3 VSPH 850/2015-B-18
MSPH 91 INS 35284/2014 3 VSPH 850/2015-B-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Jose Martiho 273/13, 160 00 Praha 6, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2015, č.j. MSPH 91 INS 35284/2014-B-8,

takto:

Odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2015, č.j. MSPH 91 INS 35284/2014-B-8, se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 18.3.2015, č.j. MSPH 91 INS 35284/2014-B-8, schválil oddlužení dlužnice Jany anonymizovano (dále jen dlužnice ) zpeněžením majetkové podstaty (bod I. výroku). Konstatoval, že usnesením ze dne 21.1.2015, č.j. MSPH 91 INS 35284/2014-A-8, ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jana Housera (bod II. výroku). V bodě III. výroku uvedl, že ke dni vydání usnesení ze dne 18.3.2015, č.j. MSPH 91 INS 35284/2014-B-8, náležely do majetkové podstaty dlužnice ve výroku označené nemovité věci majetek, které budou zpeněženy.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 21.1.2015, č.j. MSPH 91 INS 35284/2014-A-8, zjistil úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením. Na schůzi věřitelů dne 18.3.2015 se nedostavil žádný z přihlášených věřitelů dlužnice. S ohledem na nepřítomnost věřitelů na schůzi věřitelů soud prvního stupně postupoval podle § 402 odst. 5 IZ a rozhodl o způsobu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že jí insolvenční správce Mgr. Jan Houser špatně zastupoval a žádala o jmenování nového insolvenčního správce. Soud prvního stupně usnesením ze dne 9.4.2015, č.j. MSPH 91 INS 35284/2014-B-10, vyzval dlužnici k doplnění odvolání ve lhůtě 10 dnů od doručení výše uvedeného usnesení tak, že uvede v jakém rozsahu uvedené rozhodnutí napadá, tj. do kterých výroků napadeného rozhodnutí odvolání směřuje a konkrétně vylíčí, v čem spatřuje nesprávnost napadaného rozhodnutí či postupu soudu (odvolací důvod) a dále uvede čeho se uvedeným odvoláním domáhá, tj. jakým způsobem má odvolací soud rozhodnout (odvolací návrh). V podání ze dne 16.4.2015 dlužnice uvedla, že žádá o obnovení řízení z důvodu nesprávně uvedených údajů o jejích příjmech a výdajích předložených insolvenčním správcem Mgr. Janem Houserem. Dlužnice se domnívá, že její skutečný hrubý a čistý příjem byl soudu zatajen. Z obsahu jejího odvolání se podává návrh, aby způsobem oddlužení byl splátkový kalendář.

Odvolání je podáno osobou neoprávněnou.

Podle § 406 odst. 4 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2013, sp. zn. 29 NSČR 35/2013-B-21). Z uvedeného vyplývá, že dlužnice k podání odvolání proti napadenému usnesení subjektivně legitimována není.

Odvolací soud proto podané odvolání podle § 218 písm. b) o.s.ř. jako subjektivně nepřípustné odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.].

V Praze dne 2. července 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková