3 VSPH 882/2012-A-15
KSCB 27 INS 10199/2012 3 VSPH 882/2012-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Karol anonymizovano , anonymizovano , bytem 378 53 Horní Meziříčko 38, zahájeném k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 10199/2012-A-9 ze dne 22. května 2012,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 10199/2012-A-9 ze dne 22. května 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění :

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 10199/2012-A-9 ze dne 22.5.2012 odmítl insolvenční návrh dlužníka Karola anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 24.4.2012 doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, jež navrhl provést formou splátkového kalendáře. Soud dlužníka usnesením ze dne 26.4.2012, které mu bylo doručeno dne 2.5.2012, vyzval, aby svůj návrh doplnil o seznam závazků, který podepíše (seznam předložený s návrhem podepsaný není) a o listiny dokládající dlužníkovy čisté příjmy za roky 2009 až 2010. Přitom soud dlužníka poučil o následku odmítnutí insolvenčního návrhu, nebude-li ve stanovené lhůtě vytčeným způsobem doplněn. Na to dlužník dne 7.5.2012 předložil soudu listiny dokládající jeho příjmy za roky 2010 až 2012 a podáním ze dne 10.5.2012 soudu sdělil, že příjmy za roky 2009 až 2012 doložil. Podle § 104 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) musí dlužníkův seznam závazků obsahovat jak jeho prohlášení o úplnosti a správnosti seznamu, tak i jeho podpis. Dlužník ale podepsaný seznam závazků přes výzvu soudu nepředložil. Stejně tak dlužník nesplnil výzvu soudu, aby předložil listiny dokládající jeho příjmy za rok 2009, ačkoli listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky jsou povinnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení. Za této situace soud insolvenční návrh dle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Toto usnesení napadl dlužník včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a oddlužení splátkovým kalendářem mu povolil. Uvedl, že se vskutku dopustil vytýkané chyby, když k návrhu připojený seznam závazků zapomněl podepsat. Proto k odvolání připojuje opravený-podepsaný-seznam závazků, jakož i listiny dokládající jeho příjmy za roky 2009 až 2012. Dodal, že se do budoucna bude snažit o maximální navýšení svých příjmů, splátkový kalendář bude řádně plnit. Nemá žádný majetek, jehož zpeněžením by bylo možno získat nějakou podstatnější částku. Má strach z toho, že pokud by mu dluhy zůstaly, bude dále žít ve stresu z výhrůžek věřitelů a v obavě o budoucnost jeho rodiny. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Náležitosti seznamu majetku a seznamu závazků vymezuje § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ. Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí podat spolu s insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ), který lze dle § 391 odst. 3 IZ podat pouze na formuláři předepsaném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 311/2007 Sb.). Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 IZ umožňuje, aby byl využit k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 6. V tom případě slouží připojené seznamy jako povinná příloha insolvenčního návrhu a současně i jako příloha vyžadovaná v § 392 odst. 1 IZ pro návrh na povolení oddlužení (pro potřeby rozhodnutí o tomto návrhu musí dlužník dle § 392 odst. 2 IZ opatřit seznam majetku i údaji o jeho pořizovací ceně a aktuální obvyklé ceně ke dni pořízení seznamu, podložené u nemovitostí a u každého majetku sloužícího k zajištění vždy znaleckým oceněním).

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční návrh podat buď s využitím formuláře, anebo tak může učinit samostatným podáním, přičemž v obou případech se tak musí stát předepsaným způsobem, jenž popsán shora (tedy i s jeho předepsanými přílohami). Nutno zdůraznit, že insolvenční návrh, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat s návrhem na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 IZ. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu podanému dne 26.4.2012 spolu s návrhem na povolení oddlužení na přepsaném formuláři sice připojil řádný seznamu majetku a zaměstnanců, připojený seznam závazků majetku však nebyl dlužníkem podepsán a tudíž postrádal nezbytnou náležitost stanovenou v § 104 odst. 4 IZ. Soud prvního stupně proto dlužníka usnesením ze dne 26.4.2012, jež mu bylo doručeno dne 2.5.2012, vyzval k tomu, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení svůj insolvenční návrh doplnil o seznam závazků, který jím bude podepsán, a aby také předložil listiny dokládající jeho čisté příjmy za roky 2009 až 2010 (které jsou obligatorní přílohou návrhu na povolení oddlužení). Současně dlužníka poučil o následku spočívajícím v odmítnutí insolvenčního návrhu, nebude-li ve stanovené lhůtě požadovaným způsobem doplněn.

Ve stanovené lhůtě dlužník-k doplnění svého návrhu na povolení oddlužení soudu-doručil soudu dne 7.5.2012 doklady o svých příjmech za období let 2010-2012, nepředložil však požadovaný podepsaný seznam závazků, který je v případě insolvenčního návrhu dlužníka jeho obligatorní přílohou.

Z uvedeného je zřejmé, že ačkoli byl dlužník o povinnosti doplnit insolvenční návrh o řádný (podepsaný) seznam závazků soudem prvního stupně poučen, a byl rovněž poučen o následcích nesplnění výzvy k odstranění tohoto nedostatku, ve stanovené lhůtě návrh požadovaným způsobem nedoplnil. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, když insolvenční návrh dlužníka dle § 128 odst. 2 IZ odmítl. Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 IZ. Proto jeho doplnění (předložení nového seznamu závazků) učiněné až v rámci odvolacího řízení nemá z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že skončení insolvenčního řízení nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh znovu podal, a aby se spolu s ním domáhal řešení svého úpadku oddlužením. Prvotním předpokladem úspěchu těchto návrhů je však to, že budou opatřeny všemi předepsanými náležitostmi, včetně jejich povinných příloh.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. ledna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva