3 VSPH 862/2016-B-36
KSCB 27 INS 15403/2014 3 VSPH 862/2016-B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužníka: Magdaléna anonymizovano , anonymizovano , bytem Sedlice, Nádražní 236, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. března 2016, č.j. KSCB 27 INS 15403/2014-B-14,

takto:

Usnesení Krajského soudu Českých Budějovicích ze dne 22. března 2016, č.j. KSCB 27 INS 15403/2014-B-14, se m ě n í tak, že se schválené oddlužení neruší.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku) a tento bude projednáván jako nepatrný (bod IV. výroku). Bodem V. výroku insolvenčnímu správci uložil podat soudu ve lhůtě 7 dnů zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

Vyšel přitom zejména z toho, že dne 30.7.2014 (A-8) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Při přezkumném jednání konaném dne 13.10.2014 byly zjištěny pohledávky věřitelů dlužníka v celkové výši 529.980,29 Kč. V návaznosti na zprávu insolvenčního správce ze dne 1.9.2015 při podle § 418 insolvenčního zákona dne 7.12.2015 konaném jednání, dlužnice uvedla, že její syn jí nadále nemůže poskytovat přislíbený dar, neboť se sám dostal do finančních potíží a přišel o zaměstnání, a požádala o poskytnutí lhůty, když měla za to, že bude schopna ušetřit měsíčně 4.500,-Kč na plnění splátkového kalendáře. Uvedl, že ze zprávy insolvenčního správce se podává, že syn uhradil dar pouze jednou. Srážky jsou tak nízké, že je zde výhled uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu 10%. Celkový dluh na splátkovém kalendáři činí 19.276,-Kč. S poučením o možnosti zrušení schváleného oddlužení byla dlužníku poskytnuta lhůta 3 měsíců k napravení nastalého stavu. Ze zprávy správce ze dne 11.3.2016 vyplývá, že dlužnice nadále splátkový kalendář neplní a částku přislíbenou k úhradě při konaném jednání uhradila pouze jednou.

Vzhledem k tomu, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře a není zde perspektiva změny tohoto stavu, odkazuje na ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) InsZ a § 418 odst. 4 InsZ, dospěl soud isir.justi ce.cz prvního stupně k závěru, že je na místě schválené oddlužení zrušit a na majetek dlužníka prohlásit konkurs, který bude projednáván v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. a) InsZ jako nepatrný, neboť dlužník je fyzickou osobou a není podnikatelem.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že mu bude umožněno pokračovat v plnění oddlužení. Uvedl, že není v jeho silách ovlivnit neplnění závazku syna z darovací smlouvy. Péče o další dítě mu znemožnila obstarat si neprodleně jiný zdroj příjmu. Bydlí v místě s poměrně vysokou nezaměstnaností a nemá možnost dojíždět za jinou prací mimo práce u svého zaměstnavatele Tesla Blatná a.s. V březnu 2016 kromě srážky ze mzdy uhradil do podstaty 4.500,-Kč a 8.000,-Kč. Naskytla se mu možnost finanční pomoci od přítele. Poukázal na to, že poctivě pracuje a dluhy vznikly za trvání manželství. Jeho záměry nejsou nepoctivé.

Insolvenční správce k odvolání dlužníka uvedl, že od dárce bylo uhrazeno celkem pouze 11.000,-Kč, dlužník mimo srážek ze mzdy u zaměstnavatele Tesla Blatná a.s. poskytl platby ve výši celkem 11.600,-Kč. Od soudního exekutora správce vymohl 2.692,-Kč. Na účtu majetkové podstaty je tak částka 25.560,-Kč, dluh na odměně správce činí od února 2016 do srpna 2016 částku 7.623,-Kč. K plnění splátkového kalendáře by bylo třeba kromě příjmu od zaměstnavatele poskytovat navíc 4.000,-Kč měsíčně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 405 InsZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

Podle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr (písm. a), nebo že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé v některé z jeho forem (plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty), bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (písm. b).

Podle § 398 InsZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odst. 1). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (odst. 3).

Z uvedeného vyplývá, že pokud insolvenční soud v rámci rozhodování o schválení oddlužení zjistí, že se zřetelem ke všem okolnostem nedosáhne plnění dlužníka (subjektivně k tomu legitimovanému podle § 389 odst. 1 InsZ) v rámci procesu oddlužení ani částky odpovídající 30% výše pohledávek nezajištěných věřitelů, oddlužení dlužníka neschválí, ledaže by tito věřitelé s nižším plněním souhlasili. Tyto podmínky přípustnosti oddlužení soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenčním návrhu, popřípadě se zřetelem ke skutečnostem doloženým věřitelem), tak ve fázi insolvenčního řízení následujícím po povolení oddlužení. Nutno vyjít z toho, že insolvenční soud povoluje oddlužení bez ingerence věřitelů (bez jejich souhlasu), a proto je jím současně garantem, že nepřipustí takové oddlužení, které nemělo být ani povoleno.

Odvolací soud ve věci zjistil:

-ze smlouvy o důchodu uzavřené mezi dlužníkem a Janou Janečkovou dne 11.10.2016, že poskytovatelka důchodu se zavázala dlužníku přispívat na plnění splátkového kalendáře měsíčně 4.000,-Kč; podpisy na smlouvě jsou úředně ověřeny;

-ze mzdových listů vyhotovených zaměstnavatelem dlužníka Tesla Blatná, a.s., že průměrná výše čisté mzdy dlužníka činí cca 11.000,-Kč měsíčně. Výše měsíční splátky pro oddlužení při jedné vyživovací povinnosti k dítěti činí v takovém případě 2.184,-Kč;

-ze zprávy správce z 11.3.2016 a z 12.9.2016, že pohledávky nezajištěných věřitelů činí celkem 529.980,29 Kč, a že do konce února 2016 bylo od listopadu 2014 zaplaceno na pohledávky nezajištěných věřitelů 15.685,-Kč. K únoru 2016 tj. za 22 měsíců trvání splátkového kalendáře, byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 2,96%, a že při dosavadním tempu lze očekávat za 5 let trvání splátkového kalendáře uspokojení jejich pohledávek v rozsahu 11,1%. Na účtu majetkové podstaty je k 12.9.2016 částka 25.560,-Kč. Dluh na odměně správce činí od února 2016 do srpna 2016 částku 7.623,-Kč.

V projednávané věci soud prvního správně dovodil, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna, neboť za 16 měsíců trvání splátkového kalendáře bylo uspokojeno jen cca 2,96% pohledávek nezajištěných věřitelů. Zatímco při běžném splácení bylo legitimní očekávat za uvedenou dobu splacení alespoň 13% jejich pohledávek (každý měsíce by mělo být uspokojeno 0,5% nezajištěných pohledávek). V průběhu odvolacího řízení však dlužník projevil snahu o nápravu, neboť předložil darovací smlouvu s nabídkou plnění ve prospěch splátkového kalendáře ve výši 4.000,-Kč měsíčně.

Za dané situace celková poptávka činí 30% pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 158.994,09 Kč a nároky správce spočívající v odměně a náhradě hotových výdajů včetně DPH 21% ve výši 65.340,-Kč, tj. celkem 224.334,09 Kč. Na tuto částku bylo prozatím uhrazeno nezajištěným věřitelům 15.685,-Kč a správci 16.335,-Kč, cekem tedy 32.020,-Kč. Na účtu majetkové podstaty se nachází 25.560,-Kč. Za zbývajících 37 měsíců trvání splátkového kalendáře zbývá zaplatit 192.314,09 Kč, resp. po odečtení zůstatku na účtu majetkové podstaty 166.754,09 Kč, tedy měsíčně 4.506,87 Kč. Měsíční nabídka dlužníka (z příjmu ze zaměstnání a ze smlouvy o důchodu) přesahuje uvedenou částku a za nezměněných příjmových poměrů dlužníka lze očekávat, že za 5 let trvání splátkového kalendáře bude uspokojeno alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelů a nároky správce. Na základě uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že po navýšení své nabídky dlužník splňuje předpoklady splnění splátkového kalendáře.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a za použití § 7 InsZ změnil tak, že se schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře neruší. Tím není dotčena možnost, aby insolvenční soud, nebude-li splátkový kalendář plněn, zrušil schválené oddlužení opětovně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková