3 VSPH 761/2013-A-14
KSPH 38 INS 7944/2013 3 VSPH 761/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužníka: Jaroslav Koniček, bytem Průběžná 604, 289 23 Milovice, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 7944/2013-A-8 ze dne 5. dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 7944/2013-A-8 ze dne 5. dubna 2013 se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníku n e u k l á d á .

Odůvod ně ní:

Soud prvního stupně uložil dlužníku nadepsaným usnesením podle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě deseti dnů ode dne právní moci usnesení. Na odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dne 21. března 2013 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, na základě kterého bylo téhož dne zahájeno insolvenční řízení.

Uvedl, že z přehledů o příjmech a přiloženého seznamu majetku a závazků je zřejmé, že úpadek dlužníka bude nejspíše řešen oddlužením, a to plněním splátkového kalendáře, neboť současná výše příjmů dlužníka dosahuje částky 12.242,-Kč měsíčně a umožňuje dlužníkovi zaplatit během pěti let nejméně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, když celkový objem pohledávek činí částku cca 396.482,-Kč. Poukázal na to, že odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí při oddlužení plněním splátkového kalendáře částku 900,-Kč. Přistoupil proto k uložení povinnosti dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení tak, aby pokryla první výdaje insolvenčního správce.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Považuje vyměřenou výši zálohy za nepřiměřenou.Poukázal na to, že jsou náklady insolvenčního řízení hrazeny paušálním způsobem. Navrhoval zálohu snížit na částku 2.000,-Kč.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení, postupoval podle § 94 odst. 2 písm. c) IZ a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

S účinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem č. 294/2013 Sb. novelizován IZ, přičemž dle Čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona IZ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Napadené usnesení nenabylo právní moci do 31.12.2013, neboť dlužník podal proti němu odvolání. Z toho důvodu je nutno v odvolacím řízení postupovat podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1.1.2014, tj. ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) v rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenční soud také o žádosti dlužníka o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že soud prvního stupně posoudil správně, že úpadek dlužníka bude nejspíše řešen oddlužením, a to plněním splátkového kalendáře, pokud výše závazků dlužníka činí částku cca 396.482,-Kč a současná výše příjmů dlužníka dosahuje částky 12.242,-Kč měsíčně.

Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 občanského soudního řádu). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním předpokladem pro povolení oddlužení

(vedle dalších předpokladů) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

V daném případě dlužník zaplatí věřitelům výrazně více nežli 30 % svých závazků. Protože rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo, nelze dlužníku uložit-při změněné právní úpravě-povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. ledna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková