3 VSPH 927/2015-B-38
KSLB 87 INS 6489/2012 3 VSPH 927/2015-B-38

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., v insolvenční věci dlužnice: Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem Albrechtice 36, 463 31 Chrastava, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 87 INS 6489/2012-B-24 ze dne 24. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 24. března 2015, č.j. KSLB 87 INS 6489/2012-B-24, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále též insolvenční soud) usnesením č.j. KSLB 87 INS 6489/2012-B-24 ze dne 24. března 2015 zrušil schválené oddlužení dlužnice Michaely anonymizovano (dále jen dlužnice) z důvodu uvedeného v § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (bod I. výroku) a na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), a vyslovil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a proti všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci, kteří byli při jednání přítomni, nastávají okamžikem jeho veřejného vyhlášení na jednání (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého usnesení insolvenční soud uvedl, že z průběžných výsledků insolvenčního řízení dlužnice doložila, že má příjem z pracovního poměru, jenž jí umožní uhradit věřitelům cca 46 % pohledávek, proto usnesením z 9.5.2013 schválil její oddlužení splátkovým kalendářem. Pokračoval, že mu 15.11.2013 dlužnice sdělila, že z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele byl ukončen její pracovní poměr a od 6.11.2013 je evidována na úřadu práce. Z dalšího podání dlužnice z 26.1.2015 vyplývá, že dlužnice je stále evidována na úřadu práce a v současné době nepobírá podporu. Z průběžné zprávy insolvenčního správce z 2.2.2015 zjistil, že od září 2014 nejsou z příjmů dlužnice prováděny žádné srážky a vznikl jí nedoplatek na zálohách na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce za období od června 2014 do ledna 2014 ve výši 8.712,-Kč. V průběhu plnění splátkového kalendáře bylo věřitelům vyplaceno na úhradu nezajištěných pohledávek pouze 34.198,88 Kč, což představuje plnění v rozsahu cca 5,89% zjištěných pohledávek.

Cituje § 418 odst. 1 a 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), insolvenční soud konstatoval, že se dlužnice k nařízenému jednání bez omluvy nedostavila, a že podle aktuální zprávy insolvenčního správce z 10.3.2015 neplní splátkový kalendář, dlužnice je nezaměstnaná a nepobírá v podporu v nezaměstnanosti, telefonicky pouze sdělila insolvenčnímu správci, že očekává nástup na mateřskou dovolenou a následně rodičovskou od června 2015 a že doloží mimořádný příjem ve formě daru při nařízeném jednání. Uzavřel, že dlužnice neplní podmínky schváleného oddlužení a nelze předpokládat, že dosáhne uspokojení pohledávek věřitelů alespoň v rozsahu 30 % a její nečinnost v oddlužení vypovídá o jejím lehkovážném přístupu, proto rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a současně prohlásil na její majetek konkurs s tím, že dle § 314 IZ bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádala, aby nadále bylo pokračováno ve splátkovém kalendáři. Uvedla, že informovala insolvenčního správce, že očekává nástup na mateřskou dovolenou a následně rodičovskou, a že z dávek a z mimořádného příjmu ve formě daru by měla uhradit minimální výši pohledávek věřitelů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, ve věci nařídil jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže: a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však nemůže dojít, jestliže dlužník nesplnil řádně a včas všechny své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník v podstatné míře neplní povinnosti s ním spojené, a tudíž nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Proces oddlužení je pak třeba za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční soud k návrhu dlužnice usnesením ze dne 28.2.2013 (dokument A-17) zjistil její úpadek a povolil způsob jeho řešení oddlužením, jež usnesením ze dne 9.5.2013 schválil ve formě splátkového kalendáře, jímž určil, aby dlužnice platila měsíčně po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 20. dni v měsíci částku určenou dle § 398 ods.t 3 IZ z příjmů, které získá po schválení oddlužení ve stanoveném poměru označeným věřitelům s tím, že první splátka bude zaplacena k 20.6.2013 z příjmu vypláceného zaměstnavatelem PRECIOSA, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou. Insolvenční soud při schválení oddlužení vyšel z toho, že dlužnice ze svého čistého měsíčního příjmu cca 14.500,-Kč uspokojí nezajištěné věřitele v částce 48 % jejich pohledávek a uhradí náklady insolvenčního řízení.

Na základě zpráv insolvenčního správce, jak uvedeno shora v odůvodnění napadeného rozhodnutí, a z protokolu o jednání o zrušení oddlužení ze dne 24.3.2015 (B-23) odvolací soud zjistil, že dlužnice v období od srpna 2014 do února 2015 nezaslala insolvenčnímu správci jakoukoliv srážku z příjmu či mimořádný příjem. Ze zpráv insolvenčního správce z 5.8.2015 (B-30) a z 18.12.2015 (B-35) se pak podává, že dlužnice ani v období březen až prosinec 2015 ničeho nezaplatila insolvenčnímu správci, přičemž věřitelé byli uspokojeni jen v rozsahu 34.198,88 Kč (tj. v 5,89 %); insolvenčnímu správci pak nebyla uhrazena záloha na odměnu a hotové výdaje za období červen 2014 až prosinec 2015 ve výši 20.691,-Kč. Ze sdělení Úřadu práce ČR (B-31) odvolací soud zjistil, že dlužnice byla v evidenci tohoto úřadu od 5.11.2013 do 27.8.2015 a byla z ní vyřazena k 28.8.2015 z důvodu rodičovské dovolené.

Na výzvy insolvenčního soudu z 5.10.2015 (B-32) a odvolacího soudu v předvolání k jednání o přiznání výše rodičovského příspěvku, resp. jejích příjmech a nabídce pro splátkový kalendář pro zbývající splátkové období dlužnice nereagovala, jednání u odvolacího soudu se nezúčastnila.

S ohledem na skutečnost, že se dlužnice nachází v 31. měsíci splátkového kalendáře, by měla za jeho zbývajících 29 měsíců zaplatit 192.217,-Kč, tj. cca 6.630,-Kč měsíčně, což je rozdíl mezi výší zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů v minimálních 30 %, což činí 174.144,-Kč (počítáno z částky 580.481,78 Kč) a odměny insolvenčního správce 65.340,-Kč, tedy celkem 239.484,-Kč, jež by měla dlužnice za 60 měsíců zaplatit, a celkové úhrady dlužnice 47.267,-Kč (34.198,-Kč věřitelům a 13.069,-Kč insolvenčnímu správci).

Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení a přístupu dlužnice je zcela zjevné, že dlužnice není a nebude schopna uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %. Pro zbývající splátkové období 29 měsíců dlužnice nenabídla jakékoliv plnění, z něhož by bylo lze usuzovat, že své povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře splní.

Nehledě na shora uvedené závěry odvolací soud konstatuje, že dlužnice přes poučení jí dané v rozhodnutí o schválení oddlužení (B-6), kdy byla mimo jiné poučena o tom, že podle § 412 IZ je povinna bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku a předložit jim přehled o svých příjmech za uplynulých 6 kalendářních měsíců, nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, tyto povinnosti neplnila. Neplnění těchto povinností dlužnicí je rovněž důvodem pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, jak správně dovodil soud prvního stupně.

Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka jeho příjmy náleží do jeho majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 207 odst. 2 IZ).

Odtud plyne, že soud prvního stupně rozhodl zcela správně, jestliže zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs. Věcně správné rozhodnutí odvolací soud potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

V Praze dne 6. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková