3 VSPH 917/2010-P81-7
KSUL 43 INS 4068/2009 3 VSPH 917/2010-P81-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: BusMat plus, s.r.o. se sídlem Zeměchy 111, Louny, IČ: 27315665, o odvolání věřitele: Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČ: 70892156, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. září 2010, č.j. KSUL 43 INS 4068/2009-P81-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. září 2010, č.j. KSUL 43 INS 4068/2009-P81-2, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud (Krajský soud v Ústí nad Labem) odmítl přihlášku věřitele Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČ: 70892156 (dále jen věřitel) a vyslovil, že právní mocí usnesení se končí jeho účast v insolvenčním řízení s odůvodněním, podle něhož dlužníkův úpadek byl zjištěn usnesením ze dne 27. ledna 2010 a současně jím byli vyzváni dlužníkovi věřitelé, kteří dosud nepřihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že jeho účinky nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (28.1.2010) a s poučením, že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojuj. Poslední den lhůty k jejich podání připadl na 26.2.2010, věřitel však přihlášku podal na poštu až 10.9.2010. Cituje § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), jestliže v průběhu řízení nastala skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, soud přihlášku odmítne, uzavřel, že rozhodl podle tohoto ustanovení a zároveň poučil věřitele, že po právní moci usnesení jeho účast v řízení končí.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a požádal, aby jeho přihláška byla soudem přijata, neboť přihlášená pohledávka ve výši 122.000,--Kč podaná 10.9.2010 se skládá ze dvou nároků, a to: pohledávky ve výši 51.000,--Kč, jež má původ v rozhodnutí, č.j. 5834/DS/2009, JID:4259/2010/KUUK, z 18.1.2010, jež se stala splatnou 3.3.2010 a vykonatelnou následující den, a dále z pohledávky ve výši 71.000,--Kč mající původ v rozhodnutí, č.j. 166/DS/2011, JID:69676/2010/KUUK, z 20.4.2010, jež v době stanovené lhůty pro podání přihlášky neexistovala, stala se však splatnou 2.6.2010 a vykonatelnou následující den.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle § 173 odst. 3 IZ pak lze přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo vázanou na podmínku.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to, i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku, již doručuje zvlášť jen stávajícím účastníkům řízení, známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť se dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Z obsahu spisu vyplývá, že v daném případě insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku ze dne 27. října 2010, č.j. KSUL 43 INS 4068/2009-A-40, jež bylo dne 28. ledna 2010 řádně zveřejněno v insolvenčním rejstříku a rovněž vyvěšeno na úřední desce soudu, stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) lhůtu 30 dnů k podání přihlášek pohledávek. Z této výzvy a připojeného poučení je zřejmé, že v insolvenčním řízení nelze uspokojit pohledávky, jež budou uplatněny v přihláškách podaných po stanovené lhůtě, a že pro počátek běhu této lhůty je určující den vydání rozhodnutí o úpadku, ke kterému bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a ve smyslu § 89 odst. 1 IZ nabylo účinnosti.

Lhůta stanovená pro přihlášky pohledávek počala běžet dle § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 29.1.2010, a její poslední den připadl na 27.2.2010 (sobota), takže posledním dnem lhůty bylo pondělí 1.3.2010 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je ve smyslu § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Ze spisu však plyne, že věřitelova přihláška pohledávky ve výši 122.000,--Kč byla insolvenčnímu soudu doručena 13.9.2010, zcela zjevně po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil, tedy opožděně.

Věřitel tak nese sám ve svých poměrech následky spojené s tím, že nevyužil možnosti přihlásit své pohledávky hned po zahájení insolvenčního řízení, a učinil tak až po marném uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. K tomu odvolací soud poznamenává, že v případě pohledávky 51.000,--Kč věřiteli nebránila v jejím přihlášení skutečnost, že nebyla splatná, neboť ji mohl ve smyslu § 173 odst. 3 IZ přihlásit, v případě pohledávky 71.000,--Kč ji pro její neexistenci nebylo ani lze přihlásit (vznikla až v době po rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem podle usnesení z 31.3.2010 zveřejněné 1.4.2010, jež nabylo právní moci 11.4.2010).

Závěr insolvenčního soudu, že věřitel podal přihlášku pohledávky opožděně, je správný. S přihláškou podanou po uplynutí stanovené lhůty se nepojí zákonem stanovené účinky, proto nemůže být v insolvenčním řízení ani přezkoumána, a též ani uspokojena. Ohledně opožděně podané přihlášky nastal následek dle § 173 odst. 1 IZ, totiž že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží. Na základě uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 4. února 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová