3 VSPH 892/2014-B-33
KSPL 27 INS 4929/2012 3 VSPH 892/2014-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , IČO 74228765, bytem a sídlem podnikání v Plzni, Hruškova 1248/1, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. března 2014, č.j. KSPL 27 INS 4929/2012-B-18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. března 2014, č.j. KSPL 27 INS

4929/2012-B-18, s e m ě n í tak, že se schválené oddlužení dlužnice nezrušuje a na její majetek se konkurs neprohlašuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26. března 2014, č.j. KSPL 27 INS 4929/2012-B-18, zrušil schválené oddlužení dlužnice (bod I. výroku), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku) a insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně uvedl, že svým usnesením ze dne 7.11.2012, č.j. KSPL 27 INS 4929/2012-B-4 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Z průběžných zpráv insolvenční správce podaných dne 30.4.2013, 6.9.2013, 26.9.2013 a 7.11.2013 však vyplynulo, že předpoklad uspokojení z plnění dlužnice nezajištěným věřitelům za období 5 let je 0 %. Při nařízeném jednání ke zrušení oddlužení dne 12.12.2013 dlužnice uvedla, že od ledna nastupuje do zaměstnání, kde bude pobírat čistou mzdu ve výši 16-22 tisíc Kč. Předtím jen bezplatně vypomáhala svému příteli na dohodu o provedení práce; od září 2013 byla sjednána odměna 2.000,-Kč. Proto byla soudem poučena, že pokud nepředloží soudu smlouvu zajišťující dostatečný příjem, bude její oddlužení zrušeno a na její majetek prohlášen konkurs. Dlužnice však žádný příjem následně nedoložila. Rovněž nepředkládá žádné zprávy s přehledy svých příjmů. Její tvrzení, že do září 2013 pouze bezplatně vypomáhala svému příteli, se pak soudu jeví jako nepravdivé. Jelikož tedy dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a zároveň se ukazuje, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, soud prvního stupně oddlužení dlužnice zrušil podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) a současně rozhodl, že její úpadek bude řešen nepatrným konkursem. Výrok pod bodem IV. odůvodnil odkazem na ustanovení § 281 IZ.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu projednání. Uvedla, že od 20.1.2014 je v pracovním poměru u zaměstnavatele MD Elektronik, Chotěšov. Svou pracovní smlouvu přitom doložila soudu prostřednictvím insolvenčního správce v jemu zaslané e-mailové zprávě. V době své pracovní neschopnosti se následně pokoušela se správcem spojit, ovšem marně. Poté, co se dozvěděla o zrušení svého oddlužení, se osobně setkala s insolvenčním správcem a předložila mu pracovní smlouvu a potvrzení o pracovní neschopnosti. Od nástupu do nového zaměstnání však byly z její mzdy prováděny srážky, a tak nabyla dojmu, že splnila povinnost uloženou soudem při jednání dne 12.12.2013. Zároveň dne 22.4.2014 dobrovolně uhradila na účet insolvenčního správce 3.500,-Kč a v současnosti si zajišťuje další příjem, o jehož vzniku bude soud neprodleně informovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 418 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Insolvenční soud chválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejich základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl.

Rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3 může insolvenční soud vydat bez návrhu (odst. 4).

Z dosavadního průběhu oddlužení je nesporné, že dlužnice až do ledna 2014 na splátkový kalendář neuhradila ničeho, čímž došlo k ohrožení jeho splnění. Při nařízeném jednání dne 12.12.2013 byla soudem poučena, že pokud do 31.1.2014 nepředloží doklad o svém dalším příjmu, který by k minimálně 30 % uhrazení pohledávek nezajištěných věřitelů postačoval, bude její oddlužení zrušeno (srov. č. dok. B-7, B-8, B-10 a B-16). Přesto však dlužnice žádný takový doklad soudu nedodala, stejně jako mu nepředložila potvrzení o své pracovní neschopnosti, pouze v e-mailové zprávě zaslala insolvenčnímu správci kopii své pracovní smlouvy, ze které však nebylo možné výši její mzdy zjistit (insolvenční správce ovšem ve své zprávě na č.dok. B-22 popírá, že by tuto smlouvu obdržel).

Za této situace soud prvního stupně rozhodl správně, jestliže schválené oddlužení dlužnice podle § 418 odst. 1 IZ zrušil, neboť vyšlo najevo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však rozhodující nová skutečnost, totiž že dlužnice po vydání napadeného usnesení předložila soudu novou pracovní smlouvu, z níž by pro oddlužení mohly být prováděny každý měsíc srážky. Dotazem u jejího nového zaměstnavatele společnosti KS-Europe, s.r.o. odvolací soud ověřil, že dlužnice jej o svém insolvenčním řízení a nutnosti provádět srážky ve prospěch účtu insolvenčního správce informovala a že již za měsíc červenec 2014 byla z čisté mzdy dlužnice provedena srážka ve výši 3.090,-Kč. Pokud by mohly být prováděny srážky minimálně ve shodné výši i nadále, postačoval by tento pravidelný měsíční příjem k minimálnímu uhrazení 30 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice do předpokládané doby trvání oddlužení. Za zbývajících 39 měsíců oddlužení (počítáno od září 2014) by totiž dlužnice mohla nezajištěným věřitelům nabídnout celkem 120.510,-Kč. Při započítání již provedených srážek ze mzdy od jejího předchozího zaměstnavatele ve výši 8.024,-Kč (č. dok. B-25), srážky 3.090,-Kč provedenou novým zaměstnavatelem ze mzdy za měsíc červenec 2014 a jednorázových plateb dlužnice ve výši 3.500,-Kč v měsíci dubnu a květnu 2014 a ve výši 3.000,-Kč v měsíci červnu 2014 (č. dok. B-20 a B-27) zbývá na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH 44.226,-Kč (na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce za období od prohlášení úpadku do schválení oddlužení by měla postačovat již dříve složená záloha ve výši 8.000,-Kč). Finanční nabídka dlužnice pro zbývající dobu oddlužení tak po odečtení těchto nákladů insolvenčního správce činí 76.284,-Kč, což představuje cca 30 % výše přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů (252.428,11 Kč).

Vycházeje z těchto skutečností, dospěl odvolací soud k závěru, že je na místě dát přednost dalšímu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře před prohlášením konkursu. V něm by totiž nutně byli věřitelé uspokojeni v menší míře, neboť dlužnice je jinak zcela nemajetná, a tak by do její majetkové podstaty náležely pouze její příjmy ve smyslu § 206 odst. 1 písm. i) a § 207 odst. 2 IZ (viz soupis majetkové podstaty dlužnice na č. dok. B-28).

Dlužnici tak bude umožněno, aby napříště svým zodpovědným a seriózním přístupem přesvědčila insolvenční soud a zejména své věřitele o tom, že její snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna poctivě a se vší vážností. Ostatně kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že dlužnice nepřistupuje k plnění svých povinností v rámci oddlužení, zejména pak k řádné úhradě splátkového kalendáře, dostatečně svědomitě nebo poctivě, může kdykoliv později dojít ke změně způsobu řešení jejího úpadku a ten by pak byl již definitivně řešen konkursem.

V dané fázi insolvečního řízení však ještě není zrušení schváleného oddlužení dlužnice nutné. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 o.s.ř ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. v napadeném bodě I. výroku, jakož i v ostatních na něm závislých bodech II., III. a IV. výroku změnil tak, že se schválené oddlužení dlužnice nezrušuje a konkurs na její majetek neprohlašuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 27. srpna 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová