3 VSPH 751/2013-A-16
KSPH 38 INS 3298/2013 3 VSPH 751/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužnice: Niki Vágnerová, bytem v KolínČ, Karlovo nám. 78, zast. Karlem Alexandrem Hartigem, obecným zmocnČncem se sídlem v KolínČ, Brankovická 72, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 38 INS 3298/2013-A-10 ze dne 5. dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 38 INS 3298/2013-A-10 ze dne 5.dubna 2013 se z r u š u j e a ízení z a s t a v u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenní soud) uložil dlužnici zaplatit ve lh tČ 10 dn od jeho právní moci 5.000,--K jako zálohu na náklady insolvenního ízení na oznaený bankovní úet s pouením, že nebude-li ve lh tČ tato záloha zaplacena, soud insolvenní ízení zastaví nebo p istoupí k jejímu vymáhání.

V od vodnČní napadeného usnesení uvedl, že mu dlužnice 7.2.2013 doruila insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenní soud dospČl k závČru, že je t eba uložit dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení podle § 108 InsZ, avšak jen ve výši 5.000,--K vzhledem k tomu, že lze oekávat ešení dlužniina úpadku oddlužením.

Napadené usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zmČnil tak, že zálohu na náklady insolvenního ízení sníží na 2.000,--K.

V pr bČhu odvolacího ízení vzala dlužnice insolvenní návrh zpČt.

Podle § 129 odst. 1 InsZ insolvenní navrhovatel m že vzít insolvenní návrh zpČt až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo právní moci jiného rozhodnutí o insolvenním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 InsZ je-li insolvenní návrh vzat zpČt, insolvenní soud ízení zastaví. Je-li insolvenní návrh vzat zpČt až poté, co o nČm insolvenní soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenní soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Z insolvenní spisu se podává, že dlužnice podala insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení, insolvenní soud jí uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,--K, že dlužnice toto usnesení napadala odvoláním a posléze v pr bČhu odvolacího ízení vzala sv j insolvenní návrh zpČt.

V projednávané vČci navrhovatelka vzala zpČt insolvenní návrh v pr bČhu odvolacího ízení za situace, kdy insolvenní soud o nČm rozhodl jinak než rozhodnutím o úpadku, tj. zamítnutí insolvenního návrhu a toto rozhodnutí dosud není v právní moci.

Odvolací soud na základČ výše uvedeného napadené usnesení podle § 130 odst. 1 InsZ zrušil a ízení zastavil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ , jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva

2