3 VSPH 789/2013-P3-12
KSPL 52 INS 27865/2012 3 VSPH 789/2013-P3-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Tuřany 13, 350 02 Cheb, o odvolání věřitele č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Praha 1, Jindřišská 941/24, IČO: 61860069, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 27865/2012-P3-5 ze dne 13. března 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 27865/2012-P3-5 ze dne

13. března 2013 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (Soud) rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. (Věřitel) ve výši 215.465,-Kč (přihlášená) do insolvenčního řízení odmítá (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 52 INS 27865/2012 (správně č.j. KSPL 52 INS 27865/2012-A-8) ze dne 5.12.2012 rozhodl o zjištění dlužníkova úpadku, v němž vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení u zdejšího soudu na předepsaném formuláři. Věřitel přihlásil ve stanovené 30denní lhůtě od zveřejnění svoji pohledávku. Insolvenční správce ho však vyzval k opravě a doplnění přihlášky pohledávky tak, aby provedl doplnění v souladu s ust. § 174 a § 177 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ). Výzva insolvenčního správce dle § 188 odst. 2 věty první IZ byla Věřiteli doručena dne 11.1.2013, lhůta k doplnění insolvenčním správcem stanovená na 15 dnů končila 28.1.2013. Věřitel ve stanovené lhůtě doručil soudu písemnost označenou Oprava a doplnění přihlášky pohledávky . Insolvenční správce pak předložil předmětnou přihlášku soudu dle ust. § 188 odst.2 IZ k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží, neboť dle jeho názoru je přihláška pohledávky i po opravě a doplnění v rozporu s ust. § 174 IZ, když doplnění nebylo provedeno na předepsaném formuláři a Věřitel neuvedl k jednotlivým tvrzením důkazy, jichž se dovolává. Přihláška tedy nebyla řádně doplněna nebo opravena a nelze ji bez dalšího přezkoumat.

Soud cituje § 185 IZ uzavřel, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti přihlášku pohledávky věřitele ve smyslu ust. § 185 IZ odmítl, neboť se plně ztotožnil se závěry insolvenčního správce uvedenými v návrhu na odmítnutí přihlášky pohledávky.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž navrhl jeho změnu tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Namítl, že jediným pokynem insolvenčního správce k doplnění přihlášky týkající se formy byl požadavek na předložení doplnění ve dvojím vyhotovení. Zdůraznil, že přihlášku pohledávky učinil na předepsaném formuláři dle pokynů a v souladu se vzorem k vyplnění vydaných Ministerstvem spravedlnosti ČR. Z výzvy insolvenčního správce ani ze zákona pak nevyplývá, že by oprava či doplnění přihlášky mělo být provedeno na předepsaném formuláři. Pokud jde o označení důkazů, ty označil a přiložil již k samotné přihlášce, a proto je třeba posuzovat přihlášku a její doplnění společně a bylo by nadbytečné důkazy opakovaně označovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu (§ 7 IZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům Soud v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl, neboť poté, co Věřitel na výzvu insolvenčního správce reagoval doplněním, dospěl na základě vyjádření insolvenčního správce k závěru, že je třeba přihlášku pohledávky odmítnout, resp. že se k ní nepřihlíží pro nesplnění výzvy dané insolvenčním správcem Věřiteli (§ 188 odst. 2 IZ, o čemž soud prvního stupně nerozhodl) bez toho, aby zhodnotil, zda výzva k doplnění přihlášky pohledávky byla důvodná. Z napadeného usnesení tak není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele (Věřitele) k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat, tj. zda vskutku přihláška pohledávky vykazovala a nadále vykazuje takové nedostatky, jež by bránily jejímu přezkumu, a zda k jejich odstranění byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 IZ řádně veden. Co bylo obsahem předmětné opravy a doplnění přihlášky učiněné Věřitelem, se z rozhodnutí rovněž nepodává. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží (§ 188 odst. 2 IZ) a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány. V žádném případě jím nemůže být toliko konstatování soudu, že dle tvrzení insolvenčního správce nebylo doplnění provedeno na předepsaném formuláři a že Věřitel neuvedl k jednotlivým tvrzením důkazy.

K tomu odvolací soud poznamenává, že je namístě námitka odvolatele, že by měl doplnění či opravu přihlášky provést na formuláři, neboť insolvenční zákon, ani vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění změn a doplňků, žádný formulář pro opravu či doplnění přihlášky neupravuje, a ani ve výzvě insolvenčního správce z 9.1.2013 k doplnění a opravě přihlášených pohledávek takový požadavek není uveden. Pokud tedy odvolatel ve svém doplnění přihlášky ze 14.1.2013 doručeném soudu 21.1.2013 přihlášku doplnil vylíčením rozhodujících skutečností jednotlivých pohledávek v přihlášce uvedených, nikoliv prostřednictvím formuláře přihlášky, nelze ji pro tuto formální vadu odmítnout, stejně jako neoznačení důkazů k těmto tvrzením, jež byly v přihlášce označeny a k ní připojeny. V této souvislosti odkazuje odvolací soud na své usnesení ze dne 15.7.2008 sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16 (R 13/2009), podle něhož postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 IZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji popře.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová