3 VSPH 752/2015-B-17
KSPH 62 INS 21857/2014 3 VSPH 752/2015-B-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Starosedlský Hrádek 37, 262 72 Starosedlský Hrádek, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 21857/2014-B-11 ze dne 23. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 21857/2014-B-11 ze dne 23. března 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) neschválil dlužníkovo oddlužení (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužníka konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), vyzval věřitele k uplatnění náhrady škody dle § 253 a § 258 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ) (bod IV. výroku) a uložil povinnosti insolvenčnímu správci (bod V. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 62 INS 21857/2014-A-12 ze dne 19. 9. 2014 (dále jen Usnesení ) rozhodl o dlužníkově úpadku a povolil jeho řešení oddlužením. Insolvenční soud zjistil, že dlužník má čistý měsíční příjem ve výši 13.455,-Kč, je rozvedený, nemá žádnou vyživovací povinnost a nevlastní žádný majetek větší hodnoty; oproti tomu má závazky vůči 13 věřitelům s pohledávkami o celkové výši 1.100.749,66 Kč, z nichž výše nezajištěných pohledávek činí 922.214,66 Kč. Z těchto zjištění vyvodil, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů v rámci splátkového kalendáře by činila 24,73 % a i při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by byly pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny v míře nižší než 30 %. Insolvenční soud, cituje ustanovení § 405 odst. 1, § 395 odst. 1, § 314 odst. 1 a § 315 odst. 1 IZ oddlužení dlužníka neschválil a na jeho majetek prohlásil konkurs, s tím, že jej projedná jako konkurs nepatrný za podmínek § 314 IZ.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno. Uvedl, že v době podání návrhu, tj. v srpnu 2014 podmínky oddlužení splňoval a že byl formulován Odborem sociálního poradenství města Příbram. V době konání přezkumného jednání byl hospitalizován a od propuštění v lednu 2015 se léčí ambulantně. Při kontaktování insolvenčního správce mu nebylo sděleno, že by nesplňoval podmínky oddlužení. Nemovitost v odhadní ceně 350.000,-Kč užívá k trvalému pobytu a jiné prostory k bydlení nemá k dispozici. Závěrem poukazuje na skutečnost, že jeho bývalá manželka je rovněž v insolvenci a platby manželů jsou tak vymáhány od obou, bez těchto plateb by podmínky insolvenčního zákona splnil.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 405 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odstavec 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odstavec 2).

Podle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr (písm. a/), že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (písm. b/).

Podle § 398 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odst. 1). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (odst. 3).

Z uvedeného plyne, že § 395 IZ vymezuje podmínky, za nichž lze dlužníku (subjektivně k tomu legitimovanému dle § 389 odst. 1 IZ) umožnit řešení jeho úpadku či hrozícího úpadku oddlužením. Tyto podmínky přípustnosti oddlužení soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenčním návrhu, popřípadě se zřetelem ke skutečnostem doloženým věřiteli), tak ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení. Nutno vyjít z toho, že insolvenční soud povoluje oddlužení bez ingerence věřitelů (bez jejich souhlasu), a proto je jim současně garantem, že nepřipustí takové oddlužení, které nemělo být ani povoleno. V tom směru z úřední povinnosti přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo.

Proto dospěje-li soud po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení z podnětu přihlášených věřitelů, insolvenčního správce nebo z vlastní činnosti k poznatku, že je dána některá ze zákonných překážek, jež povolení oddlužení brání, oddlužení neschválí (§ 405 odst. 1 IZ).

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením insolvenční soud zjistil dlužníkův úpadek a povolil jeho řešení oddlužením, přičemž dlužník v návrhu na povolení oddlužení navrhoval, aby se tak stalo plněním splátkového kalendáře. Podle zprávy insolvenčního správce Mgr. Emílie Popovičové (dále jen správce -dok. č. B-2) byl dlužník toho času hospitalizován v psychiatrické léčebně z důvodu gamblerství-patologické hráčství a správci nehradil ani odměnu. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 13 věřitelů s pohledávkami ve výši

1.100.749,66 Kč, z toho pohledávka věřitele č. 7 ve výši 178.535,-Kč je zajištěna nemovitostmi. Výše jeho závazků bez pohledávky zajištěné nemovitostmi činí 922.214,66 Kč. Všechny pohledávky byly přihlášeny včas a zařazeny o seznamu přihlášených pohledávek, nepřihlásili se žádní věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou ani s pohledávkami podmíněnými a přihlášené pohledávky byly správcem uznány. Předmětem zajištění je pozemek parc. č. st. 11, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek parc. č. st. 12, jehož součástí je stavba s čp. 37 sloužící k bydlení, to vše zapsané na LV. Č. 277 pro k.ú. Starosedlský Hrádek (Nemovitosti), jež jsou v nevypořádaném společném jmění manželů (SJM). Dlužník bydlí sám na adrese Starosedlský Hrádek čp. 37, je rozvedený, má 3 zletilé děti a neuvádí žádné vyživovací povinnosti. Rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci v květnu 2014, společné jmění manželů není dosud vypořádáno. Jeho čistý měsíční příjem představuje starobní důchod ve výši 13.220,-Kč, jeho bývalá manželka se smlouvou o důchodu zavázala hradit mu měsíčně 2.300,-Kč, dlužník tak celkem dosahuje příjmu ve výši 15.520,-Kč, z něhož je schopen za dobu trvání oddlužení v rámci splátkového kalendáře uhradit 33,48 % jeho nezajištěných závazků. Rovněž správkyně konstatovala, že věřitel č. 2 (RILEX TRADERS, a.s.) a věřitel č. 3 (BEST FINANCE s.r.o.) namítají zamítnutí oddlužení, neboť dlužník svým návrhem sleduje nepoctivý záměr, to však dlužník odmítá, neboť pouze hledal možnosti konsolidace splátek.

Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 14.11.2014 vyplývá, že dlužník vlastní podíl na výše specifikované nemovitosti (dosud nevypořádané SJM), jež jsou předmětem zajištění, dále nákladní přívěs, dvě osobní vozidla a obvyklé vybavení domácnosti.

Na schůzi věřitelů konané 1.12.2014 se dlužník nedostavil, neboť byl hospitalizován z důvodu pokusu o sebevraždu. Správce přednesl zprávu shodně jako na dok. č. B-2, usnesením bylo prohlášeno, že funkci věřitelského orgánu bude vykonávat soud a soud rovněž usnesením prohlásil, že o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře bude rozhodnuto samostatným usnesením.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 26.1.2015 dlužník předložil lékařskou zprávu, jíž prokázal svou hospitalizaci v Psychiatrické léčebně v Dobřanech od 19.10.2014 do 13.1.2015 a doložil oznámení České správy sociálního zabezpečení o valorizaci jeho starobního důchodu na částku 13.455,-Kč.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 5.3.2015 (dok. č. B-10) se podává, že dlužník již hradí zálohy na odměnu a hotové výdaje správci, a že Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 62 INS 1263/2015-A-13 ze dne 19.2.2015 rozhodl o úpadku bývalé manželky dlužníka paní Renáty Jiránkové a povolil jeho řešení oddlužením. Míra uspokojení nezajištěných věřitelů dlužníka tak dle výpočtu správce klesla na částku 24,73 %.

Odvolací soud tak má závěr insolvenčního soudu o nemožnosti oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, resp. zpeněžením majetkové podstaty za správný, neboť jeho jediný příjem v podobě starobního důchodu k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ke splnění minimálně 30 % nepostačuje. Z jeho starobního důchodu ve výši 13.455,-Kč činí výše jeho měsíční splátky pro

účely oddlužení částku 4.892,-Kč, což za 5 let doby trvání oddlužení představuje 293.520,-Kč (4.892,-Kč x 60 měsíců). Celková výše jeho nezajištěných závazků činí 922.214,66,-Kč, pro účely oddlužení (30 %) tak dlužník musí uhradit nejméně 276.664,-Kč. K této částce je navíc potřeba přičíst odměnu insolvenčního správce, která dle § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí 750,-Kč, dále hotové výdaje ve výši 150,-Kč a DPH ve výši 21 %, celkem tedy částku 1.089 Kč, která za 60 měsíců trvání oddlužení činí celkem 65.340,-Kč. Aby dlužník dostál povinnosti uhradit pohledávky svých nezajištěných věřitelů alespoň v hodnotě 30 %, musela by jeho nabídka za 5 let trvání oddlužení činit 342.004,-Kč (276.664,-Kč + 65.340,-Kč). Smlouvu o důchodu uzavřenou mezi dlužníkem a jeho bývalou manželkou dne 9.8.2014 nemůže insolvenční soud, z důvodu insolvenčního řízení vedeného proti bývalé manželce, brát v potaz a jiné navýšení svého měsíčního příjmu dlužník insolvenčnímu soudu nenabídl. V úvahu nepřichází ani schválení oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, neboť Nemovitosti v odhadní ceně 350.000,-Kč zajišťují zajištěnou pohledávku jeho věřitele ve výši 178.535,-Kč, takže pro nezajištěné věřitele by zůstal předpokládaný výtěžek ve výši 171.465,-Kč v případě, že by byl jejich výlučným vlastníkem. Nelze však přehlédnout, že Nemovitosti patří dosud do nevypořádaného SJM s bývalou manželkou Renátou Jiránkovou, takže po jejich vypořádání lze předpokládat, že nabídka dlužníka pro nezajištěné věřitele po uspokojení zajištěného věřitele by byla ještě nižší.

K dohodě o narovnání uzavřené mezi správcem (dlužníka Petra anonymizovano ) a správcem Ing. Richardem Jasinským (dlužnice Renáty Jiránkové) odvolací soud konstatuje, že nelze přikročit ke zpeněžení majetku, neboť dosud spadá do nevypořádaného SJM dlužníka a jeho bývalé manželky. Z obsahu spisu se podává, že rozsudek o rozvodu manželství obou dlužníků nabyl právní moci dne 12.5.2014, k tomuto dni zaniklo i jejich SJM, avšak dosud nebylo vypořádáno, přičemž nelze uvažovat ani o vypořádání fikcí uplynutím 3 let od rozvodu manželství (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 4 VSPH 1347/2015, KSPH 42 INS 20933/2012 ze dne 5. listopadu 2015).

Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým podle § 405 odst. 1, 2 IZ neschválil oddlužení a prohlásil na majetek dlužníka konkurs, je věcně správné, a odvolací soud je proto podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 27. ledna 2016 JUDr. Michal K u b í n předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková