3 VSPH 894/2014-A-20
MSPH 59 INS 4512/2014 3 VSPH 894/2014-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Milana Bořka v insolvenčním řízení dlužnice Soni anonymizovano , anonymizovano , bytem v Choustníku 15, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2014, č.j. MSPH 59 INS 4512/2014-A-12,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2014, č.j. MSPH 59 INS 4512/2014-A-12 se v bodě II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. dubna 2014, č.j. MSPH 59 INS 4512/2014-A-12 (v záhlaví usnesení nesprávně označeným č.dok. A-13) zjistil úpadek dlužnice (bod I. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Hlista & Pril, v.o.s., se sídlem v Praze 1, Opletalova 1638/41 (bod II. výroku), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. 3.4.2014 (bod III. výroku), povolil řešení úpadku oddlužením (bod IV. výroku), uložil dlužníkovi, aby do 3 dnů od sdělení čísla účtu insolvenčního správce zaplatil a do každého 15. dne v měsíci předem platil za každý i jen započatý měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení jeho plnění zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 900,-Kč + DPH (bod V. výroku), věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (bod VI. výroku), vyzval věřitele dlužnice, aby insolvenčnímu správci sdělili, jaká zajištění budou v insolvenčním řízení uplatňovat, a vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužnici, aby napříště plnění poskytovaly insolvenčnímu správci (body VII. a VIII. výroku), nařídil konání přezkumného jednání a schůzi věřitelů s uvedeným programem (bod IX. výroku), uložil insolvenčnímu správci ve stanovené lhůtě předložit zpracovaný seznam přihlášek pohledávek společně se zprávou o své dosavadní činnosti (bod X. výroku) a uvedl, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku (bod XI. výroku). Dlužnici poučil o tom, že proti bodu II. výroku usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, v němž však lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení, nebo že není nepodjatý.

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby jí z důvodu jejího zhoršeného zdravotního stavu, majetkových poměrů a okolností jejího zadlužení byl ustanoven insolvenční správce, který má dlouholetou praxi v oboru a odbornou způsobilost i v oblasti znalosti práva. Ustanovený insolvenční správce přitom právnické vzdělání nemá. Dodala, že veškerá podání za ni připravoval bezplatně advokát, který se však z důvodu vytížení již její věcí nemůže zabývat.

Insolvenční správce (prostřednictvím svého ohlášeného společníka Ing. Petra Hlisty, Ph.D.) k odvolání uvedl, že je řádně zapsán v seznamu insolvenčních správců, a splňuje tak podmínky pro své ustanovení, přičemž se necítí být v dané věci podjatý.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 26 insolvenčního zákona (dále jen IZ) je proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce odvolání přípustné. V odvolání lze však pouze namítat, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle § 24 odst. 1 IZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 25 odst. 1 a 2 písm. b) IZ nejde-li o případ, kdy je s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace a kdy je v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené pro obvod okresního soudu, který je obecným soudem dlužníka, je-li v době určení podán návrh na povolení oddlužení.

Podle odst. 5 citovaného ustanovení nelze-li ustanovit osobu insolvenčního správce postupem podle odstavce 2 nebo je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení, může předseda insolvenčního soudu určit insolvenčního správce mimo stanovené pořadí; takový postup vždy odůvodní.

Z uvedeného tak vyplývá, že insolvenční zákon stanoví striktní pravidla, která mají zamezit libovůli při ustanovování insolvenčních správců, a upřednostňuje (až na výjimky) jako kritérium výběru pouze pořadí v seznamu insolvenčních správců. To s tím, že již samotný zápis do tohoto seznamu osvědčuje dostatečnou odbornou (právní i ekonomickou) způsobilost pro výkon této funkce.

Z insolvenčního spisu se podává, že soud prvního stupně ustanovil insolvenčního správce na základě opatření předsedy Městského soudu v Praze ze dne 2.4.2014, kterým byl v souladu s § 25 IZ a § 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb. pro insolvenční řízení dlužnice dle pořadí určen insolvenčním správcem Hlista & Pril, v.o.s. Ten byl v předmětné době (a stále je) zapsán v seznamu insolvenčních správců (dále jen seznam), dle něhož má vedenu provozovnu i pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 5, který byl v době určení obecným soudem dlužnice. Ohlášený společník Ing. Petr Hlista, Ph.D., jenž jménem insolvenčního správce tuto funkci vykonává, je v tomto seznamu veden jako osoba odborně zaměřená jak na oddlužení, tak i na konkurs.

Z insolvenčního návrhu dlužnice, jeho doplnění a příloh odvolací soud neshledal žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly jmenování insolvenčního správce mimo stanovené pořadí, čehož se domáhá dlužnice. Její majetek představují pouze dva pozemky (součástí jednoho z nich je i stavba) v k.ú. Choustník, její závazky, které ji přivedly do úpadku, rovněž nepředstavují okolnost, která by vyžadovala zvláštní odbornou způsobilost insolvenčního správce nad rámec té, která je požadována k zisku oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce a jeho zapsání do seznamu. Naopak dostatečná odborná způsobilost a dosavadní řádný výkon funkce insolvenčního správce vyplývá z jeho dosavadní činnosti a zejména jeho zprávy o stavu řízení a seznamu přihlášených pohledávek (srov. č.dok. B-2 a B-3).

Nutno podotknout, že insolvenční správce nezastává funkci právního poradce dlužnice v oddlužení, nýbrž jeho úkolem je při řešení jejího úpadku oddlužením zejména dohlížet nad jeho řádným provedením a v jeho důsledku uspokojení věřitelů v co nejvyšší míře (srov. § 36 odst. 1 IZ). Z toho důvodu nemůže být úspěšná námitka odvolatelky, že insolvenční správce nemá právní vzdělání, přičemž v dosavadním řízení za ni veškerá podání vypracovával advokát, jehož služby však již využívat nemůže. Pokud jsou u odvolatelky splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř., může soud podle § 30 odst. 1 o.s.ř. odvolatelce zástupce (případně z řad advokátů) ustanovit. O to však musí sama požádat, jak ostatně již učinila svým podáním na č.dok. B-4.

Jelikož tak insolvenční správce splňoval podmínky pro ustanovení a v insolvenčním řízení ani nevyšly najevo žádné okolnosti odůvodňující obavu z podjatosti insolvenčního správce, bylo rozhodnutí soudu prvního stupně věcně správným. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 25. srpna 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková