3 VSPH 768/2012-B-181
KSPL 54 INS 1466/2009 3 VSPH 768/2012-B-181

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: ASTRIC, spol. s r.o., IČO 48361534, se sídlem v Plzni, nám. Republiky 14, o odvolání věřitelky Marty Dankové, bytem v Orlové-Lutyni, ul. Kpt. Jaroše 778, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1466/2009-B-150 ze dne 4.května 2012

takto:

Odvolání věřitelky Marty Dankové proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1466/2009-B-150 ze dne 4. května 2012 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) vydal podle § 306 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) rozvrhové usnesení, v němž vyslovil, že zjištěné pohledávky insolvenčních věřitelů budou uspokojeny poměrně, do výše 3,801476 % zjištěné částky s uvedením jednotlivých věřitelů, a částek, které jim podle rozvrhu budou vyplaceny, v případě Marty Dankové, bytem v Orlové-Lutyni, Kpt. Jaroše 778 (Věřitelka) ve výši 950,33 Kč, a že bude k uspokojení těchto pohledávek použito celkem 4.126.283,01 Kč (bod I. výroku), insolvenčnímu správci uložil provést uvedený rozvrh do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení a podat soudu písemnou zprávu o provedeném rozvrhu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (bod II. a III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 1466/2009-B-146 z 26.3.2012, jež nabylo právní moci 24.4.2012, byla schválena konečná zpráva a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, že 27.4.2012 insolvenční správce mu předložil návrh na vydání rozvrhového usnesení, v němž uvedl, že po uspokojení všech pohledávek za majetkovou podstatou podle § 168 InsZ, pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou podle § 169 InsZ a po vydání výtěžku odděleným věřitelům zbývá k uspokojení pohledávek insolvenčních věřitelů v rozvrhu částka 4.093.363,65 Kč, po připočtení úroků přirostlých za dobu od předložení konečné zprávy ve výši 32.919,36 Kč, takže bude k uspokojení pohledávek věřitelů rozdělena částka 4.126.283,10 Kč. Cituje ustanovení § 306 odst. 1 a 3, § 307 odst. 2 InsZ dospěl k závěru, že předložený návrh na vydání rozvrhového usnesení je věcně správný, a proto vydal napadené usnesení a určil přiměřenou lhůtu k jeho plnění.

Věřitelka podala stížnost proti napadenému usnesení, s odůvodněním, že nesouhlasí s napadeným usnesením, podle něhož jí bude vyplacena částka 950,33 Kč, neboť dlužník jí způsobil finanční škodu ve výši 24.999,--Kč a žádala, aby jí byla tato uhrazena zcela. Napadené usnesení označila jako nevydařený žert s tím, že nebude-li jí vyhověno, bude se domáhat nápravy u soudů vyšších stupňů.

Usnesením č.j. KSPL 54 INS 1466/2009-B-153 z 25.5.2012 insolvenční soud vyzval Věřitelku, aby výše uvedené podání opravila, resp. doplnila tak, aby bylo srozumitelné a určité, a pro případ, že se jedná o odvolání proti napadenému usnesení, vyzval Věřitelku k jeho doplnění tak, aby bylo zřejmé, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení (odvolací důvod) a jak má odvolací soud rozhodnout (odvolací návrh). V odůvodnění usnesení uvedl, že podle obsahu podání Věřitelky má za to, že se jedná o odvolání proti výše napadenému usnesení, jež ale nemá zákonné náležitosti upravené v ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. Zároveň Věřitelku poučil o tom, že nebude-li ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení její odvolání doplněno, postoupí věc bez dalšího odvolacímu soudu, a že lze očekávat zastavení odvolacího řízení podle § 104 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 211 o.s.ř.; toto rozhodnutí bylo doručeno Věřitelce vhozením do poštovní schránky 29.5.2012.

V reakci na výzvu insolvenčního soudu Věřitelka uvedla, že podání označené jako stížnost je odvoláním proti napadenému usnesení a doplnila ho o podrobnosti vzniku její pohledávky z odpovědnosti dlužníka za vady přístroje, jenž od něj koupila za 24.999,--Kč a poté reklamovala pro jeho poruchy. Uvedla, že jí vznikla škoda poté, co dlužník s ní uzavřel 9.1.2009 dohodu o vrácení kupní ceny, neboť nebyl schopný přístroj vyměnit, avšak svou povinnost nesplnil, a zopakovala, že požaduje vyplacení celé částky 24.999,--Kč.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolací důvod spočívá ve vylíčení toho, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo vady postupu, které rozhodnutí předcházely. Odvolacím návrhem se rozumí údaj o tom, čeho se odvolatel domáhá, tedy zda navrhuje změnu rozhodnutí soudu prvního stupně a jakou nebo zda požaduje jeho zrušení.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (podle § 209 a § 43 o.s.ř.) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 o.s.ř. žádné odvolací důvody.

V projednávané věci Věřitelka přes výzvu a poučení své odvolání proti napadenému rozhodnutí, jež je rozhodnutím ve věci samé, nedoplnila a žádala vyšší uspokojení své pohledávky v insolvenčním řízení, aniž by konkrétně uvedla, v čem je rozhodnutí insolvenčního soudu nesprávné.

Odvolání tak nadále trpí vadami, pro něž nelze v odvolacím řízení pokračovat. Proto odvolací soud odvolání Věřitelky podle § 43 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 InsZ odmítnul.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. června 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová