3 VSPH 886/2013-A-27
KSPH 35 INS 15978/2012 3 VSPH 886/2013-A-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kralupech nad Vltavou, Hálkova 255, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2013, č.j. KSPH 35 INS 15978/2012-A-21,

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2013, č.j. KSPH 35 INS 15978/2012-A-21, se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. ledna 2013, č.j. KSPH 35 INS 15978/2012-A-21 v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka Miloslava anonymizovano (dále jen dlužník), v bodě II. výroku ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Roberta Hynka, v bodě III. výroku prohlásil na majetek dlužníka konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (bod IV. výroku), v bodě V. výroku konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, v bodě VI. až VIII. výroku vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky a aby sdělili insolvenčnímu správci svá zajišťovací práva váznoucí na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách, a osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval k plnění ve prospěch insolvenčního správce. V bodě IX. výroku soud nařídil konání přezkumného jednání na 2.4.2013 a zároveň v bodě X. výroku na tento den svolal schůzi věřitelů, v bodě XI. výroku uložil insolvenčnímu správci, aby mu předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužníka tak, aby je soud mohl zveřejnit nejpozději do 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání v insolvenčním rejstříku, v bodě XII. výroku soud konstatoval, že vzájemné započtení pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže podmínky započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, v bodě XIII. výroku sdělil, že nebude zveřejňovat svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích, v bodě XIV. výroku soud uložil věřitelům, aby do jednoho týdne od podání své přihlášky sdělili, zdali souhlasí se svojí volbou za člena věřitelského výboru, a v bodě XV. výroku soud uložil navrhujícímu věřiteli povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Toto usnesení napadl ve všech jeho výrocích dlužník včas odvoláním, které však blíže nijak neodůvodnil, ohlašuje že je odůvodní v dodatečné lhůtě a neučinil tak ani v soudem prvního stupně poskytnuté lhůtě 5 dnů k odstranění vad odvolání usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 21.3.2013, č.j. 35 INS 15978/2012-B-4, jež bylo dlužníkovi doručeno ve smyslu § 49 odst. 4 o.s.ř. fikcí dne 8.4.2013.

Odvolání dlužníka trpí jednak vadou, pro kterou nelze v odvolacím řízení pokračovat, proti výrokům V.-XV. napadeného usnesení pak není odvolání přípustné.

Podle § 42 odst. 4 věta o.s.ř. prvá pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

V projednávané věci podal dlužník proti rozhodnutí o úpadku, se kterým bylo spojeno rozhodnutí o způsobu jeho řešení, odvolání, které však přes řádnou výzvu soudu a poskytnuté poučení o následcích neodstranění vad podání (srov. č. dok. B-4) ani do doby rozhodování odvolacího soudu nedoplnil o odvolací důvody.

Jelikož absence jakýchkoli důvodů odvolání brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení (srov. § 212a odst. 2 o.s.ř.) a tyto důvody odvolání nebyly dlužníkem ani k výzvě soudu prvního stupně dodatečně doplněny, odvolací soud odvolání dlužníka v rozsahu, v jakém napadá výroky pod bodem I.-III. napadeného usnesení, podle § 43 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 209 in fine o.s.ř. odmítl.

Proti výrokům pod bodem V.-XV. napadeného usnesení pak odvolání není přípustné vůbec (srov. § 141 odst. 1 IZ). Z toho důvodu v tomto rozsahu rozhodl odvolací soud o odmítnutí odvolání dlužníka podle § 218 písm. c) o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř.].

V Praze dne 16. srpna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová