3 VSPH 924/2011-A-14
KSCB 27 INS 8239/2011 3 VSPH 924/2011-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníků: a) Vladimíra anonymizovano , anonymizovano a b) Josef anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Hůrky 25, 378 33 Nová Bystřice, zahájené k návrhu věřitele INVESA, s.r.o. se sídlem Praha 2, Malá Štěpánská 1932/3, IČO: 28544293, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 27 INS 8239/2011-A-7, ze dne 19. května 2011,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl insolvenční návrh věřitele INVESA, s.r.o. (dále jen věřitel) podle § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), neboť se jedná o neurčitý návrh, když v něm věřitel označil za dlužníky manžele anonymizovano , ačkoliv insolvenční zákon mnohost subjektů na straně dlužníka nepředpokládá a výslovně jako účastníky řízení zmiňuje dlužníka a věřitele.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, že závěr soudu prvního stupně není správný, neboť závazek dlužníků vůči němu pochází z doby trvání jejich manželství a spadá do společného jmění manželů.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že odvolatel-věřitel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. března 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová