3 VSPH 74/2016-B-17
KSCB 25 INS 11001/2015 3 VSPH 74/2016-B-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , bytem České Budějovice, Lidická 1815/196, o odvolání věřitele Sberbank CZ, a. s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/29, IČO 25083325, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 11001/2015-B-8 ze dne 21. září 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též insolvenční soud) schválil usnesením č.j. KSCB 25 INS 11001/2015-B-8 ze dne 21.9.2015 v bodě I. výroku oddlužení dlužníka Davida anonymizovano (dále jen dlužník ) plněním splátkového kalendáře, v bodě II. výroku pak uložil dlužníku platit prostřednictvím insolvenčního správce po dobu následujících 5 let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek nezajištěným věřitelům prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce Ing. Tomáše Pachmana nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení stálých plateb připadajících na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, včetně DPH, je-li správce jejím plátcem a uspokojení dalších pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň (např. výživného), v určeném poměru označeným věřitelům s tím, že termín úhrady první splátky byl stanoven k 31.10.2015 ze mzdy vyplácené zaměstnavatelem dlužníka Würth, s.r.o., jemuž, jakož i ostatním budoucím plátcům, v bodě III. výroku přikázal provádět srážky z dlužníkova příjmu a v bodech IV. až VII. výroku promítl svůj další procesní postup v souladu s ustanovením § 406 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), a uložil povinnosti dlužníku a insolvenčnímu správci. O způsobu oddlužení rozhodl podle § 402 odst. 3 IZ, neboť jediný nezajištěný věřitel Sberbank CZ, a.s. (dále jen Věřitel) na řádně a včas svolané schůzi rozhodl, že způsobem oddlužení bude plnění splátkového kalendáře. Konstatoval, že dne 5.8.2015 se konalo přezkumné jednání (po němž následovala schůze věřitelů), na němž bylo zjištěno, že se do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 554.691,67 Kč s tím, že Věřitel písemným podáním v průběhu řízení zpochybnil poctivost dlužníkova jednání.

Insolvenční soud k tomu uvedl, že dlužníkovo jednání bylo do značné míry ovlivněno jeho závislostí na hracích automatech, dlužník však projevuje snahu o její vyléčení, což dokazuje potvrzení Institutu pro rozvoj osobnosti ze dne 3.8.2015 o tom,

že již od 20.12.2014 řádně navštěvuje program Poradny drogových závislostí. Uzavřel, že plnění splátkového kalendáře je bezesporu výhodnější než konkurs i pro věřitele, neboť dle sdělení insolvenčního správce lze očekávat, že dlužník za 5 let zaplatí alespoň 55 % svých závazků; v případě konkursu by věřitelé vzhledem k dlužníkově nemajetnosti neobdrželi téměř ničeho. V daném případě je vhodné dlužníkovi umožnit, aby se zodpovědným přístupem zbavil svých dluhů a aby dokázal, že podaným návrhem nesledoval nepoctivý záměr. Pokud by tomu tak nebylo, může schválené oddlužení dle § 418 odst. 3 IZ kdykoliv zrušit a na majetek dlužníka prohlásit konkurs. Na základě výše uvedeného dle § 406 IZ schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se oddlužení dlužníka neschvaluje a na jeho majetek se prohlašuje konkurs. Namítl, že před přezkumným jednáním a schůzí věřitelů zaslal insolvenčnímu soudu vyjádření, v němž popsal jednání dlužníka, z něhož dovodil, že byl při podání insolvenčního návrhu veden nepoctivým záměrem, a proto navrhl, aby oddlužení nebylo schváleno a na dlužníkův majetek byl prohlášen konkurs. Nepoctivost dlužníkova jednání spatřuje v tom, že dlužníku poskytl produkt, jímž byla konsolidace veškerých dlužníkových závazků, jež sloučil do jediného úvěru, čímž se dlužník zbavil roztříštěných a méně výhodných závazků a došlo k výraznému zlepšení jeho finanční situace. Přesto dlužník opětovně čerpal ve formě úvěru částky v řádu statisíců u jiných finančních institucí, po měsíci a půl po provedené konsolidaci přestal úvěr splácet a po uplynutí 90 dnů podal na sebe insolvenční návrh. Je toho názoru, že v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem po jeho skončení se věřitelé mohou domáhat uspokojení svých pohledávek. Poznamenal, že na schůzi věřitelů musel hlasovat o přijetí způsobu oddlužení, navzdory tomu, že s tím nesouhlasil a nesouhlasí. Dlužník všechny jím uvedené skutečnosti uznal a potvrdil, že finanční prostředky utratil hraním automatů, avšak podstatná část jeho vyjádření byla v insolvenčním rejstříku začerněna, takže neví přesně, co bylo zaprotokolováno, přestože se jednání zúčastnil. Uzavřel, že nelze ponechat stranou ani trestně právní rovinu celého případu, neboť jednání dlužníka naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu způsobení úpadku dle § 224 odst. 1 písm. a) a b) trestního zákoníku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno neoprávněnou osobou.

Podle § 402 IZ právo hlasovat o způsobu oddlužení mají pouze nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku (odst. 1 věta první). O způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek; obdobně to platí pro hlasování věřitelů mimo schůzi věřitelů (odst. 3).

Podle § 403 odst. 2 IZ věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží.

Podle § 406 odst. 4 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Koncepce oddlužení je vybudována na tom, že podáním návrhu na povolení oddlužení dává dlužník najevo, že souhlasí s oddlužením ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ), a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ).

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KSCB 25 INS 11001/2015-A-7 ze dne 2.6.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Soud prvního stupně v tomto usnesení nařídil první schůzi věřitelů na den 29.7.2015 (k žádosti insolvenčního správce byla odročena na 5.8.2015), jež se bude konat bezprostředně po přezkumném jednání nařízeném na stejný den, v jejímž programovém rámci bylo i rozhodnutí věřitelů o způsobu oddlužení.

Z protokolu o přezkumném jednání, schůzi věřitelů a prezenční listiny (dokument B-7) konané dne 5.8.2015 se podává, že se Věřitel schůze věřitelů zúčastnil, jako jediný nezajištěný věřitel, byl zvolen zástupcem věřitelů a hlasoval pro schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Co se týče začernění , tedy anonymizace protokolu ze schůze věřitelů, neobsahuje nic jiného, než potvrzení dlužníka, že po konsolidaci jeho úvěrů u Věřitele si opětovně půjčil peníze, jež prohrál na hracích automatech, přičemž předpokládal, že na nich vyhraje určitou částku, jíž zaplatí půjčené peníze, což se nepovedlo. Poté je uvedeno to, co zopakoval insolvenční soud v napadeném rozhodnutí o léčbě dlužníka ze závislosti na automatech, jaká je výše dlužníkova platu a kdo je jeho zaměstnavatelem (shodný jako v bodě II. výroku).

Odvolací soud odvolání Věřitele shledal nepřípustným podle § 406 odst. 4 IZ, neboť bylo podáno osobou k němu neoprávněnou, pokud na schůzi věřitelů hlasoval pro schválení oddlužení splátkovým kalendářem, a proto podle § 218 písm. b) o.s.ř. je odmítl, aniž by se jím věcně zabýval.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.)

V Praze dne 19. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková