlížet z úřední povinnosti, zda není dán nedostatek podmínek řízení v celém jeho průběhu, včetně odvolacího řízení. Zákon nemá ustanovení, ve kterém by vypočítával taxativně jednotlivé procesní podmínky; teorie procesního práva ve shodě se soudní praxí však mezi ně řadí návrh na zahájení řízení (§ 79 o.s.ř.), podmínky týkající se soudu, tj. pravomoc a příslušnost (zejména § 7 a § 9 o.s.ř.), podmínky na straně účastníků, tj. způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o.s.ř.) a procesní způsobilost (§ 20 o.s.ř.), způsobilost být zástupcem a oprávnění k zastupování (§ 22-29 o.s.ř.), a negativní procesní podmínky, tj. překážka litispendence (§ 83 o.s.ř.) a rei iudicatae (§ 159a o.s.ř.).

Odvolací soud ze shora citovaných rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech zjistil, že byl dlužník v uvedeném rozsahu podle § 10 odst. 2 obč. zák. omezen ve způsobilosti k právním úkonům, jak citoval soud prvního stupně, a dlužníku byla ustanovena opatrovnice-manželka Věra Vlčková, jež je za něj oprávněna jednat a činit složitější právní úkony, jako je uzavírání majetkových smluv, převody majetku, nemovitostí, přejímání odpovědnosti v pracovním poměru; dlužník je schopen činit jen jednoduché právní úkony související se spravováním a obstaráváním běžných záležitostí, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu, a že opatrovník nemůže za dlužníka jednat a činit právní úkony, pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a zastupovaným.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení není právním úkonem charakterizovaným jako běžná záležitost, jež by dlužníkova opatrovnice mohla za dlužníka činit bez schválení soudu, a že návrh trpí vadou podpisu, neboť jej dlužník sám podepsat nemohl, a pokud by jej podepisovala opatrovnice, musela by si vyžádat souhlas opatrovnického soudu s tímto právním úkonem. Souhlas manželky dlužníka v návrhu na oddlužení v kolonce 22 přitom není právním úkonem činěným za dlužníka z titulu opatrovnictví (bez potřebného schválení soudem). Není pochyb o tom, že insolvenční soud informace o tom, že je dlužník omezen ve způsobilosti k právním úkonům, neměl, leč za situace, kdy tuto informaci obdržel od jednoho z věřitelů, nemohl řízení zastavit pro nedostatek podmínky řízení postupem podle § 104 odst. 1 o.s.ř.

Odvolací soud považuje nedostatek souhlasu opatrovnického soudu s úkony dlužníka, tj. s insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na oddlužení, za vadu odstranitelnou ve smyslu § 104 odst. 2 o.s.ř., jež lze zhojit i dodatečným schválením soudu s tímto návrhem. Vzhledem k tomu, že dlužník podal u Okresního soudu v Karlových Varech návrh na schválení tohoto právní úkonu v průběhu odvolacího řízení, bude namístě vyčkat, jak tento soud rozhodne, a podle výsledku v uvedeném řízení pak insolvenční soud rozhodne o dalším postupu v tomto insolvenčním řízení. K tomu odvolací soud ještě poznamenává, že není namístě úvaha o střetu zájmů zastoupeného dlužníka a opatrovnice při řešení společných závazků, neboť jak zjistil soud prvního stupně, mají toliko společné závazky spadající do jejich SJM, jež hodlají řešit společně a dosáhnout tak oddlužení.

Z uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. srpna 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová