3 VSPH 849/2012-P9-7
MSPH 94 INS 1402/2012 3 VSPH 849/2012-P9-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka LEMINGTON AGENCY, a.s. se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4 , Chodov, IČO 26699141 o odvolání věřitele United Registrar of Systems Czech, s.r.o. se sídlem Prosecká 852/66, Praha 9-Prosek, IČO 26193116, zast. JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 1402/2012-P9-2 ze dne 30. května 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 1402/2012-P9-2 ze dne 30. května 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka LEMINGTON AGENCY, a.s. (dále jen dlužník) usnesením č.j. MSPH 94 INS 1402/2012-P9-2 ze dne 30.5.2012 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 9 United Registrar of Systems Czech, s.r.o. (dále jen odvolatel) se odmítá, a že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně odkázal na § 173 odst. 1 a § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl, že usnesením č.j. MSPH 94 INS 1402/2012-A-2 ze dne 20.1.2012 vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, v níž v souladu s § 110 odst. 2 a 3 IZ vyzval věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u insolvenčního soudu přihlášku své pohledávky do rozhodnutí o úpadku. Usnesením č.j. MSPH 94 INS 1402/2012-A-14 ze dne 25.4.2012 pak soud rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Současně věřitele poučil o následcích zmeškání stanovené lhůty. Poslední den této lhůty připadl na 25.5.2012.

Odvolatel přihlášku své pohledávky ve výši 111.999,14 Kč předal k poštovní přepravě až dne 28.5.2012, tj. po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Soud proto podle § 185 IZ přihlášku pohledávky odvolatele odmítl a uvědomil ho o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Uvedl, že přihláška byla předána k poštovní přepravě první pracovní den po uplynutí stanovené lhůty k podání přihlášek (28.5.2012), a že se tak stalo chybou pracovníka kanceláře právního zástupce odvolatele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě usnesení Usnesením č.j. MSPH 94 INS 1402/2012-A-14 ze dne 25.4.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku; tímto okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům-v souladu s § 136 odst. 3 IZ-třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) lhůta k podávání přihlášek běžet počala následujícího dne (26.4.20112), a její konec ve smyslu § 57 odst. 2 téhož zákona připadl na 25.5.2012. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Odvolatel však přihlášku pohledávky-jak ostatně sám potvrdil-předal k poštovní přepravě až dne 28.5.2012, a tedy po uplynutí lhůty, jíž soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Závěr soudu prvního stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky je tedy věcně správný a odvolatel ho ani nijak nezpochybňoval. Pro posouzení věci nemá významu jeho argumentace, že k opožděnému podání přihlášky došlo chybou pracovníka jeho právního zástupce. Případné závady při právním zastupování odvolatele advokátem, jež vedly ke zmeškání lhůty k jeho procesnímu úkonu, mohou mít důsledky jen z hlediska vnitřního mandátního vztahu právního zástupce a zastoupené osoby, tj. z pohledu odpovědnosti advokáta za řádné poskytování právních služeb jeho mandantu. Je přitom zcela v poměrech advokáta, aby řádný výkon těchto služeb zajistil. Jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že k odvolatelově přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tato pohledávka v něm tedy být nemůže ani přezkoumána a uspokojována.

Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku odvolatele dle § 185 IZ odmítl, a odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. ledna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva