3 VSPH 904/2013-P5-8
KSPH 40 INS 5091/2012 3 VSPH 904/2013-P5-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , b) Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Příbrami, Dlouhá 102/III, o odvolání věřitele: Raiffeisenbank, a.s., IČO 49240901, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 5091/2012-P5-2 ze dne 15.března 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 5091/2012-P5-2 ze dne 15.března 2013 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele Raiffeisenbank, a.s. neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitele Raiffeisenbank, a.s. (Věřitel) a vyslovil, že účast Věřitele v insolvenčním řízení se končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 40 INS 5088/2012-A-13 z 21.5.2013-spojeno s řízením sp.zn. KSPH 40 INS 5091/2012-(správně z 9.5.2012) zjistil úpadek obou dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a že toto usnesení zveřejnil v insolvenčním rejstříku 21.5.2012. V tomto usnesení zároveň podle § 136 odst. 2 písm.d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Poté, co zjistil, že přihláška Věřitele mu byla doručena 13.3.2013, cituje ustanovení § 173 InsZ dospěl k závěru, že přihláška pohledávky byla podána opožděně, nelze k ní přihlížet, a proto postupoval podle § 185 InsZ, přihlášku pohledávky odmítl a vyslovil, že právní mocí napadeného usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto rozhodnutí napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí, neboť vychází z nesprávného právního posouzení věci, pokud dovodil, že lhůta 30 dnů k podání přihlášky pohledávky začala běžet dnem následujícím po dni zveřejnění citovaného usnesení v insolvenčním rejstříku. Uvedl, že insolvenční řízení ve věci dlužnice bylo zahájeno 2.3.2012 pod sp.zn. KSPH 40 INS 5091/2012, zatímco ve věci dlužníka pod sp.zn. KSPH 40 INS 5088/2012. Konstatoval, že obě řízení byla spojena ke společnému projednání pod sp.zn. KSPH 40 INS 5088/2012 usnesením insolvenčního soudu č.j. KSPH 40 INS 5088/2012-A-9 z 21.3.2012. Dne 21.5.2012 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení č.j. KSPH 40 INS 5088/2012-A-13, jímž byl zjištěn úpadek obou dlužníků a v tomto usnesení byli věřitelé dlužníků vyzváni, aby pokud tak již neučinili, ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPH 40 INS 5088/2012. Citované usnesení však již nebylo zveřejněno v insolvenčním řízení vedeném s dlužnicí pod sp.zn. KSPH 40 INS 5091/2012 a dosud se tak nestalo. Vytkl insolvenčnímu soudu, že v rozporu se zákonem v insolvenčním rejstříku nezveřejňoval všechna rozhodnutí učiněná ve spojeném insolvenčním řízení zároveň v insolvenčním řízení týkajícím se jen dlužnice. S odkazem na ustanovení § 419, § 421 InsZ, § 179a odst. 2 instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy (VKŘ), namítl, že povinností insolvenčního soudu je v insolvenčním rejstříku zveřejňovat veškeré údaje uvedené v zákoně, a to způsobem stanoveným zákonem. Uvedl dále, že vzhledem k tomu, že zákon nestanoví způsob, jakým mají věřitelé své dlužníky v insolvenčním rejstříku vyhledávat, musí být dostatečný, byť i jediný údaj identifikující dlužníka, kterým je rodné číslo dlužnice. Po zadání rodného čísla dlužnice se v insolvenčním rejstříku objevila informace, že insolvenční řízení s dlužnicí je ve stadiu před rozhodnutím o úpadku, a tento stav trval i k 15.4.2013. Akcentoval, že bez znalostí údajů týkajících se manžela dlužnice by pak byl nucen podrobně procházet dokumenty zveřejněné v insolvenčním rejstříku, což na něm nelze spravedlivě požadovat a přičítat k tíži, že při vyhledávání údajů o dlužnici nepoužil jiných údajů pro vyhledávání; v podrobnostech odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. KSOS 31 INS 887/2009, 29 NSČR 35/2010-P59-18 z 27.9.2011 a dále na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. MSPH 88 INS 4024/2011, 29 NSČR 39/2011-P10-17 z 31.8.2011, v němž se soud vyslovil k otázkám v souvislosti se zveřejňováním rozhodnutí ve spisech při spojení insolvenčních řízení. Uzavřel, že vzhledem k výše uvedenému mu dosud nezačala běžet lhůta 30 dnů k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení vedeného s dlužnicí a z tohoto důvodu nemohl insolvenční soud jeho přihlášku pohledávky odmítnout z důvodu jejího opožděného podání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutí o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 419 odst. 2 InsZ insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis.

Podle § 421 odst. 1 písm.a) InsZ v insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky s uvedením okamžiku vložení rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 179a odst. 1 VKŘ jestliže v průběhu řízení dojde ke spojení věcí, usnesení o spojení se založí také do spojených spisů a až do skončení řízení se do nich zakládají opisy (fotokopie) všech protokolů a rozhodnutí, které jsou součástí původního spisu. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno, se do jednotlivých spisů založí opis tohoto rozhodnutí a vyhotoví se jeden statistický list. Není žádného důvodu nepostupovat podle uvedeného ustanovení v případě spojení dvou insolvenčních řízení ke společnému projednání a rozhodnutí.

K otázce zveřejňování rozhodnutí ve spisu při spojení se vyslovil Nejvyšší soud v rozhodnutí č.j. MSPH 88 INS 4024/2011, 29 NSČR 39/2011-P10-17 z 31.8.2011, v němž uvedl, že ve vztahu k elektronickému spisu v insolvenčním rejstříku dostojí insolvenční soud povinnosti zakládat rozhodnutí v připojeném elektronickém spisu tím, že je bez dalšího zveřejní takovým způsobem, aby lhůta k uplatnění práv a ke splnění povinností plynoucích z těchto rozhodnutí začala běžet stejně jako v elektronickém spisu, pod jehož značkou je v řízení pokračováno, případně tak, že při zveřejnění rozhodnutí v připojeném elektronickém spisu zřetelně vyznačí údaj, z něhož bude patrno, že toto zveřejnění nemá z hlediska běhu lhůty obvyklé účinky, a upozorní, od jakého zveřejnění se lhůta počítá.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že insolvenční soud usnesením č.j. KSPH 40 INS 5088/2012-A-9 z 21.3.2012 spojil ke společnému projednání insolvenční řízení ve věci dlužnice (sp.zn. KSPH 40 INS 5091/2012) a dlužníka (sp.zn. KSPH 40 INS 5088/2012) s tím, že tato insolvenční řízení budou nadále vedena ve spisu pod sp.zn. KSPH 40 INS 5088/2012. V tomto insolvenčním spisu pak bylo 21.5.2012 zveřejněno usnesení č.j. KSPH 40 INS 5088/12-A-13 z 9.5.2012, zatímco v insolvenčním spisu týkajícím se insolvenčního řízení vedeného s dlužnicí, tj. sp.zn. KSPH 40 INS 5091/2012, bylo toto usnesení v insolvenčním rejstříku zveřejněno až 7.11.2013. Lhůta k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení tak Věřiteli nemohla uplynout dříve, než 30. dnem počínaje 8.11.2013. Přihláška pohledávky Věřitele byla doručena insolvenčnímu soudu 13.3.2013, tedy včas.

Na základě výše uvedeného odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8.listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová