3 VSPH 814/2011-P13-10
KSUL 71 INS 15719/2010 3 VSPH 814/2011-P13-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka KRIS-PACK, s.r.o., IČ 27271421, se sídlem Novosedlická 2888, 415 01 Teplice, o odvolání věřitele č. 6-UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, zastoupeného JUDr. Jiřím Kratochvílem, advokátem se sídlem Váňova 3180, 272 01 Kladno, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. května 2011, č.j. KSUL 71 INS 15719/2010-P13-3,

t a kt o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. května 2011, č.j. KSUL 71 INS 15719/2010-P13-3, se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

O důvodně n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 30. května 2011, č.j. KSUL 71 INS 15719/2010-P13-3, v bodě I. výroku zastavil řízení o přihlášce pohledávky P13 věřitele č. 6-UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen věřitel) ze dne 8.4.2011 ve výši 439.812,-Kč a v bodě II. výroku věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v rozsahu přihlášky P13, do částky 439.812,-Kč, končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byla dne 8.4.2011 doručena přihláška pohledávky věřitele bez plné moci jeho zástupce-advokáta JUDr. Jiřího Kratochvíla. Soud jej proto usnesením ze dne 12.5.2011 vyzval, aby plnou moc doložil. Zástupce věřitele však plnou moc ve lhůtě nedoložil. Soud uzavřel, že jde o nedostatek podmínky řízení, a proto řízení o této přihlášce pohledávky podle § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Nad rámec soud konstatoval, že lhůta pro přihlášení pohledávek uběhla dne 28.2.2011, přičemž přihláška pohledávky P13 byla soudu doručena dne 8.4.2011 (k poštovní přepravě předána dne 7.4.2011), tedy opožděně.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že požadovanou plnou moc soudu zaslal advokát JUDr. Jiří Kratochvíl spolu s dopisem dne 31.5.2011. V tomto dopise sice uvedl nesprávnou spisovou značku, ale dlužníka řádně označil. Plná moc zástupce věřitele byla tedy soudu doručena. K odvolání připojil kopii dopisu ze dne 31.5.2011.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z obsahu spisu se podává, že soudu byla dne 21.2.2011 doručena přihláška pohledávky věřitele ve výši 542.960,-Kč z titulu předčasně ukončené smlouvy o finančním leasingu č. 1502012/26 (doplněná podáním doručeném soudu dne 16.3.2011), a to prostřednictvím advokáta JUDr. Martina Doubravy, Ph.D. Do insolvenčního řízení dlužníka byla soudu doručena dne 8.4.2011 další přihláška pohledávky věřitele ve výši 439.812,-Kč z titulu kupní/leasingové smlouvy č. 1502356973 , prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kratochvíla. Jelikož k této přihlášce nebyla připojena plná moc věřitele k jeho zastupování, insolvenční soud JUDr. Jiřího Kratochvíla vyzval usnesením ze dne 12.5.2011, č.j. KSUL 71 INS 15719/2010-P13-2, aby předmětnou plnou moc soudu předložil ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení. Výzva soudu byla JUDr. Kratochvílovi doručena dne 18.5.2011. Do dne vydání napadeného usnesení však JUDr. Kratochvíl na výzvu nikterak nereagoval. Plná moc datovaná ke dni 13.5.2011 spolu s přípisem ze dne 31.5.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena až dne 1.6.2011.

JUDr. Kratochvíl soudu prvního stupně ve lhůtě požadovanou plnou moc nepředložil. Jestliže přes výzvu soudu nejsou odstraněny nedostatky plné moci (v prokázání oprávnění k zastupování účastníka), soud řízení zastaví. Insolvenční soud proto rozhodl správně, pakliže řízení o přihlášce pohledávky zastavil. Pokud je však soudu dodatečně předložena písemná (elektronická) plná moc, která byla udělena až poté, co zmocněnec již za účastníka provedl některé úkony (např. podal žalobu nebo odvolání), je tím podle ustálené soudní praxe nedostatek plné moci zhojen a byly tak schváleny (ratihabovány) i ty úkony učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci. Zmocněnec plnou moc soudu dodatečně doložil v podání doručeném insolvenčnímu soudu dne 1.6.2011, za odvolacího řízení nedostatek plné moci proto tímto úkonem zhojil.

Z uvedeného vyplývá, že na procesní úkon-přihlášku pohledávky věřitele nelze hledět jako by učiněn nebyl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dalším řízení bude na soudu prvního stupně, aby přihlášku pohledávky posoudil z hlediska všech náležitostí, které zákon u tohoto podání vyžaduje, a aby se též zabýval jeho včasností, tedy zda věřitel svou pohledávku přihlásil řádně a včas.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 12. září 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová