3 VSPH 845/2014-A-12
KSPA 60 INS 35217/2013 3 VSPH 845/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Luďka anonymizovano , anonymizovano , bytem v Horních Ředicích 134, zast. JUDr. Petrem Šádou, advokátem se sídlem v Slunečný 243, Moravany, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 35217/2013-A-6 ze dne 26. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 35217/2013-A-6 ze dne 26. března 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužníka podaného s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že se dlužník podáním z 10.12.2013 domáhá zjištění svého úpadku s návrhem na povolení oddlužení bez zákonem požadované přílohy. Konstatoval, že usnesením č.j. KSPA 60 INS 35217/2013-A-5 ze 7.2.2014 dlužníka vyzval k doplnění příloh k insolvenčnímu návrhu a návrhu na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě s poučením, že insolvenční návrh bude odmítnut, nebude-li ve stanovené lhůtě doplněn. Přesto, že tato výzva byla doručena dlužníkovi 14.2.2014, dlužník požadované přílohy ve lhůtě, jež uběhla 21.2.2014 nereagoval. Cituje ustanovení § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že ve stanovené lhůtě dlužník nedoplnil seznam o svých zaměstnancích, resp. prohlášení, že žádné zaměstnance nemá ve stanovené lhůtě, a proto je namístě jeho insolvenční návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil, přičemž k odvolání přiložil prohlášení o tom, že neměl a nemá žádné zaměstnance a dále také soupis všech dluhů k 11.4.2014 s tím, že příslušné listiny ke svým tvrzení doloží do jednoho týdne. -2-KSPA 60 INS 35217/2013

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 InsZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 InsZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, resp. prohlášení, že žádné zaměstnance nemá, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ).

Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že dlužník podal k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři (Formulář), v kolonce vyhrazené k vylíčení rozhodných skutečností osvědčujících, že je v úpadku, uvedl, že má dluhy v celkové částce 2.750.000,-Kč, z toho ve výši 530.000,-Kč vůči České spořitelně, a.s. jako nezajištěnému věřiteli a ve zbytku vůči Českomoravské stavební spořitelně, a.s. jako zajištěnému věřiteli, s tím, že v pořadí první dluh je splatný 19.9.2012 a je exekučně vymáhán a v pořadí druhý dluh je splatný k 5.11.2013. K insolvenčnímu návrhu připojil seznam závazků a majetku. Usnesením č.j. KSPA 60 INS 35127/2013-A-5 ze 7.2.2014 insolvenčním soud vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu mimo jiné i o prohlášení o tom, že nemá žádné zaměstnance (seznam zaměstnanců) ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení; usnesení bylo dlužníkovi doručeno 14.12.2014. Dlužník ve stanovené lhůtě seznam zaměstnanců nepřipojil.

Výzvě soudu mohl dlužník vyhovět jen tím, že by předložil seznam majetku ve stanovené lhůtě 7 dnů, jež byla stanovena v souladu se zákonnou úpravou, -3-KSPA 60 INS 35217/2013 případně v prodloužené lhůtě, poskytnuté soudcem na základě dlužníkovy žádosti. Dlužník, ač řádně ve výzvě poučen o následcích jejího nerespektování o prodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu nepožádal a svou stanovenou povinnost stanovenou v ustanovení § 104 InsZ nesplnil.

Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 InsZ, a proto i když dlužník připojil k odvolání seznam zaměstnanců, resp. prohlášení o tom, že žádné nemá, nemá takové doplnění z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádný význam.

Insolvenční soud tak správně dlužníkův insolvenční návrh podle ustanovení § 128 odst. 2 InsZ odmítl.

Z uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné doplnit, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podal, a aby spolu s ním podal na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení. Předpokladem vyhovění těmto návrhům však je, že jak insolvenční návrh, tak návrh na povolení oddlužení a jejich povinné přílohy budou mít zákonem vyžadované náležitosti. V případě, že by předepsané náležitosti měl jen insolvenční návrh, jemuž by bylo možné vyhovět, a návrh na povolení oddlužení nikoliv, insolvenční soud by v souvislosti s rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníka návrh na povolení oddlužení odmítl a rozhodl zároveň, že jeho úpadek bude řešen konkursem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková