3 VSPH 810/2013-P8-9
KSUL 45 INS 22504/2012 3 VSPH 810/2013-P8-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků: a) Vlasta anonymizovano , nar. 10.4.1952, bytem v Blšanech, Podbořanská 220, b) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, o odvolání věřitele: ŠkoFIN, spol. s r.o., IČO 45805369, se sídlem v Praze 6, Pekařská 6, zast. JUDr. Thu Nga Haškovcovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 823/33, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 22504/2012-P8-4 ze dne 2.května 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 22504/2012-P8-4 ze dne 2.května 2013 se v bodu I. výroku mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 7 ŠkoFIN, spol. s r.o., IČO 45805369, neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) odmítl přihlášku věřitele č. 7 ŠkoFIN, spol. s r.o. (Věřitel) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod I. výroku), a vyslovil, že zvláštní přezkumné jednání nařízené na 7.5.2013 se nekoná (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Věřitel přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení 8.2.2013, že insolvenční správce mu doručil 26.4.2013 návrh na odmítnutí jeho přihlášky pohledávky s odůvodněním, podle něhož ji Věřitel na základě jeho výzvy z 21.2.2013 (také Výzva), k uvedení částky, která byla vyplacena dlužníkovi, částky, kterou dlužník uhradil na jistině, k samostatnému vyčíslení příslušenství jistiny a uvedení jakou částku dlužník uhradil i s úroky, nedoplnil. Uvedl, že přihláška Věřitele trpí neodstranitelnými vadami, pro něž ji nelze přezkoumat. Insolvenční soud vyšel z toho, že z přihlášky pohledávky není zřejmé, zda a v jaké výši byl poskytnutý úvěr čerpán, jak byl vypočten uplatněný úrok a jakou částku dlužníci vynaložili na úhradu jistiny a zvlášť na úroky. Cituje ustanovení § 174 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 32 Cdo 1726/1998 insolvenční soud dospěl k závěru, podle něhož přihláška pohledávky Věřitele trpí nedostatky, pro které ji nelze přezkoumat. Z podnětu insolvenčního správce proto přihlášku pohledávky Věřitele odmítl a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí. V důsledku toho odvolal zvláštní přezkumné jednání nařízené k přezkoumání přihlášky Věřitele.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška jeho pohledávky neodmítá a účast v insolvenčním řízení nekončí, neboť insolvenční soud dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho závěry spočívají na nesprávném posouzení věci po právní stránce. Namítl, že výzva, kterou mu insolvenční správce doručil a v níž ho vyzval k doplnění přihlášky pohledávky, je zcela zmatečná a postrádá řádné poučení, jak je nutné opravu a doplnění přihlášky pohledávky provést. Insolvenční správce ve Výzvě požadoval, aby přihlášku pohledávky opravil tak, aby se mohly při jejím přezkumu posoudit i kauzální důvody zajišťovací směnky, u pohledávky č. 1 v textu přihlášky jistiny uvedl, jaká částka dlužníkovi byla vyplacena a kolik dlužník uhradil na jistinu, a aby samostatně vyčíslil dlužný úrok a aby u pohledávky č. 2 uvedl způsob výpočtu smluvní pokuty za jednotlivá období, kdy dlužník nesplnil svou povinnost. Uvedl, že se ho Výzva nemohla týkat, neboť přihlásil do insolvenčního řízení pouze jednu pohledávku a nikoliv pohledávky dvě, a to z právního důvodu uzavřené smlouvy a nikoliv prostřednictvím zajišťovací směnky a smluvní pokuta nebyla součástí přihlašované pohledávky; o tomto rozporu pak insolvenčního správce informoval e-mailem ze 7.3.2013, na který však správce neodpověděl. Shrnul proto, že Výzva postrádá zákonné náležitosti uvedené v ustanovení § 188 odst. 2 InsZ a z tohoto důvodu nemohla působit procesní účinky, resp. okolnost, že na ni nereagoval, nemohla mít za následek závěr, že se k jeho přihlášce nepřihlíží. K obsahu své přihlášky a pohledávce samotné pak vysvětlil, že pohledávka pramení ze smlouvy o úvěru a její výše odpovídá 17 nezaplaceným splátkám sjednaným ve splátkovém kalendáři ve výši 7.854,88 Kč měsíčně, jež byly nesplatné ke dni prohlášení úpadku, tj. 17 splátek za období únor 2013 až květen 2014 a s odkazem na ustanovení § 21 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení (Vyhláška) dovozoval, že přihláška jeho pohledávky byla prosta vad, jež by bránily jejímu přezkumu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je důvodné.

Přihláška pohledávky musí ve smyslu § 174 odst. 2 InsZ obsahovat výši a důvod vzniku přihlašované pohledávky; tímto důvodem se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv například právní kvalifikace vztahu, z něhož pohledávka povstala. Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009, sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10).

Podle § 188 InsZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší, a současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Podle § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle ustálené judikatury platí, že postup podle § 188 InsZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 InsZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. InsZ ji popře (blíže k tomu viz R 13/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Pro odmítnutí přihlášky podle § 185 InsZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán.

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku jako nezajištěnou ve výši 133.532,96 Kč, z právního důvodu nezaplacených splátek ze smlouvy o úvěru č. 700840 dle splátkového kalendáře, že právní vztah z úvěru dosud trvá a nebyl ukončen žádnou ze smluvních stran. Předmětem úvěrového financování je osobní motorové vozidlo tov.zn. Škoda, typ Octavia, VIN TMBDS 41U4A8840273. K přihlášce pohledávky je přiložen splátkový kalendář ke smlouvě o úvěru. Podle Výzvy insolvenční správce Beneš-insolvenční správce, v.o.s. z 21.2.2013 vyzval Věřitele k doplnění a opravě přihlášky pohledávky s odůvodněním, že ji nelze přezkoumat, protože nemá všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána. Obsahuje výzvu, aby Věřitel opravil přihlášku tak, aby se mohly při přezkumu pohledávky na základě zajišťovací směnky přezkoumat i její kauzální důvody. Vyzval Věřitele, aby u pohledávky č. 1 přihlášky jistiny uvedl, jaká částka byla vyplacena dlužníkovi a kolik dlužník uhradil na jistinu, aby vyčíslil samotný úrok tvořící příslušenství a uvedl, v jaké výši dlužník úroky uhradil. U pohledávky č. 2 vyzval Věřitele k uvedení způsobu výpočtu smluvní pokuty za jednotlivá období, kdy dlužník neplnil svou povinnost. Věřitel byl poučen o tom, že pokud ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení přihlášku pohledávky neopraví, resp. nedoplní, nebude k ní v insolvenčním řízení přihlíženo.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Výzva má po formální stránce zákonem požadované náležitosti, neboť v ní byly uvedeny vady přihlášky pohledávky, způsob, jak má být přihláška pohledávky doplněna, i poučení o následcích, nebude-li jí vyhověno ve stanovené lhůtě. Obsahově se však Výzva netýká přihlášky pohledávky Věřitele, neboť ten jako právní důvod své pohledávky uvedl úvěrovou smlouvu, nikoliv směnku, a přihlásil pouze pohledávku z jistiny, nikoliv také příslušenství nebo pohledávku ze smluvní pokuty. Vady vytýkané ve Výzvě přihláška pohledávky neměla a zjevně netrpěla ani jinými vadami, jež by ji činily neprojednatelnou. Věřitel tak nemohl ve stanovené lhůtě vytýkané vady odstranit. Na základě takové výzvy pak nemohl nastat zákonem upravený následek pro případ, že jí nebude vyhověno, totiž, že se k přihlášce pohledávky v insolvenčním řízení nepřihlíží, což vede k odmítnutí přihlášky a ukončení účasti přihlášeného insolvenčního věřitele.

Z uvedených důvodů odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm.a) o.s.ř. napadené usnesení v bodu I. výroku změnil tak, že se přihláška pohledávky Věřitele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19.listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová