3 VSPH 801/2013-A-23
KSUL 81 INS 31444/2012 3 VSPH 801/2013-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání tř. Budovatelů 2378/30, 434 01 Most, IČO 44509049, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 31444/2012-A-17 ze dne 2. května 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 31444/2012-A-17 ze dne 2. května 2013 se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 81 INS 31444/2012-A-17 ze dne 2.5.2013 odmítl jako opožděné odvolání dlužníka Milana anonymizovano (dále jen dlužník ) proti usnesení téhož soudu č.j. KSUL 81 INS 31444/2012-A-15 ze dne 8.4.2013.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že výše uvedeným usnesením ze dne 8.4.2013 (A-15) byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a že toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 10.4.2013 (vhozením do domovní schránky dle § 50 občanského soudního řádu-dále jen o.s.ř.). Poté bylo soudu dne 30.4.2013 doručeno podání dlužníka, v němž uvedl, že nabízí soudu k dispozici v rámci jeho oddlužení 2 bytové jednotky a automobil-tahač, jejichž prodej by mohl pokrýt jeho závazky. Toto podání soud podle jeho obsahu posoudil jako odvolání proti usnesení ze dne 8.4.2013 (A-15). Cituje ustanovení § 7 odst. 1 a § 83 IZ a ustanovení § 57 odst. 3 a § 204 odst. 1 věta prvá o.s.ř. soud uzavřel, že napadené usnesení bylo dlužníku doručeno dne 10.4.2013, přičemž patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula dne 25.4.2013. Odvolání dlužníka bylo předáno k poštovní přepravě až dne 29.4.2013 a bylo tedy podáno po uplynutí zákonné lhůty. Opožděné odvolání soud prvního stupně podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí se dlužník včas odvolal. Uvedl, že byl vyzván k doplnění návrhu o další skutečnosti, ale protože byl tehdy (jako řidič kamionu) pracovně v zahraničí, nemohl dodržet soudem stanovený termín. Jeho doplňující informace s nabídkou nemovitosti k vyřešení insolvence tak došla soudu o 4 dny později. Proto žádá, aby bylo usnesení o odmítnutí jeho návrhu na povolení oddlužení zrušeno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu.

Z obsahu spisu soud zjistil, že soud prvního stupně napadeným usnesením rozhodl o odmítnutí dlužníkova nedatovaného podání na A-16, které mu bylo doručeno dne 30.4.2013, a to jako opožděně podaného odvolání směřujícího proti usnesení ze dne 8.4.2013 (A-15), kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Předmětné dlužníkovo podání A-16 však nejenže nebylo označeno jako odvolání, ale ani podle jeho obsahu zjevně nešlo o odvolání, nýbrž o podání činěné dlužníkem k doplnění jeho insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, jak také bylo dlužníkem výslovně označeno (a jak ostatně soud sám nazval tuto událost v insolvenčním rejstříku). Obsahem tohoto podání bylo dlužníkovo sdělení, že nabízí v rámci jeho oddlužení (insolvence) 2 označené bytové jednotky a tahač DAF s tím, že z jejich prodeje by bylo možno pokrýt dlužníkovy závazky a že akceptací této nabídky by tudíž mohlo být řízení o jeho oddlužení zdárně ukončeno.

Lze tedy uzavřít, že podání dlužníka na A-16 nebylo odvoláním, a tudíž nebyly dány důvody k vydání napadeného usnesení, jímž soud prvního stupně toto podání co opožděné odvolání dle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Proto odvolací soud napadené usnesení [za přiměřené aplikace ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř.] zrušil bez náhrady.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 8. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová