3 VSPH 847/2012-A-23
KSLB 76 INS 9175/2012 3 VSPH 847/2012-A-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Andrey Podstavkové, nar. 3.7.1987, bytem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec, korespondenční adresa, Dobiášova 863/30, 460 06 Liberec, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 9175/2012-A-9 ze dne 1. června 2012 ve spojení s opravným usnesením č.j. KSLB 76 INS 9175/2012-A-15 ze dne 13. srpna 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 9175/2012-A-9 ze dne 1.6.2012, opraveným usnesením č.j. KSLB 76 INS 9175/2012-A-15 ze dne 13.8.2012, odmítl jako opožděné odvolání dlužnice Andrey Podstavkové podané proti usnesení č.j. KSLB 76 INS 9175/2012-A-7 ze dne 11.5.2012.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které však podáním ze dne 20.11.2012 vzala v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. prosince 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva