3 VSPH 924/2016-B-38
KSPH 41 INS 14160/2013 3 VSPH 924/2016-B-38

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr.Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Neratovicích, Kojetická 1028, adresa pro doručení Kostelecká 80, 250 63 Mratín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 14160/2013-B-32 ze dne 15. února 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) zrušil schválené oddlužení dlužníka (bod I. výroku), prohlásil na dlužníkův majetek konkurz, který projedná jako konkurz nepatrný (body II. a III. výroku), vyslovil, že účinky prohlášení konkurzu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a insolvenčnímu správci uložil předložit průběžnou, případně konečnou zprávu do 30.4.2015 (bod V. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že povolil oddlužení dlužníka rozhodnutím ze 6.11.2013 a schválil je 3.2.2014 s tím, účinky splátkového kalendáře nastaly v měsíci únoru 2014. Se závěrem, že za 24 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů ve výši 1,32%, schválené oddlužení zrušil za splnění podmínek podle § 418 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a podle téhož ustanovení zároveň prohlásil na dlužníkův majetek konkurz, který projedná za podmínek § 314 InsZ jako konkurz nepatrný.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž se omezil na formulaci: podávám odvolání proti rozhodnutí KSPH 41 INS 14160/2013 .

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KSPH 41 INS 14160/2013-B-34 ze dne 31.března 2016, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 1.4.2016 a zároveň doručeno dlužníkovi na adresu pro doručení vložením do schránky 19.4.2016, insolvenční soud vyzval dlužníka postupem podle § 43 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) k doplnění podaného odvolání o řádné označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, o uvedení rozsahu, v němž je napadá, k vylíčení rozhodujících skutečností majících zásadní význam pro odvolací řízení a dále ke zdůvodnění, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí (odvolací důvod) a zároveň k navržení důkazů k tvrzeným skutečnostem, a uvést , čeho se domáhá. K doplnění odvolání určil lhůtu 15 dnů běžící ode dne doručení usnesení s poučením o tom, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude odvolání odmítnuto. Zároveň poučil dlužníka o právu podat v téže lhůtě proti němu námitky s ohledem na to, že je vydala asistentka soudce. Dlužník podané odvolání dosud nedoplnil.

Odvolací soud konstatuje, že výše usnesení bylo doručeno dlužníkovi zveřejněním v insolvenčním rejstříku 1.4.2016 podle § 71 a § 74 InsZ a od tohoto okamžiku začala běžet lhůta 15 dnů k doplnění odvolání (okamžik zvláštního doručení 19.4.2016 vložením do dlužníkovy schránky na adrese pro doručení má podle § 75 odst. 2 InsZ význam jen pro počátek běhu odvolání, jež proti usnesení přípustné není). Ve lhůtě, jejíž konec připadl na pondělí 18.4.2016, dlužník podané odvolání nedoplnil.

Napadené usnesení je rozhodnutím ve věci samé a nelze je přezkoumat ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. podle § 212 o.s.ř., neobsahuje-li odvolání přes výzvu podle § 43 o.s.ř. žádné odvolací důvody.

Odvolání je neúplné, resp. neprojednatelné, a proto nezbylo odvolacímu soudu než je podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. za přiměřeného použití podle § 7 (InsZ) odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 11. května 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková