3 VSPH 844/2014-B-75
KSHK 42 INS 10072/2010 3 VSPH 844/2014-B-75

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem v Novém Bydžově, Čelakovského 610, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 10072/2010-B-59 ze dne 10.dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 10072/2010-B-59 ze dne 10.dubna 2014 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) zrušil oddlužení dlužníka schválené usnesením insolvenčního soudu č.j. KSHK 42 INS 10072/2010-B-11 z 24.11.2010 (bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že ho projedná jako nepatrný (body II. a III. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že svým usnesením č.j. KSHK 42 INS 10072/2010-A-7 z 21.9.2010 (Usnesení A-7) zjistil dlužníkův úpadek, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ladislavu Kolínovou se sídlem v Hradci Králové, Pardubická 298 (Správkyně) a usnesením č.j. KSHK 42 INS 10072/2010-B-11 z 24.11.2010 (Usnesení B-11) ve znění následujících změn, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Uvedl, že Správkyně mu 6.8.2012 oznámila, že dlužník neplní povinnosti uložené v Usnesení B-11, dlužník ukončil pracovní poměr u svého zaměstnavatele, na účet majetkové podstaty nepřichází žádné finanční plnění. K měsíci červenci 2012 byli věřitelé zahrnutí do splátkového kalendáře uspokojeni ve výši 11,76 %, a proto 22.10.2012 projednal tuto situaci s dlužníkem stejně jako později 6.5.2013, kdy dlužníka upozornil na opětovné neplnění splátkového kalendáře a o možnosti jeho zrušení postupem podle § 418 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). Vyšel ze zprávy Správkyně z 2.3.2014, podle níž od dlužníkova zaměstnavatele přišla na účet majetkové podstaty pouze v lednu 2014 částka 767,--Kč, že na odměně a náhradě hotových výdajů Správkyně vázne dluh, splátkový kalendář není řádně plněn, pohledávky věřitelů nejsou dlouhodobě uspokojovány a k měsíci březnu 2014, tj. 40 měsíců splátkového kalendáře, byly uspokojeny pohledávky dlužníkových věřitelů v rozsahu pouhých 11,76 %. Dále zjistil, že dlužník je od 27.2.2014 v evidenci uchazečů o zaměstnání. Cituje ustanovení § 418 odst. 1 písm.a) zák. č. 182/2006 Sb. (InsZ), dospěl k závěru, že dlužník neplní své povinnosti uložené mu v Usnesení B-11, když si nezajistil dostatečný příjem, a proto Usnesení B-11 zrušil a prohlásil na dlužníkův majetek konkurs s tím, že ho projedná za podmínek § 314 InsZ jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle kterého od 4.4.2014 nastoupil do pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou s platem cca 13.500,--Kč měsíčně hrubého. Domníval se, že nový zaměstnavatel, kterého informoval o probíhajícím insolvenčním řízení, insolvenčnímu soudu tuto skutečnost sdělí.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro potvrzení či změnu tohoto usnesení a že odvolání, byť z jiných než dlužníkem uváděných důvodů, je opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že a) jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm.c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníkovi nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejich základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm.a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Smyslem řešení dlužníkova úpadku oddlužením je, aby za zákonem stanovených podmínek po jeho splnění mohl být dlužník osvobozen od placení zbytku svých dluhů podle § 414 a násl. InsZ. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře při jeho délce trvání 5 let, tj. doby, kterou nelze prodloužit, může často docházet ke změnám v příjmových a majetkových poměrech dlužníka, jež si v průběhu trvání splátkového kalendáře vynutí projednávání nastalých změn, jež mohou nakonec vyústit v závěr, že byly naplněny některé z podmínek jeho zrušení uvedených v ustanovení § 418 InsZ. Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce, zda v situaci, kdy v dlužníkových příjmových poměrech dojde k zásadnímu výpadku, např. pro ztrátu zaměstnání, je namístě závěr, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1 písm.a/ InsZ) a ve svém rozhodnutí pod sen.zn. 29 NSČR 12/2013, publikovaném pod číslem 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že v takovém případě ke zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm.a) InsZ důvod není, čímž však není vyloučen postup podle § 418 odst. 1 písm.b) InsZ. Tyto závěry insolvenční soud může učinit jen po řádném projednání plnění splátkového kalendáře ve smyslu § 418 odst. 4 InsZ při jednání podle § 7 InsZ za přiměřeného použití § 115 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a postrádá smyslu o zrušení oddlužení nerozhodnout přímo při tomto jednání, nebo bezprostředně po něm, neboť poměry dlužníka se v průběhu doby mění a usnesení o zrušení oddlužení může obstát jedině tehdy, vychází-li z aktuálních zjištění, k nimž se při jednání může vyjádřit i dlužník, resp. zástupce věřitelů nebo věřitelský výbor, pokud jsou ustanoveny. Pokud vydá insolvenční soud rozhodnutí o zrušení oddlužení podle § 418 InsZ bez nařízení jednání, resp. bez souvislosti s jednáním, jež proběhlo, zatíží tak insolvenční řízení vadou, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením A-7 byl zjištěn dlužníkův úpadek a Usnesením B-11 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Pod dok. B-45 insolvenční soud předvolal dlužníka k informativnímu výslechu k neplnění oddlužení na 6.5.2013, pod dok. B-47 je založen protokol o jednání ze 6.5.2013, podle něhož byl přítomen pouze dlužník a jednání se ve smyslu § 115 o.s.ř. nekonalo. Usnesením č.j. KSHK 42 INS 10072/2010-B-53 z 21.11.2013 insolvenční soud změnil Usnesení B-11 v souvislosti se změnou dlužníkova plátce mzdy. Napadené usnesení pak insolvenční soud vydal až v dubnu 2014.

Odvolací soud dospěl k závěru, že za uvedené situace řízení před insolvenčním soudem bylo zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť insolvenční soud rozhodl o zrušení schváleného splátkového kalendáře, aniž by věc řádně ve smyslu § 418 odst. 4 InsZ projednal.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení a ke zrušení Usnesení B-11 přikročil v souvislosti s řádným projednáním podle § 418 odst. 4 InsZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. října 2014 JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová