3 VSPH 788/2010-A-40
KSHK 34 INS 1473/2009 3 VSPH 788/2010-A-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka ELTR-ŠÍR, s.r.o. se sídlem v Nové Pace, Pražská 4, identifikační číslo 25277847, zahájeném k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. června 2010, č.j. KSHK 34 INS 1473/2009-A-33,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. června 2010, č.j. KSHK 34 INS 1473/2009-A-33, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 15. června 2010, č.j. KSHK 34 INS 1473/2009-A-33, s odkazem na § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odmítl pro vady insolvenční návrh dlužníka ELTR-ŠÍR, s.r.o. (dále jen dlužník). V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dne 20. března 2009 podal dlužník návrh na zahájení insolvenčního řízení. Protože k návrhu nepřipojil zákonem předepsané přílohy, byl usnesením ze dne 24.3.2009 vyzván k doplnění návrhu. Ani v průběhu řízení před insolvenčním soudem a ani v průběhu odvolacího řízení-jak zdůraznil insolvenční soud-dlužník nedoplnil přílohy tak, jak ukládá ustanovení § 104 IZ, a to přesný seznam majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a podrobný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Namítal, že veškeré dokumenty, které insolvenční soud požadoval, zaslal a již nemá nic, čím by mohl řízení doplnit. Žádných nedostatků v přílohách, které předložil, si vědom není. Z obsahu jeho odvolání se podává návrh na změnu rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že insolvenční návrh odmítnut nebude.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami uvedenými v § 104 IZ, tj. zejména seznamem dlužníkova majetku včetně jeho pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznamem jeho závazků s uvedením věřitelů a seznamem jeho zaměstnanců, které musejí mít náležitosti stanovené v § 104 odst. 2 až 4 IZ. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 IZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník nesplnil povinnost stanovenou § 104 IZ, neboť nepředložil seznam svých zaměstnanců, a soupis majetku a soupis pohledávek a závazků, jež k insolvenčnímu návrhu připojil, předepsané náležitosti těchto seznamů zjevně nemají. U označené pohledávky za L. Ruberem dlužník neuvedl ničeho o jejím důvodu a dobytnosti, tohoto dlužníka ani žádného z uvedených věřitelů neoznačil jejich adresou s identifikačním číslem podnikatelů, u věřitele č. 2 uvedl výši jeho pohledávky neurčitým způsobem a soupisy neopatřil prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Jak uvedl Vrchní soud v Praze již v usnesení ze dne 26. března 2010, č.j. KSHK 34 INS 1473/2009, 1 VSPH 652/2009-A-30, kterým měnil rozhodnutí soudu prvního stupně o povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, soud prvního stupně dlužníku popsané závady vytkl a usnesením ze dne 24.3.2009 ho-s řádným poučením-dle § 128 odst. 2 IZ vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů insolvenční návrh o řádné obligatorní přílohy návrhu-seznamy zpracované dle § 104 odst. 2 až 4 IZ-doplnil. Tyto závady neodstranil dlužník ani do doby rozhodování odvolacího soudu. K doplnění svého insolvenčního návrhu totiž v jediném podání ze dne 2.4.2009 uvedl jen jména svých dvou zaměstnanců s rodnými čísly, přičemž ohledně seznamu závazků pouze odkázal na seznam připojený již k insolvenčnímu návrhu a co do seznamu majetku (vedle informace o tom, že již nemá žádných pohledávek) odkázal na nový seznam v příloze, kterou ovšem k podání nepřipojil. Dlužník tedy přes výzvu soudu řádné seznamy dle § 104 IZ nepředložil, a byly proto naplněny důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 2 IZ.

Rozhodnutí soudu prvního stupně je tedy věcně správné a odvolací soud ho podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze do dvou měsíců od jeho doručení podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 14. března 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová