3 VSPH 774/2014-A-11
KSCB 25 INS 5580/2014 3 VSPH 774/2014-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Víta anonymizovano , anonymizovano , bytem v Benešově nad Černou 126, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 5580/2014-A-6 ze dne 20. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 5580/2014-A-6 ze dne 20. března 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byl 3.3.2014 doručen insolvenční návrh dlužníka s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Svým usnesením č.j. KSCB 25 INS 5580/20014-A-4 ze 6.3.2014 (Usnesení) vyzval dlužníka, aby insolvenční návrh ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnil a předložil mimo jiné i seznam majetku a seznam svých závazků s popisem konkrétních údajů, které musí být v seznamech uvedeny, a zároveň ho poučil o následcích nerespektování poučení, tj. o odmítnutí insolvenčního návrhu, nebudou-li uvedené seznamy v uvedené lhůtě předloženy. Namísto toho, konstatoval, dlužník 18.3.2014 požádal o přiložení příloh a listin ze spisu sp. zn. KSCB 25 INS 35116/2013, v němž dlužník odkazoval na spis sp. zn. KSCB 26 INS 6716/2013, ve kterém byl projednáván v pořadí první dlužníkův insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční soud zjistil, že v tomto pořadí prvním insolvenčním řízení dlužník založil seznam závazků a majetku, avšak sestavené k 13.11.2012, a proto zejména seznam závazků neshledal aktuálním a dospěl k závěru, že dlužník výzvě nevyhověl, a proto postupoval podle § 128 odst. 2 InsZ a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a aby bylo dále v insolvenčním řízení pokračováno s tím,

že požádal, aby přílohy, které na něm Usnesením insolvenční soud žádal, byly připojeny ze spisu vedeném pod sp. zn. KSCB 25 INS 35116/2013.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 InsZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

Podle § 104 InsZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých dlužníků (seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Dále je povinen odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (o.s.ř.) se nepoužije. Vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 1 InsZ. K odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží (blíže rozhodnutí VS Praha sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008-A).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Citovaná právní úprava je obdobou § 128 odst. 1 InsZ s tím rozdílem, že závěru o odmítnutí návrhu musí předcházet řádná výzva k jeho doplnění, jež nebyla splněna. Z uvedeného plyne, že ani tam, kde je insolvenční návrh odmítnut podle § 128 odst. 2 InsZ, se k odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému řádně až v odvolacím řízení nepřihlíží.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že dlužník doručil insolvenčnímu soudu 3.3.2014 insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, aniž by připojil seznamy ve smyslu § 104 InsZ k tomu dni bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenční soud vyzval dlužníka k doplnění těchto seznamů s poučením o jejich obsahové náplni také o tom, že nebudou-li seznamy ve stanovené lhůtě k insolvenčnímu návrhu připojeny, bude insolvenční návrh odmítnut; Usnesení bylo doručeno dlužníkovi 13.3.2014 a dlužník podáním doručeným 18.3.2014 požádal, aby vyžadované přílohy a listiny dokládající jeho úpadek byly připojeny ze spisu vedeném u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSCB 25 INS 36116/2013. Z obsahu insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSCB 25 INS 36116/2013 odvolací soud zjistil, že 6.12.2013 podal dlužník insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, v insolvenčním řízení o tomto insolvenčním návrhu insolvenční soud dlužníka vyzval k doplnění seznamu majetku a seznamu závazků, obdobně jako v projednávané věci, a dlužník, obdobně jako v projednávané věci, požádal o připojení příloh založených ve spisu vedeném u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSCB 26 INS 6716/2013. Tento předchozí insolvenční návrh insolvenční soud podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl s odůvodněním, podle kterého dlužník uvedené seznamy, ač mu výzva k jejich doplnění byla řádně doručena, ve stanovené lhůtě nedoplnil. Ze spisu vedeného pod sp. zn. KSCB 26 INS 6716/2013 odvolací soud zjistil, že řízení o insolvenčním návrhu, který byl podán 12.3.2013, bylo zastaveno pro nezaplacení uložené zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Je třeba rozlišovat mezi povinností připojit předepsané přílohy a povinností připojit listinné důkazy, neboť pouze nesplnění povinnosti připojit povinné přílohy, jejichž taxativní výčet včetně náležitostí je v ustanovení § 104 InsZ, může vést k odmítnutí insolvenčního návrhu dle ustanovení § 128 odst. 2 InsZ. Vyžadované seznamy jsou přílohami jež jsou součástí insolvenčního návrhu, což se projevuje i v tom, že obsahové nedostatky v tvrzení rozhodných skutečností v samotném insolvenčním návrhu lze nahradit údaji uvedenými v těchto seznamech.

Povinné seznamy musí být připojeny k insolvenčnímu návrhu a musí z nich plynout majetkové poměry dlužníka k podání insolvenčního návrhu, dlužník tak opakovaně neučinil a lze přičítat jen k jeho tíži, že k výzvě insolvenčního soudu nepřipojil požadované seznamy aktuální ke dni zahájení v pořadí posledního insolvenčního řízení k 3.3.2014, a namísto toho pouze odkázal na seznamy závazků a majetku připojené k insolvenčnímu návrhu projednávanému pod sp. zn. KSCB 26 INS 6716/2013, jež však v projednávané věci nejsou použitelné, neboť mohly být aktuální nejpozději ke dni zahájení v pořadí prvního insolvenčního řízení (12.3.2013), zatímco insolvenční řízení, v němž bylo vydáno napadené usnesení, bylo zahájeno takřka po uplynutí jednoho roku. Přílohy, na něž dlužník odkázal, tak nelze hodnotit jako řádné seznamy podle § 104 InsZ a odvolací soud shodně s insolvenčním soudem dospěl k závěrů, že výzvě insolvenčního soudu dlužník nevyhověl, a konstatuje, že insolvenční soud správně postupoval, když insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl.

Na základě výše uvedeného odvolací soud proto napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková