3 VSPH 829/2013-B-63
KSHK 41 INS 5343/2010 3 VSPH 829/2013-B-63

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Lubno 34, 503 15 Nechanice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 5343/2010-B-52 ze dne 25. dubna 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSHK 41 INS 5343/2010-B-52 ze dne 25.4.2013 dlužníku uložil, aby svůj mimořádný příjem z pojistného plnění od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, z pojistné události č. 6120041158 použil k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 28.11.2012 požádal dlužník soud o souhlas k tomu, aby si mohl ponechat částku, která mu byla vyplacena jako náhrada škody za usmrcení matky při dopravní nehodě. Správce dne 28.11.2012 požádal o rozhodnutí stran naložení s takto mimořádně nabytou hotovostí dlužníka, neboť si není jist, zda má být použita pro věřitele jako mimořádný příjem dlužníka podle § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ), nebo naopak vydána dlužníku jako jeho majetek.

Soud uvedl, že při schváleném oddlužení splátkovým kalendářem dlužník není zbaven povinnosti usilovat o to, aby-v rámci jeho možností-byli nezajištění věřitelé uspokojeni v co nevyšší možné míře. Tomu odpovídají i dlužníkovy povinnosti při splátkovém kalendáři upravené v § 412 IZ, podle jehož odstavce 1 písm. b) je dlužník po dobu trvání účinků schválení splátkového kalendáře také povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

Soud shledal, že příjem z pojistného plnění je příjmem uvedeným v § 412 odst. 1 písm. b) IZ, a proto dlužníku uložil, aby takto získané finanční prostředky použil ve prospěch věřitelů. V písemném vyhotovení tohoto usnesení připojil poučení, že proti němu je přípustné odvolání.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že předmětné pojistné plnění chtěl investovat do bydlení. Vysvětloval, že žije ve společné domácnosti s manželkou a šestiletým synem, tchýně jim poskytla bydlení v části své nemovitosti, nicméně dlužník s ní nemá dobré vztahy. Proto mu matka nabídla dočasné bydlení (po dobu plnění splátkového kalendáře) v jejím domě v Lubně, kde má dlužník trvalé bydliště. Po matčině smrti se ale neúnosně změnily vztahy dlužníkovy rodiny s nevlastním otcem, takže bydlení v Lubně nadále není možné. Za stávající finanční situace si dlužník nemůže pořídit vlastní bydlení; do zaměstnání s manželkou dojíždějí, mohou si dovolit vést jen skromný život, po úhradě nutných výdajů jim zbývá jen 2 tis. Kč. Chtějí podporovat syna ve sportu (fotbalu), s nástupem do školy se jeho potřeby ještě zvýší. Po smrti matky a vyhrocení rodinných vztahů začal dlužník shánět podnájem, který hodlal financovat z vyplaceného pojistného plnění (jednorázového odškodnění), jelikož obvykle je třeba zaplatit nájemné na půl roku dopředu. Poukázal na obdobný případ, ve kterém Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích přípisem č.j. KSPA 48 INS 8688/2010-B-24 ze dne 8.12.2011 dlužníku sdělil, že takové pojistné plnění (šlo o jednorázové odškodnění za smrt sestry dlužníka způsobené dopravní nehodou) nepodléhá režimu oddlužení. Proto žádá odvolací soud, aby mu umožnil pojistné plnění si ponechat.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolání proti napadenému usnesení je přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 11 odst. 1 IZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

V daném případě soud napadeným usnesením v rámci své dohlédací činnosti, k zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení, dlužníku uložil, aby inkasované pojistné plnění představující jeho jednorázové odškodnění za smrt matky způsobené dopravní nehodou, které je zcela nepochybně mimořádným příjmem ve smyslu § 412 odst. 1 písm. b) IZ, použil k mimořádné splátce nad rámec splátkového kalendáře. Jiné naložení s mimořádným příjmem zákon neumožňuje.

Jde tudíž zjevně o dohledové rozhodnutí soudu dle § 11 odst. 1 IZ, proti němuž podle § 91 IZ není odvolání přípustné. Poučení soudu prvního stupně, že toto usnesení lze napadnout odvoláním, tudíž nebylo správné.

Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a dlužníkovo odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová