3 VSPH 893/2012-P4-10
KSHK 40 INS 13539/2011 3 VSPH 893/2012-P4-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové-Březhradu, Březhradská 174/15, o odvolání věřitele: HELP FINANCIAL, spol. s r.o., IČO 26440334, se sídlem v Mladé Boleslavi, Českobratrské náměstí č.p. 1321, zast. JUDr. Romanem Ráczem, advokátem se sídlem v Praze 10, Kubánské nám. 11/1391, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2012, č.j. KSHK 40 INS 13539/2011-P4-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2012, č.j. KSHK 40 INS 13539/2011-P4-5, se zrušuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) opravil usnesení insolvenčního soudu ze dne 13.února 2012, č.j. KSHK 40 INS 13539/2011-P4-3 (Usnesení A), v bodu I. výroku takto: K přihlášce pohledávky věřitele HELP FINANCIAL, spol. s r.o., IČO 26440334, se sídlem Českobratrské nám. č.p. 1321, 293 01 Mladá Boleslav ze dne 20. září 2011 za dlužnicí Lucií anonymizovano , r.č.: 816027/3506, Březhradská 174/15, 503 32 Hradec Králové-Březhrad se nepřihlíží .

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že v Usnesení A došlo v bodu I. výroku ke zřejmé nesprávnosti, neboť v něm je uvedeno, že se přihláška věřitele HELP FINANCIAL, spol. s r.o. (Věřitel) ve výši 50.000,--Kč odmítá. Vysvětlil, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 66.490,--Kč, avšak při přezkumném jednání konaném 21.10.2011 byla pohledávka Věřitele popřena do výše 50.000,--Kč a byla zjištěna jen ve výši 16.490,--Kč. S odkazem na ustanovení § 178 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dovodil, že k přihlášce pohledávky nelze přihlížet, neboť pohledávka byla zjištěna ve výši nižší než 50 % z celkové výše 66.490,--Kč.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že přihláška pohledávek Věřitele ve výši 12.990,--Kč a 3.500,--Kč (celkem 16.490,--Kč) se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se v tomto rozsahu nekončí. Uvedl, že přihlásil do insolvenčního řízení celkem 3 pohledávky, a to pohledávku ve výši 12.990,--Kč (pohledávka A), pohledávku ve výši 3.500,--Kč (pohledávka B) a pohledávku ve výši 50.000,--Kč (pohledávka C) a že při přezkumném jednání insolvenční správce popřel pouze pohledávku C), zatímco pohledávky A) a B) uznal. Usnesením A insolvenční soud odmítl přihlášku jeho pohledávky C), avšak ukončil zcela jeho účast v insolvenčním řízení, přestože z jeho odůvodnění plyne, že zůstává účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 16.490,--Kč. Z uvedených důvodů proto navrhl insolvenčnímu soudu, aby opravným usnesením tuto nesprávnost opravil v bodu II. výroku tak, že věřitel zůstává účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 16.490,--Kč, tj. s pohledávkami A) a B). Napadeným usnesením však insolvenční soud jeho návrhu nevyhověl a opravil Usnesení A tak, že k přihlášce jeho pohledávky se nepřihlíží.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 7 InsZ pro insolvenční řízení se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Podle § 167 odst. 2 a § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v usnesení kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Zákon tu má na mysli zjevné nesprávnosti, k nimž došlo při vyhlášení nebo vydání rozhodnutí soudu, jako jsou písařské chyby, omyly v součtech, chyby způsobené selháním techniky, která byla použita a jiné podobné nesprávnosti, které jsou zcela zřejmé a snadno rozpoznatelné. Je nepřípustné, aby soud postupem podle § 164 o.s.ř. měnil obsah jinak bezchybného rozhodnutí.

Podle § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. Výrok insolvenčního soudu o ukončení účasti věřitele v řízení nemá konstitutivní povahu, ale pouze deklaruje tuto skutečnost, jež nastala v důsledku odmítnutí pohledávky.

Podle § 178 InsZ bude-li po přezkoumání postupem podle insolvenčního zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Z obsahu spisu plyne, že Usnesením A insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky Věřitele ve výši 50.000,--Kč a v bodu II. výroku uvedl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení. Podle odůvodnění tohoto usnesení přihlásil Věřitel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 66.490,--Kč, jež byla při přezkumném jednání 21.10.2011 zjištěna ve výši 16.490,--Kč a popřena v rozsahu 50.000,--Kč, a že Věřitel, ač byl o tomto popření vyrozuměn 21.10.2011, v zákonem stanovené lhůtě žalobu na určení svého práva nepodal, a proto ji insolvenční soud v uvedeném rozsahu odmítl za podmínek § 185 InsZ. Zároveň v odůvodnění svého rozhodnutí vyslovil, že Věřitel zůstává v řízení s pohledávkou v celkové výši 16.490,--Kč. Podle přihlášky pohledávky Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení celkem tři pohledávky, a to ve výši 12.990,--Kč z právního důvodu uzavřené smlouvy o půjčce (pohledávka A), ve výši 3.500,--Kč z právního důvodu smluvní pokuty za nedodržení povinností podle smlouvy o půjčce (pohledávka B) a ve výši 50.000,--Kč z právního důvodu smluvní pokuty za to, že dlužník uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o výši svých závazků podaném v souladu se Smluvními podmínkami smlouvy o půjčce (pohledávka C).

Z výše uvedeného je zjevné, že insolvenční soud ve skutečnosti neopravil Usnesení A, jak navrhl Věřitel, tj. v jeho bodu II. výroku, jenž má jen deklaratorní povahu, nýbrž je změnil v bodu I. výroku majícím konstitutivní povahu, ačkoliv pro změnu rozhodnutí procesní podmínky k dispozici neměl; takové rozhodnutí insolvenční soud vydat nemohl.

V souvislosti s argumentací insolvenčního soudu v napadeném usnesení ustanovením § 178 InsZ považuje odvolací soud za vhodné uvést, že Vrchní soud v Praze v řadě svých rozhodnutí (viz např. usnesení sp.zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010-P14 ze dne 15.10.2010 nebo usnesení sp.zn. KSLB 76 INS 12489/2010, 3 VSPH 905/2011-P4 ze dne 16.1.2012) vysvětlil, že v insolvenčním řízení není předmětem přezkoumání přihláška pohledávky jako celku, ale jednotlivé přihlášené pohledávky, na něž se také samostatně aplikují ustanovení § 198 odst. 1 nebo § 178 a § 185 InsZ s rozlišením, vůči které konkrétní pohledávce s nimi spojovaný zákonný následek zcela nebo zčásti nastal. V poměrech projednávané věci Věřitel podal přihlášku pohledávky, v jejímž rámci přihlásil tři různé pohledávky, a to pohledávku A) představující jistinu ze smlouvy o půjčce a dále pohledávky B) a C), jež mají svůj původ ve sjednání smluvní pokuty. Každá z těchto pohledávek má svůj samostatný skutkový základ, a proto musí být v insolvenčním řízení posuzována samostatně.

Na základě výše uvedených závěrů odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí odvolání není přípustné.

V Praze dne 9.listopadu 2012

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová