3 VSPH 893/2016-B-94
KSCB 28 INS 11461/2011 3 VSPH 893/2016-B-94

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , IČO 42401755, sídlem Plešivec 389, 381 03 Český Krumlov, o odvolání věřitele Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Höhenberg 2, D-94366 Perasdorf, Spolková republika Německo, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. února 2016, č.j. KSCB 28 INS 11461/2011-B-87,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. února 2016,

č.j. KSCB 28 INS 11461/2011-B-87, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. února 2016, č.j. KSCB 28 INS 11461/2011-B-87, určil, že veškeré zjištěné pohledávky jednotlivých věřitelů zařazené k rozvrhu budou uspokojeny poměrně, u každého věřitele určil, jaká částka má být k uspokojení jeho zjištěné pohledávky vyplacena (bod I. výroku), insolvenční správkyni JUDr. Evě Šimkové (dále jen insolvenční správkyně ) uložil, aby provedla rozvrh do 7 dnů ode dne jeho právní moci; aby zapsala do upraveného seznamu přihlášek ke každé pohledávce, jaká částka na ni byla vyplacena nebo složena do úschovy; aby podala soudu písemnou zprávu o provedeném rozvrhu do 14 dnů ode dne právní moci rozhodnutí (bod II. výroku) a uložil věřitelům uvedeným v bodu I. výroku tohoto usnesení, aby bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto usnesení oznámili insolvenční správkyni čísla účtů, na které mají být přiznané částky poukázány, popř. jinou formu platebního styku (bod III. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSCB 28 INS 11461/2011-B-85 ze dne 19.2.2016, jež nabylo právní moci dne 23.2.2016, schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty spolu isir.justi ce.cz s vyúčtováním pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených a určil konečnou částku k rozdělení mezi jednotlivé věřitele v celkové výši 381.276,22 Kč. Podáním doručeným soudu 25.2.2016 předložila insolvenční správkyně návrh rozvrhového usnesení.

Cituje § 305 a § 306 IZ, soud prvního stupně konstatoval, že po přezkoumání návrhu rozvrhového usnesení podaného insolvenční správkyní shledal, že je věcně správný, respektuje právní úpravu insolvenčního zákona. Proto podle něj vydal rozvrhové usnesení podle § 306 odst. 2 IZ a uložil insolvenční správkyni povinnosti podle § 307 IZ.

Proti tomuto usnesení se věřitel Pavel Vlk (dále jen odvolatel ) včas odvolal. Uvedl, že místo vyplacení 5.000.000,-Kč bude uspokojen pouze částkou 140.968,78 Kč. Očekává od dlužníka a od soudních orgánů sdělení jakým způsobem bude zbylá dlužná částka zaplacena a v jakém časovém období. Požádal soud o sdělení, jak má nadále věc řešit.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 306 IZ po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 1). Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny (odst. 2). Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna (odst. 3). Vydání rozvrhového usnesení nebrání, jestliže ohledně některé z pohledávek z upraveného seznamu přihlášených pohledávek nejsou dosud splněny podmínky pro její výplatu nebo jde-li dosud o pohledávku spornou; jde zejména o pohledávky, a) kterých se týká odvolání proti konečné zprávě, b) ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor (odst. 4). Pro zařazení do rozvrhu je u pohledávek vázaných na podmínku rozhodný stav ke dni vydání rozvrhového usnesení (odst. 5).

Podle § 307 odst. 1 IZ rozvrhové usnesení doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, jejichž pohledávek se toto usnesení týká; tyto osoby mohou proti rozvrhovému usnesení podat odvolání.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 27.1.2016 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů insolvenční správkyně (B-83), jež insolvenční správkyně doplnila podáním ze dne 1.2.2016 (B-84). Dne 28.1.2016 soud prvního stupně vyrozuměl věřitele o možnosti podat proti konečné zprávě námitky do 15 dnů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku podle § 304 odst. 2 IZ (B-82). Jelikož proti konečné zprávě nebyly podány žádné námitky a soud prvního stupně ji shledal věcně správnou, usnesením ze dne 19.2.2016, č.j. KSCB 28 INS 11461/2011-B-85, ji podle § 304 odst. 5, tj. bez neřízení jednání, schválil včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenční správkyně; toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.2.2016. Celkové příjmy ze zpeněžení majetkové podstaty dlužníka činí 1.777.908,60 Kč, pohledávky za majetkovou podstatou činí 215.049,-Kč, plnění vyplacené zajištěným věřitelům činí 1.084.095,-Kč, odměna insolvenční správkyně ze zajištěného majetku činí 26.036,-Kč, odměna insolvenční správkyně z nezajištěného majetku činí 71.452,38 Kč, celková odměna insolvenční správkyně vč. DPH tedy činí 97.488,38 Kč. K uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rámci rozvrhového usnesení tak zbývá částka 381.276,22 Kč.

Podáním ze dne 29.2.2016 navrhla insolvenční správkyně, aby soud prvního stupně schválil návrh rozvrhového usnesení (B-86), v němž uvedla jednotlivé věřitele dlužníka, výše jejich zjištěných pohledávek, výše uhrazených a neuhrazených pohledávek a částky k uspokojení jednotlivým věřitelům, jimž má být rozdělena celková částka 381.276,22 Kč. Jedná se o shodné údaje, jak byly převzaty soudem prvního stupně do bodu I. výroku napadeného usnesení.

Projednáním konečné zprávy a vyúčtování se uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování majetkové podstaty, jelikož jsou tímto způsobem za účasti věřitelů-co do aktiv i pasiv-postaveny najisto výsledky konkursu (resp. dosavadního insolvenčního řízení, jestliže před konkursem byl úpadek dlužníka řešen jiným způsobem). Pravomocným schválením konečné zprávy a vyúčtování se zakládá definitivní závěr jak o celkových příjmech podstaty, tak o výdajích souvisejících se správou majetkové podstaty i všech ostatních pohledávkách za majetkovou podstatou a pohledávkách jim na roveň postavených, které již správce uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, jakož i o plnění poskytnutém zajištěným věřitelům (všechny tyto rozhodné údaje jsou povinnou náležitostí konečné zprávy). Z toho vzešlé výsledky konkursu pak indikují některý ze zákonem předvídaných dalších procesních postupů. Tím je buď úplné uspokojení případných dosud neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, provedené podle § 305 odst. 1 IZ (po zapravení zajištěných pohledávek) a následované rozvrhem podle § 306 IZ, anebo rozhodnutí soudu podle § 297 odst. 2 IZ o poměrném uspokojení neuhrazených pohledávek v režimu za podstatou (podle pravidel vymezených v § 305 odst. 2 IZ), jímž bude výtěžek ze zpeněžení podstaty zcela spotřebován, a po právní moci tohoto usnesení (a jeho splnění insolvenčním správcem) pak následuje zrušení konkursu podle

§ 308 odst. 1 písm. d) IZ. (viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4.2.2014, č.j. 3 VSPH 1380/2013-B-113).

Z obsahu spisu se podává, že částka 381.276,22 Kč určená napadeným rozvrhovým usnesením k rozdělení mezi nezajištěné věřitele odpovídá částce, jež byla k tomuto účelu stanovena pravomocně schválenou konečnou zprávou (na základě schválení výnosů a výdajů), a odpovídá též součtu částek přidělených k vyplacení jednotlivým nezajištěným věřitelům. Konečná zpráva byla pravomocně schválena usnesením soudu prvního stupně ze dne 19.2.2016 (B-85), na jejím základě a k návrhu insolvenční správkyně (B-86), vydal soud prvního stupně napadené rozvrhové usnesení. S ohledem na pravomocné usnesení o schválení konečné zprávy nemají význam námitky odvolatele, jestliže je odvolatel neuplatnil ve stadiu schvalování konečné zprávy. O možnosti podat proti konečné zprávě námitky do 15 dnů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku podle § 304 odst. 2 IZ vyrozuměl soud prvního stupně věřitele dne 28.1.2016 (B-82). Jelikož odvolatel neuplatnil proti konečné zprávě námitky, nemůže se úspěšně bránit výsledku rozvrhového usnesení. Odvolatel ve svém odvolání ani nezpochybnil žádnou z podstatných skutečností, na nichž rozvrhové usnesení stojí.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 25. května 2016

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková