3 VSPH 87/2015-B-97
KSPH 38 INS 12289/2010 3 VSPH 87/2015-B-97

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , v Hořovicích, Pražská 37, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 12289/2010-B-75 ze dne 24. listopadu 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 12289/2010-B-75 ze dne 24. listopadu 2014 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením krajský soud v Praze (insolvenční soud) zrušil schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), prohlásil na dlužníkův majetek konkurs s tím, že ho projedná jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku) a vyslovil, že účinky rozhodnutí nastávají jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. 24.11.2014 (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že unesením č.j. KSPH 38 INS 12289/2010-B-9 ze 17.1.2011 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a současně mu uložil po dobu následujících pěti let od právní moci tohoto rozhodnutí platit nezajištěným věřitelům vždy ke každému 15. dni v měsíci počínaje únorem 2011 z příjmů, které získá po schválení oddlužení částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, podle jejich vzájemného poměru. Vyšel ze zjištění z průběžných zpráv o činnosti insolvenčního správce o plnění oddlužení a zjistil, že od července 2013 je dlužník bez zaměstnání a na plnění oddlužení splátkovým kalendářem nedostává žádné plnění, a to ani z dlužníkem předložené darovací smlouvy, přičemž dlužník uspokojil pohledávky nezajištěných věřitelů jen v rozsahu 13,82 %. Zároveň narůstá jeho dluh na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce (18.513,-Kč). Insolvenční soud dále konstatoval, že k nařízenému jednání se dlužník bez omluvy nedostavil, a proto dovodil, že dlužník nemá zájem na splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť nikterak neosvědčil snahu o získání zaměstnání, třeba i mimo jeho kvalifikaci v situaci, kdy se nejedná o krátkodobý výpadek příjmů z pracovního poměru. Cituje § 418 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), insolvenční soud dospěl k právnímu závěru, že tu jsou důvody pro zrušení schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť neplní své povinnosti podle schváleného oddlužení a je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (§ 418 odst. 1 písm. a/,b/ InsZ). Zároveň prohlásil na dlužníkův majetek konkurs s tím, že ho projedná jakou nepatrný za podmínek § 314 InsZ. Doplnil, že v insolvenčním řízení bude pokračováno s odchylkami podle § 315 InsZ.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se schválené oddlužení nezrušuje. Uvedl, že v roce 2013 u něho nastaly nepředvídatelné okolnosti bránící mu dostát povinnostem schváleného splátkového kalendáře s tím, že důkazy doloží dodatečně s odůvodněním odvolání (doručeno insolvenčnímu soudu 11.12.2014). K výzvě soudu (č.j. KSPH 38 INS 12289/2010-B-78 z 18.12.2014), aby své odvolání ve lhůtě 10 dnů ode doručení výzvy doplnil o odvolací důvod a odvolací návrh, podáním ze 7.1.2015 dlužník své odvolání doplnil. Uvedl, že přestal plnit splátkový kalendář po ztrátě zaměstnání a protože byl v pracovní neschopnosti a má dvě nezletilé děti, tato situace jej finanční velmi zatížila. Stejně tak pro finanční problémy nemohla na splátkový kalendář plnit ani jeho matka Dana Šlapáková. Práci si našel (v lednu 2015) a předpokládá, že obdrží i pracovní smlouvu a bude tak moci plnit své povinnosti plynoucí pro něj ze splátkového kalendáře. Uzavřel, že nechce ohrozit rodinu a děti, aby přihlíželi, jak přichází o majetek a domov.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 InsZ a § 101 odst. 4 občanského soudního řádu-o.s.ř.), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není opodstatněno.

Insolvenční správce navrhl potvrzení napadeného usnesení s tím, že od poslední zprávy k červnu 2014 se situace nezměnila a dlužník své povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře neplnil.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat,

a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 412 InsZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen kromě jiného a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (odst. 1).

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Podle § 412 odst. 1 InsZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník mimo jiné povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat [písm. a)].

K uvedenému ustanovení Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSCŘ 48/2013 vyložil, že jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnost uvedené v § 412 odst. 1 InsZ, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ. Postup podle § 418 odst. 2 písm. b) InsZ tím však vyloučen není.

Zjistí-li insolvenční soud v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře, že podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit, resp. že po ztrátě zaměstnání neusiluje o získání příjmu, jež by umožnil plnění splátkového kalendáře (že v jeho rámci nebude dosaženo ani minimální zákonné míry uspokojení nezajištěných věřitelů), rozhodne podle § 418 odst. 1 písm. b), resp. písm. a) InsZ po projednání věci podle odstavce 3 tohoto ustanovení. Důvodem pro zrušení oddlužení podle citovaného ustanovení nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situaci, kdy je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen či ochoten současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se mu ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů a není reálná naděje na změnu. K projednání těchto podstatných okolností věci slouží jednání předepsané v odstavci 3 uvedeného ustanovení.

Z insolvenčního spisu plyne, že oddlužení plněním splátkového kalendáře začalo být realizováno počínaje únorem 2011 a že od července 2013 nebyl splátkový kalendář plněn. Ze zprávy insolvenčního správce z 5.2.2014 (dok. B-61) plyne, že dlužníkův dosavadní zaměstnavatel (REMONTSTAV, spol. s r.o.) ho informoval, že ukončil s dlužníkem pracovní poměr k 31.1.2014 a že srážky za dobu trvání pracovního poměru nemohly být sráženy z důvodu nepostižitelného dlužníkova příjmu. Na splátkový kalendář nebylo plněno od července 2013 ničeho. Podle zprávy insolvenčního správce ze 16.9.2014 (dok. B-72) dlužník neuhradil od července 2013 na splácení svých pohledávek nezajištěným věřitelům ničeho, dlužník mu sdělil, že se již nezdržuje na adrese Hořice, Višňová 1 (jak uvedl v insolvenčním návrhu), nýbrž na adrese Hořovice, Pražská 37. Dlužník ke dni zprávy uhradil nezajištěným věřitelům 51.416,52 Kč, tj. cca 13.82% jejich nezajištěných pohledávek a ve zbývajících 17 měsících by společně s odměnou insolvenčního správce a náhradou jeho hotových výdajů musel měsíčně splácet 6.700,--Kč, přičemž tak by splnil splátkový kalendáře za 60 měsíců jeho trvání v rozsahu cca 33%. Zároveň insolvenční správce zdůraznil, že dlužníka opakovaně upozorňoval a vyzýval k nápravě, avšak marně, a proto navrhl zrušení schváleného oddlužení. Z protokolů o jednáních nařízených k projednání plnění splátkového kalendáře z 11.9.2014 (dok. B-69) a z 18.11.2014 (dok. B-72) plyne, že se dlužník neomluvil z druhého jednání (první jednání bylo odročeno z důvodu jeho nepřítomnosti), přestože byl obesílán k jednání na adresy Hořovice, Pražská 37 a bylo mu doručeno fikcí. Podle zprávy k červnu 2014 (dok. B-66) dlužník ve 41. měsíci trvání splátkového kalendáře uspokojil pohledávky svých nezjištěných věřitelů v rozsahu 13,2 % s tím, že při dosavadním tempu splácení lze očekávat po 60 měsících plnění v rozsahu 19,32 %. Naposledy oznámil dlužník adresu, na níž se zdržuje v Hořovicích, Pražská 37.

Odvolací soud konstatuje, že se mu nepodařilo doručit obsílku k jednání na 6.1.2016, přestože mu byla doručována jak na adresu Hořovice, Pražská 37, tak na adresu Hořovice, Višňová 1, kterou uvedl v návrhu; z obou adres se vrátily zásilky jako nedoručené, neboť podle poštovního úřadu z obou adres se dlužník odstěhoval. Jednání proto bylo odročeno na 27. ledna 2016 a odvolací soud dlužníka obeslal z adres evidovaných v infomačním systému evidence obyvatel (podle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech) ve smyslu § 46b písm. a/) občanského soudního řádu (o.s.ř.) na adresu evidovaného trvalého pobytu (Hořovice, Palackého 2) a přechodného pobytu (Hořovice, Pražská 37), přičemž podle zprávy poštovního úřadu se dlužník z adresy přechodného pobytu odstěhoval a na adrese trvalého pobytu mu nebylo možné dlužníkovi oznámit uložení zásilku ani vhodit do schránky, neboť se jedná o adresu Městského úřadu, odvolací soud tak doručil dlužníkovi zásilku vyvěšením na úřední desce soudu podle § 50 odst. 2 o.s.ř.

Odvolací soud má předně za to, že dlužník přistupuje nedbale k insolvenčnímu řízení v situaci, kdy insolvenčnímu soudu nesdělil změnu svého bydliště, v němž se zdržuje, neboť se odstěhoval jak z adresy uváděné v insolvenčním návrhu, tak z adresy v Hořovicích, Pražská 37. Již tato skutečnost odůvodňuje zrušení dlužníkova oddlužení, neboť neplní své povinnosti podle § 412 odst. 1, písm. c) InsZ.

Ke dni rozhodování odvolacího soudu v období od poslední zprávy (k červnu 2014) se situace nezměnila a dlužník k 60. měsíci trvání splátkového kalendáře uspokojil pohledávky nezajištěných věřitelů jen v rozsahu 13,2 %, tj. nesplnil podstatou část splátkového kalendáře, a pro zrušení schváleného oddlužení tak tu jsou zároveň důvody podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ. Odvolací soud proto dospěl k závěru, že insolvenční soud správně schválené oddlužení dlužníka zrušil a prohlásil na jeho majetek konkurz.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 27. ledna 2016

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná