3 VSPH 821/2013-A-29
KSPH 38 INS 26391/2012 3 VSPH 821/2013-A-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice: Renáta anonymizovano , anonymizovano , bytem 273 51 Unhošť, Červený Újezd 177, zahájeném k návrhu věřitele INVESA, s.r.o. se sídlem Praha 1-Staré Město, Revoluční 725/11, IČO: 28544293, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. března 2013, č.j. KSPH 38 INS 26391/2012-A-23

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 38 INS 26391/2012-A-23 ze dne 26. března 2013 odmítl návrh dlužnice na povolení oddlužení, zjistil úpadek dlužnice, na její majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný, jmenoval insolvenčním správcem JUDr. Ing. Petra Ševčíka, vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. 26.3.2013 (body I. až VI. výroku) a v dalších bodech výroku (VII. až XIII.) vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku na příslušném formuláři, vyzval osoby dlužníku zavázané, aby napříště poskytovaly plnění insolvenčnímu správci, nikoli dlužníku, a aby sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatňují na majetku dlužníka, na 27.6.2013 nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů, insolvenčnímu správci uložil ve lhůtě do 10.6.2013 předložit seznam přihlášených pohledávek, vyslovil, že započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku a vyslovil, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včas odvolání s odůvodněním, že by chtěla požádat o možnost splatit celý dluh formou pravidelných splátek počínaje měsícem červnem k 20. dni měsíce v pravidelných splátkách 15-20 tis. Kč, neboť by nerada přišla o dům, v němž bydlí.

Podáním ze dne 10.2.2014 vzala své odvolání v celém rozsahu zpět bez uvedení jakýchkoliv důvodů.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu-o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 19. února 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková