3 VSPH 833/2010-A-24
KSPL 27 INS 3123/2010 3 VSPH 833/2010-A-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Petr Bartoš, bytem v Chodově (357 35), Dukelských hrdinů 838, o insolvenčním návrhu, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.srpna 2010, č.j. KSPL 27 INS 3123/2010-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.srpna 2010, č.j. KSPL 27 INS 3123/2010-A-8, se v bodech II., IV., V. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) zjistil dlužníkův úpadek (bod I. výroku), návrh na povolení oddlužení odmítl (bod II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Agenturu pro revitalizaci a správu podniků-ARES, v.o.s. se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 41 (bod III. výroku), na dlužníkův majetek prohlásil konkurs (bod IV. výroku), rozhodl, že konkurs bude řešen jako nepatrný (bod V. výroku), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod VI. výroku), vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku (bod VII. výroku), vyzval osoby, které mají vůči dlužníkovi pohledávky, aby je napříště poskytly insolvenčnímu správci (bod VIII. výroku), věřitele vyzval, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (bod IX. výroku), nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 23.9.2010 ve 12:30 hodin, do jednací síně č. 16/přízemí budovy insolvenčního soudu (bod X. výroku) a svolal schůzi věřitelů, jež naváže na přezkumné jednání k přednesu zprávy insolvenčního správce o dosavadní činnosti, k volbě zástupce věřitelů a k rozhodnutí věřitelů o event. odvolání insolvenčního správce a ustanovení správce nového (bod XI. výroku). Uvedl, že dlužník podal 26.3.2010 k soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jenž byl tentýž den zveřejněn v insolvenčním rejstříku, a protože k návrhu na povolení oddlužení nedoložil příslušné seznamy se všemi údaji podle § 392 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), vyzval jej podle § 393 odst. 1 InsZ k jejich doplnění o znalecký posudek k nemovitosti s poučením o tom, že nebudou-li ve lhůtě 7 dnů doplněny, návrh na povolení oddlužení odmítne podle § 393 odst. 3 InsZ. Konstatoval, že dlužník ve stanovené lhůtě seznamy nedoplnil, resp. že znalecký posudek k nemovitosti nemá (bytová jednotka č. 12 v domě č.p. 838 na pozemku parc.č. 1648 se spoluvlastnickými podíly ke společným částem domu a pozemku v rozsahu vždy 609/9432 zapsané pro kat. úz. Dolní Chodov u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov) a není s to jej zajistit ve stanovené lhůtě z důvodů jak časových, tak finančních. Poté, co dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku podle § 3 odst. 1 a 2 InsZ, tj., že má závazky vůči více věřitelům po lhůtě splatnosti uvedené v InsZ, rozhodl o tom, že se zjišťuje dlužníkův úpadek a zároveň rozhodl o způsobu jeho řešení konkursem podle § 396 InsZ s tím, že se tak stane ve formě konkursu nepatrného za podmínek § 314 odst. 1 písm. a) InsZ; zároveň ustanovil insolvenčního správce podle § 25 InsZ a stanovil termín schůze věřitelů spojené s přezkumným jednáním (§ 137 InsZ).

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož zpracovatel insolvenčního návrhu do něj omylem uvedl nesprávný údaj o závazku z úvěrové smlouvy č. 3910122743 (správně 3910132743) vůči společnosti Home Credit, a.s., jehož předmětem nebylo poskytnutí úvěru 1.100.000,--Kč, nýbrž jen 110.000,--Kč, že závazky z jednotlivých smluv jsou v něm uvedeny ve výši půjček, jež však byly spláceny, jsou ve skutečnosti nižší, a že by fakticky podmínky pro oddlužení splnil. Jelikož dlužník brojí proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení v bodu II výroku a tím i navazujícím bodům IV. a V. výroku odvolací soud napadené usnesení přezkoumával jen v uvedeném rozsahu.

Odvolací soud z podnětu dlužníkova odvolání přezkoumal napadené rozhodnutí v rozsahu bodu II. výroku a navazujících bodů IV. a V. výroku, jelikož brojí výhradně proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, včetně předcházejícího řízení (§ 212 a § 212a o.s.ř.), a došel k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 392 InsZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky (odst. 1). V seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje (odst. 2). Z uvedené právní úpravy vyplývá, že v případě návrhu na povolení oddlužení zákon vyžaduje u seznamu majetku oproti náležitostem vyžadovaným obecně v ustanovení § 104 odst. 2 InsZ ještě další náležitosti, z nichž pro projednávanou věc je podstatný znalecký posudek k nemovitosti, kterou dlužník s manželkou vlastní a z jejíhož výtěžku zpeněžení by se uspokojovaly pohledávky zajištěného věřitele.

Podle § 393 InsZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3). Podle § 396 odst. 1 InsZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V projednávané věci s insolvenčním návrhem dlužník podal návrh na povolení oddlužení, přičemž v seznamu svého majetku uvedl nemovitost bez znaleckého ocenění. Seznam majetku tak nevyhověl zákonným požadavkům a insolvenční soud správně postupem podle § 393 InsZ jej vyzval k doplnění znaleckého posudku k ocenění nemovitosti ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy; ve stanovené lhůtě dlužník seznam majetku o znalecký posudek k nemovitosti nedoložil.

Odvolací soud má zato, že za situace, kdy dlužník nedoplnil seznam majetku, ač byl k doplnění vyzván a poučen o následcích nerespektování výzvy, nezbylo insolvenčnímu soudu než postupovat podle § 393 odst. 3 InsZ, tj. návrh na povolení oddlužení odmítnout, a podle § 396 odst. 1 InsZ na dlužníkův majetek prohlásit konkurs.

Nad rámec uvedeného odvolací soud považuje za potřebné doplnit, že celková výše dlužníkových závazků nebyla pro rozhodování insolvenčního soudu rozhodující a že pohledávky odpovídající dlužníkem uvedeným závazkům budou v konkursu uspokojovány nikoliv podle toho, v jaké výši, byť nesprávně, dlužník své závazky uvedl v návrhu na povolení oddlužení, nýbrž na základě přihlášených a zjištěných pohledávek jednotlivých věřitelů.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. v bodě II. a navazujících bodech IV. a V. z důvodu jejich věcné správnosti potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného proti potvrzujícímu výroku do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 21.října 2010

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová