3 VSPH 851/2015-P1-12
KSLB 82 INS 1265/2012 3 VSPH 851/2015-P1-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Velký Valtinov 54, 471 25 Jablonné v Podještědí, o přihlášce pohledávky P1 věřitelky č. 1 České spořitelny, a.s., IČO 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, o odvolání věřitelky č. 1 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 10. února 2015, č.j. KSLB 82 INS 1265/2012-P1-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 10. února 2015, č.j. KSLB 82 INS 1265/2012-P1-6, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením ze dne 10.2.2015, č.j. KSLB 82 INS 1265/2012-P1-6, vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky P1/2 věřitelky č. 1 České spořitelny, a.s. (dále jen věřitelka ) ve výši 74.522,65 Kč (bod I. výroku) a přihlášky P1/3 věřitelky ve výši 54.665,68 Kč (bod II. výroku) a konstatoval, že bude řízení o přihlášce pohledávky č. P1 věřitelky nadále vedeno pro částku 118.144,34 Kč (bod II. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným soudu dne 10.2.2012 přihlásila věřitelka do insolvenčního řízení proti dlužnici 6 pohledávek v celkové výši 247.332,67 Kč. Podáním ze dne 16.9.2014 upravila věřitelka výši své přihlášky P1/2 a P1/3 tak, že je vzala v celé výši zpět. Soud prvního stupně v souladu s § 184 IZ vzal zpětvzetí přihlášky na vědomí a konstatoval, že řízení bude nadále vedeno pro částku 118.144,34 Kč.

Proti tomuto usnesení se věřitelka včas odvolala a žádala, aby odvolací soud usnesení změnil a rozhodl tak, že soud bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky P1/3 věřitelky ve výši 33.377,68 Kč a přihlášky P1/4 věřitelky ve výši 16.514,15 Kč. Věřitelka v odvolání uvedla, že učinila zpětvzetí přihlášek pohledávek, písařskou chybou nesprávně označených, č. 2 a 3 v celé výši 129.188,33 Kč, když měla v úmyslu vzít zpět pohledávky č. 3 a 4, a to pouze ty částky, které na dané pohledávky byly hrazeny z INS spoludlužníka. Jednalo se u pohledávky č. 3 ve výši 33.377,68 Kč a u pohledávky č. 4 ve výši 16.514,15 Kč.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2 IZ). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až § 186 IZ obdobně.

Podle § 41a odst. 1 a 4 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, může účastník učinit úkon jen výslovně; úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že věřitelka do insolvenčního řízení přihlásila 6 pohledávek v celkové výši 247.332,67 Kč. Podáním ze dne 16.9.2014 vzala věřitelka přihlášku pohledávky v důsledku úhrad částečně zpět, a to v rozsahu pohledávky č. 2 a č. 3. Soud prvního stupně usnesením ze dne 10.2.2015, č.j. KSLB 82 INS 1265/2012-P1-6, vzal toto částečné zpětvzetí na vědomí a uvědomil věřitelku, že řízení o přihlášce pohledávky č. P1 bude nadále vedeno pro částku 118.144,34 Kč.

Námitka věřitelky, že v důsledku písařské chyby byla označena namísto pohledávky č. 3 a 4 pohledávka č. 2 a 3 neobstojí, jelikož částečné zpětvzetí bylo procesním úkonem perfektním. Jestliže projev věřitelky je dostatečně určitý a srozumitelný a jestliže jeho účinky v řízení nastaly, nemůže dodatečné zjištění, že věřitelka učinila procesní úkon v omylu, na tomto následku ničeho změnit. Podle § 41a odst. 4 o.s.ř. procesní úkon, který lze odvolat se považuje za odvolaný jen tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději s odvolávaným procesním úkonem. V daném případě se tak nestalo.

Každý procesní úkon je nutno posuzovat z objektivního hlediska, to jest podle toho, jak byl navenek projeven, nikoli podle toho, zda mezi projeveným procesním úkonem a vnitřní vůlí jednajícího je skutečný souhlas. Ani podstatný omyl účastníka mezi tím, co procesním úkonem projevil a tím, co jím projevit chtěl, nemá na procesní úkon a jeho účinnost žádného vlivu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.5.1997, sp. zn. 2 Cdon 1646/96 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.3.2001, sp. zn. 20 Cdo 1211/99).

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Praze dne 2. července 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková