3 VSPH 765/2015-B-30
KSUL 46 INS 29990/2013 3 VSPH 765/2015-B-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka Alana anonymizovano , anonymizovano , IČO: 63174081, se sídlem Lkáň 44, 411 15 Třebívlice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 29990/2013-B-20 ze dne 30. března 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) udělil insolvenčnímu správci Konkursní v.o.s. (dále jen insolvenční správce ) souhlas s vyplacením výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1 LEASING-STAR, spol. s.r.o., Teplice (dále jen zajištěný věřitel ) ve výši 177.494,58 Kč.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 46 INS 29990/2013-A-21 z 6. 2. 2014 zjistil dlužníkův úpadek a zároveň prohlásil na jeho majetek konkurs, projednávaný jako nepatrný. Uvedl, že insolvenční správce podal žádost o udělení souhlasu soudu s uspokojením zajištěného věřitele prvního v pořadí ve výši 177.494,58 Kč. Konstatoval, že zajištěný majetek tvořící pozemek st. 94/1, jehož součástí je stavba č.p. 44, vše zapsané na LV č. 60 pro kat. úz. a obec Lkáň, okres Litoměřice, byl zpeněžen veřejnou dražbou ve výši 229.000,-Kč. K zajištěnému majetku svědčilo právo na uspokojení ze zajištění jako prvnímu v pořadí věřiteli č. 1 LEASING-STAR, spol. s.r.o., Teplice, k jeho pohledávce č. 1 přihlášené pod č. P1 v celkové výši 548.669,69 Kč a jako druhému v pořadí věřiteli č. 6 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR k jeho pohledávce v celkové výši 11.468,-Kč. Insolvenční soud vyrozuměl věřitele a dlužníka o podání tohoto návrhu vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 9. 3. 2015. Ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Insolvenční soud vyšel ze sdělení insolvenčního správce, podle kterého hrubý výtěžek zpeněžení předmětu zajištění činí 229.000,-Kč, přičemž náklady na jeho správu byly ve výši 4.522,-Kč a náklady na zpeněžení ve výši 25.292,42 Kč. Odměna insolvenčního správce ze zpeněžení předmětu zajištění činí 9 % z částky určené pro zajištěného věřitele, tj. 21.691,-Kč, včetně DPH. Cituje § 298 odst. 1, 2, 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), a § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. dospěl insolvenční soud k závěru, že je namístě žádosti insolvenčního správce vyhovět a uložil mu povinnost vyplatit zajištěnému věřiteli stanovenou částku.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. V odůvodnění svého odvolání uvedl, že se o zajištěný majetek řádně staral a provedl opravy a rekonstrukce domu ve výši přesahující 1.000.000,-Kč. Celková hodnota nemovitostí je dle jeho názoru v rozmezí 1.500.000,-Kč až 1.800.000,-Kč. Nesouhlasí proto s prodejem v dražbě ve výši 229.000,-Kč, a proto rovněž podal podnět pro podezření z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku na insolvenčního správce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že bylo podáno neoprávněnou osobou.

Podle § 298 IZ výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 3 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z insolvenčního spisu plyne, že insolvenční správce požádal dne 16. 1. 2015 o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 IZ (B-14), vyhláškou z 9. 3. 2015 insolvenční soud uvědomil účastníky insolvenčního řízení o žádosti insolvenčního správce o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení s tím, že byla zveřejněna 9. 3. 2015 v insolvenčním rejstříku pod B-18 s poučením, že ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího zveřejnění (tj. do 16. 3. 2015) lze proti ní podat námitky podle § 298 odst. 3 IZ. Proti žádosti insolvenčního správce nebyly žádné námitky podány.

Odvolací soud má za to, že z dikce ustanovení § 298 odst. 7 IZ plyne závěr, že proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud zcela vyhověl návrhu insolvenčního správce a vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mohou podat odvolání jen insolvenční věřitelé a dlužník, jejichž námitkám vyhověno nebylo, resp. že odvolání je přípustné jen proti rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž vyhověl návrhu insolvenčního správce jen částečně, tj. jinak, než věřitelé a dlužník seznali z návrhu insolvenčního správce, uveřejněného v insolvenčním rejstříku a jen proti němuž se mohli bránit námitkami (blíže srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 95 INS 2027/2010, 3 VSPH 1502/2014-B z 2. 1. 2015).

Dlužník v projednávané věci proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení žádné námitky ve stanovené lhůtě nepodal, nepodal je ani žádný dlužníkův věřitel, a insolvenční soud proto neměl důvod nařizovat jednání k jejich projednání. Protože insolvenční soud návrhu insolvenčního správce vyhověl zcela, uplatní se ustanovení § 298 odst. 7 IZ a mezi osoby, jež nemohou podat v projednávané věci proti usnesení insolvenčního soudu odvolání je třeba zařadit všechny účastníky insolvenčního řízení, jimž bylo usnesení doručováno zvlášť (osoby uvedené v § 298 odst. 7 IZ), tj. včetně dlužníka.

Na základě výše uvedeného proto insolvenční soud, aniž by se zabýval správností napadeného usnesení, odvolání podané neoprávněnou osobou podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. písm. e/o.s.ř.)

V Praze dne 18. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková