3 VSPH 749/2016-A-55
KSPH 40 INS 24673/2013 3 VSPH 749/2016-A-55

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem bytem v Čelákovicích, Na Požárech 13, zast. Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Bubenská 1, k insolvenčnímu návrhu navrhovatele: Realitní sdružení, spol. s r.o. IČO 264 99 631 se sídlem v Praze 2, Lužická 10, zast. JUDr. Ladislavou Lebedovou, advokátkou se sídlem v Ledči nad Sázavou, Husovo nám. 65, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 24673/2013-B-34 ze dne 8. března 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 24673/2013-B-34 (podle zápisu v ISIRu A-42) ze dne 8. března 2016 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhá proti dlužnici zjištění jejího úpadku s návrhem na prohlášení konkursu na její majetek s odůvodněním, podle kterého dlužnice je fyzickou osobou podnikající pod IČO 671 52 813, uzavřela spolu s manželem Radkem Houdkem 18.10.2007 se společností Raiffeisenbank, a.s. (původní věřitel) úvěrovou smlouvu č. 200/614/07/1/01 (Úvěr) a pohledávky z ní byly zajištěny nemovitostmi, a to pozemkem parc. č. 2614 s rodinným domem č.p. 667 a pozemkem parc.č. 2615/1, zaplacených pro kat. úz. Čelákovice (Nemovitosti), neboť byly zastaveny ve prospěch úvěrového věřitele na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi týmiž účastníky téhož dne pod č. 200/614/07/2/01 (ZSmlouva). Pohledávky z Úvěru ve výši 5,466.409,-Kč uznala dlužnice s manželem v exekutorském zápisu sp.zn. 054 EZ 12827/2010 z 27.9.2010 (Zápis) obsahujícím souhlas stran s jeho přímou vykonatelností, nebude- li pohledávka (24 splátek pod 31.653,73 Kč) a sjednané příslušenství (měsíčně 150,-Kč za vedení a správu úvěru a dále úroky ve výši 5,62% ročně) splacena za sjednaných podmínek. Konstatoval, že dlužníci Úvěr řádně nespláceli, a proto byl zesplatněn k 29.5.2012 s výzvou k zaplacení částky 5,520.359,68 Kč ve lhůtě 10 dnů, tj. nejpozději do 8.6.2012. Dne 19.6.2012 mu původní věřitel postoupil výše uvedenou pohledávku na základě postupní smlouvy (PSmlouva), v níž figuroval ještě pod názvem Sdružení pro hydroenergetiku, spol. s r.o., společně s veškerými právy s ní spojenými, tj. včetně příslušenství a zajištění na základě ZSmlouvy. Přistoupil isir.justi ce.cz k vymáhání postoupené pohledávky, usnesením Okresního soudu Praha-východ z 20.8.2012 č.j. 27 EXE 2396/2012-47 byla nařízena exekuce a exekucí byl pověřen exekutor JUDr. Jiří Komárek (sp. zn. 038 EX 297/12), současně se přihlásil do probíhajícího exekučního řízení vedeného exekutorem JUDr. Igorem Olmou (sp. zn. 111 EX 11570/11). V rámci exekuce v prvním případě byla vymožena částka 128.944,57 Kč. Dalšími věřiteli dlužnice je společnost AB 5 B.V. s pohledávkou vymáhanou v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 111 EX 11570/11. Uzavřel, že má dlužnice více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nelze je uspokojit v exekučním řízení; nachází se tak v úpadku ve formě platební neschopnosti. Pokud dlužnice tvrdí, že s ním jedná s cílem se vyrovnat, pak žádnou její iniciativu nezaznamenal.

Dlužnice navrhla zamítnutí insolvenčního návrhu, neboť navrhovateli nesvědčí věcná legitimace k jeho podání pro neúčinnost PSmlouvy. Namítla, že se nenachází v platební neschopnosti, neboť své závazky částečně navrhovateli plní a před zahájením insolvenčního řízení takto zaplatila 200.000,-Kč. S ostatními svými věřiteli uzavřela splátkové kalendáře, dle kterých jim splácí měsíčně 2 až 3 tis. Kč; platby byly po zahájení insolvenčního řízení zastaveny. Uvedla, že usiluje o vyrovnání s navrhovatelem.

Usnesení insolvenčního soudu sp. zn. KSPH 40 INS 24673/2013 z 11.2.2014, jímž soud zjistil úpadek a prohlásil na dlužničin majetek konkurs, bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu pod sen. zn. 3 VSPH 595/2014-A-36 z 9.6.2014 se závěrem o nepřezkoumatelnosti napadeného usnesení.

Napadeným usnesením insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice, prohlásil na její majetek konkurs a ustanovil jí insolvenčním správcem společnost CITY TOWER, v.o.s. IČO 294 14 873 (body I-III. výroku ). Do bodů V až XII pak promítl svůj další procesní postup v souladu s ustanovením § 136 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). Insolvenční soud zjistil: -z Úvěru, že smlouva byla uzavřena 18.7.2007 mezi původním věřitelem, dlužnicí a Radkem Houdkem a že jejím předmětem je poskytnutí úvěru ve výši 5.500.000,--Kč, -ze ZSmlouvy, že byla uzavřena mezi týmiž účastníky jako v případě Úvěru a že jí dlužníci k zajištění pohledávek původního věřitele zastavili Nemovitosti, -ze Zápisu, že k žádosti dlužníků byla uzavřena s původním věřitelem dohoda o uspokojení jeho pohledávky se svolením k nařízení provedení exekuce dle exekučního řádu s tím, že svolení osob povinných se stává splatným a účinným prohlášením dle Zápisu, -z podání původního věřitele z 29.5.2012, že vyzval dlužnici k jednorázovému splacení úvěru ve výši 5.520.359,68 Kč ve lhůtě do 8.6.2012, -z PSmlouvy zjistil, že 19.6.2012 původní věřitel postoupil pohledávky z Úvěru jako postupitel navrhovateli v postavení postupníka s tím, že na něho přešla veškerá práva k pohledávce za dlužnicí včetně její zajištění a příslušenství, -z listiny z 19.2.2012, že postoupení pohledávky bylo oznámeno dlužníkům, -z přihlášky pohledávky navrhovatele, že přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 5.520.359,68 Kč s tím, že v rámci exekučního řízení byla pro navrhovatele vymožena částka 128.944,57 Kč, jež byla započtena na jistinu, -ze seznamu přihlášek pohledávek, že se přihlásil do insolvenčního řízení věřitel AB 5 B.V. s pohledávkou ve výši 89.485,89 Kč z právního důvodu neplnění

úvěrové smlouvy na základě rozhodčího nálezu sp. zn. V/2011/01640 z 22.7.2011, jež byla vymáhána pod sp. zn. 27 EXE 12643/2011-8, dále EOS KSI Česká republika, spol. s r.o. s pohledávkou 254.865,06 Kč z titulu neplnění závazků z poskytnutého úvěru ve výši 250.000,-Kč podle smlouvy 0230008220397 z 5.3.2008 a společnost GE Money bank, a.s. s pohledávkou 54.774,41 Kč z titulu neplnění závazků ze smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 6 EC 292/2011, který nabyl právní moci 7.4.2012. Insolvenční správce nepopřel žádnou z přihlášených pohledávek.

Na základě svých skutkových zjištění insolvenční soud konstatoval, že opakovaně poskytl dlužnici lhůtu, aby uhradila své závazky přihlášeným věřitelům, avšak ta tuto možnost nevyužila. Uzavřel, že navrhovateli svědčí věcná legitimace k podání insolvenčního návrhu podle § 105 InsZ a že není pochyb o tom, že dlužnice má více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť sama uvedla, že sjednává se svými věřiteli splátkové kalendáře, a že není schopna své splatné závazky plnit na základě vyvratitelné domněnky platební neschopnosti, neboť má závazky déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že insolvenční návrh zamítne, nebo napadené usnesení zruší a věc vrátí insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Namítla opakovaně, že před insolvenčním řízením zaplatila navrhovateli cca 200.000,--Kč a že s ostatními věřiteli, jejichž pohledávky tvoří jen zlomek pohledávky navrhovatele, má uzavřeny splátkové kalendáře. Zároveň však uvedla, že se snaží dohodu o splátkovém kalendáři uzavřít s navrhovatelem a dalšími svými věřiteli. Akcentovala, že řešení závazků formou insolvence je krajním opatřením, jež má místo jen tam, kde jiné cesty nevedou k vypořádání s věřiteli. Připojila elektronicky podanou zprávu adresovanou členu statutárního orgánu navrhovatele panu Slaninovi, v níž navrhuje vyrovnání s navrhovatelem v částce 4,5 mil. Kč s tím, že finanční prostředky získá od společnosti First Global Finance Group I za podmínky, že bude uzavřena dohoda o narovnání, navrhovatel ukončí exekuci, kterou vede k vymožení své pohledávky, ukončí insolvenční řízení a zajistí výmaz zástavního práva k Nemovitostem v katastru nemovitostí.

Navrhovatel navrhl potvrzení napadeného usnesení z důvodu jeho věcné správnosti. Konstatoval, že insolvenční návrh podal 4.9.2013 a že v průběhu insolvenčního řízení se nezměnil skutkový stav, pokud jde o posouzení dlužničiny platební neschopnosti. Dlužnice má minimálně 4 věřitele s pohledávkami splatnými před podáním insolvenčního návrhu. Pokud dlužnice tvrdí, že mu uhradila z jeho úvěrové pohledávky částku cca 200.000,--Kč, pak se jedná zjevně o částku, kterou vymohl v exekučním řízení navýšenou o náklady exekučního řízení. Upozornil na to, že dlužnice v dopisu adresovanému panu Slaninovi (člen statutárního orgánu navrhovatele) přislíbila uhradit pohledávku v rozsahu 4,5 mil. Kč ve lhůtě do konce března 2016, avšak žádné prostředky neobdržel. Poznamenal, že dlužnice vždy takto jedná, aby oddálila rozhodnutí o věci samé. Nadto nevyslovil souhlas s narovnáním ve výši 4,5 mil. Kč a zhodnotil postup dlužnice jako účelový.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl po doplnění dokazování, že není opodstatněno.

Odvolací soud zjistil z potvrzení First Global Finance Group I se sídlem na Britských panenských ostrovech z 24.10.2016, že dlužnice má zajištěn úvěr 200.000,- s tím, že k čerpání úvěru dojde ve lhůtě do osmi týdnů.

Podle § 136 odst. 1 InsZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle § 3 InsZ dlužník je v úpadku jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (odst. 1). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud (odst. 2). Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat (odst. 3).

Z dikce výše citovaných ustanovení vyplývá, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem, a to jako úpadek projevující se insolvencí dlužníka (nedostatkem platební schopnosti) nebo předlužením, jež přichází v úvahu jen u dlužníka, který je podnikatelem. Není však nezbytné, aby situace dlužníka-podnikatele naplňovala obě formy úpadku, a k tomu, aby mohlo být rozhodnuto o jeho úpadku, postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní nebo že je předlužen.

V projednávané věci není sporu o tom, že dlužnice má více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti ( § 3 odst. 1 InsZ), což dokládá i vyjádření dlužnice, která sice tvrdí, že má uzavřeny s dalšími věřiteli splátkové kalendáře, ale zároveň, že s nimi o splátkových kalendářích jedná.

Odvolací soud má za to, že dlužnice domněnku své platební neschopnosti, neboť neplní své závazky po dobu delší než 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ InsZ), resp. že není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2 písm.c/) nevyvrátila, přestože měla možnost prokázat svou platební schopnost poté, co bylo v pořadí první usnesení insolvenčního soudu zrušeno, tj. od poloviny roku 2014. Takřka za dva roky dokládá určitou snahu o vyrovnání se s navrhovatelem, avšak dokládá jen příslib získání finanční částky 200.000,- od cizí právnické osoby, za podmínek, jak sama uvádí v příloze k odvolání, neboť finanční prostředky měla získat do konce března 2016 a nestalo se tak. Z dopisu dlužnice je zjevné, že poskytnutí půjčky v uvedené výši je podmíněno skončením exekučního řízení, insolvenčního řízení a výmazem zástavních práv k Nemovitostem v katastru nemovitostí a zejména uzavřením dohody o narovnání uzavřené s navrhovatelem, který takto postupovat odmítl.

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem má za to, že dlužnice měla dostatek prostoru k osvědčení své platební schopnosti, resp. vyvrácení domněnky platební neschopnosti podle § 3 odst. 2 písm. b) a c) InsZ, avšak nestalo se tak, neboť získání prostředků k úhradě pohledávky navrhovatele je podmíněno dohodou o narovnání ve výši 4,5 mil. Kč, s níž navrhovatel nesouhlasí. K nedostatku navrhovatelovy věcné legitimace neuvedla žádná tvrzení a odvolací soud PSmlouvu shledal platnou.

Odvolací soud tak shrnuje, že dlužník má více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopna splnit ve smyslu § 3 odst. 2 InsZ.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková