3 VSPH 739/2013-P13-10
MSPH 94 INS 23341/2011 3 VSPH 739/2013-P13-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Květuše Šindelářové, nar. 20.2.1949, bytem Moskevská 861/78, 101 00 Praha 10, o odvolání věřitele BP Integralis Limited se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, 6th Floor, Office 601, 1097 Nikósia, Kypr, reg. č. 255048, zast. Mgr. Ivo Sieglem, advokátem se sídlem Školská 38, 110 00 Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 23341/2011-P13-5 ze dne 26. března 2013,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 23341/2011-P13-5 ze dne 26. března 2013 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 13-BP Integralis Limited, Diagorou 4, 1097 Nikósia ze dne 7.1.2013 v celkové výši 770.382,58 Kč se ohledně popřených pohledávek ve výši 323.065,80 Kč a ve výši 29.448,-Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 23341/2011-P13-5 ze dne 26.3.2013 v bodě I. výroku rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 13 BP Integralis Limited (dále jen věřitel) ze dne 7.1.2013 v celkové výši 770.382,58 Kč se ohledně popřené pohledávky ve výši 323.065,80 Kč a ve výši 29.448,-Kč odmítá, v bodě II. výroku konstatoval, že po právní moci tohoto usnesení v tomto rozsahu účast věřitele v insolvenčním řízení končí, a v bodě III. výroku konstatoval, že věřitel má nadále přihlášenou a zjištěnou pohledávku ve výši 417.868,78 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. MSPH 94 INS 23341/2011-A-13 ze dne 9.3.2012 zjistil úpadek dlužnice Květuše Šindelářové (dále jen dlužnice) a povolil její oddlužení. Dne 7.1.2013 byla soudu doručena přihláška pohledávky věřitele v celkové výši 770.382,58 Kč z titulu nedoplatku ze smluv o úvěru, která byla na zvláštním přezkumném jednání konaném -bez účasti věřitele-dne 1.3.2013 insolvenčním správcem částečně popřena ve výši 323.065,80 Kč a ve výši 29.448,-Kč.

Soud odkázal na § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl, že insolvenční správce podle § 197 IZ dne 1.3.2013 zaslal výzvu k podání žaloby právnímu zástupci věřitele, který ji převzal dne 4.3.2013. Jelikož ve lhůtě stanovené insolvenčním správcem, tj. do 20.3.2013 věřitel nepodal žalobu na určení pravosti přihlášené pohledávky, k popřené pohledávce věřitele soud dle § 198 odst. 1 IZ nepřihlíží. Proto podle § 185 IZ odmítl popřenou přihlášku pohledávky věřitele s tím, že v tomto rozsahu po právní moci tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil nebo změnil tak, že jeho popřená pohledávka ve výši 323.065,80 Kč a ve výši 29.448,-Kč se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Namítal, že lhůta k podání žaloby neskončila dne 20.3.2013, ale až dne 2.4.2013. Zvláštní přezkumné jednání se konalo 1.3.2013 a věřitel má právo uplatnit žalobu na určení pohledávek do 30 dnů od přezkumného jednání. Protože IZ neobsahuje zvláštní úpravu času, je nutno postupovat dle § 55 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Z něj plyne, že do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, tudíž lhůta k podání žaloby počala plynout dne 2.3.2013 a měla skončit v neděli 31.3.2013. Posledním dnem lhůty tak byl nejblíže následující pracovní den, a protože na pondělí 1.4.2013 připadl svátek (Velikonoční pondělí), lhůta k podání žaloby na určení přihlášené pohledávky skončila až dne 2.4.2013. Tuto incidenční žalobu podal do elektronické podatelny soudu dne 2.4.2013, tedy včas. Soud tak napadené usnesení vydal (dne 26.3.2013) ještě před uplynutím lhůty k podání žaloby. Jako poslední den lhůty k podání žaloby uvedl datum 20.3.2013, když patrně vzal v potaz pouze 15denní lhůtu od doručení správcova vyrozumění a pominul 30denní lhůtu plynoucí ode dne konání přezkumného jednání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí (s náležitostmi podle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb.-dále jen vyhláška), a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 198 odst. 3 IZ vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 IZ.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 7.1.2013 věřitel podal soudu na předepsaném formuláři přihlášku pohledávek z téhož dne (evidovanou pod P13), jíž uplatnil pohledávky v celkové výši 770.382,58 Kč. Z toho jako vykonatelné (s odkazem na rozhodčí nález sp. zn. 005 SRKCR-021/2010 vykonatelný dnem 3.2.2011 a smlouvu o půjčce ze dne 7.7.2009) uplatnil-pohledávky č. 1 až 3 a č. 5 až 7 (co zajištěné majetkem dlužnice) a pohledávku č. 8 (co nezajištěnou) a jako nevykonatelnou uplatnil pohledávku č. 4 (co zajištěnou majetkem dlužnice). Tyto pohledávky insolvenční správce v seznamu přihlášených pohledávek (B-34), zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 21.2.2013, zařadil na přezkumné jednání jako nevykonatelné s tím, že z důvodů uvedených v seznamu popírá zcela co do pravosti přihlášené pohledávky smluvních pokut pod č. 3 ve výši 233.065,80 Kč, č. 5 ve výši 50.000,-Kč, č. 6 ve výši 20.000,-Kč a č. 7 ve výši 20.000,-Kč a také pohledávku pod č. 8 ve výši 29.448,-Kč (náklady rozhodčího řízení). Na tomto popření insolvenční správce setrval i na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 1.3.2013, na němž byly věřitelovy pohledávky-jakožto nevykonatelné-přezkoumány; dlužnice výslovný popěrný úkon vůči těmto pohledávkám neučinila. Protože se věřitel zvláštního přezkumného jednání nezúčastnil, insolvenční správce jej podle § 197 odst. 2 IZ řádně vyrozuměl o popření jeho nevykonatelných pohledávek, a to s poučením o věřitelově právu podat žalobu na určení pravosti popřené pohledávky, o lhůtě k podání této žaloby (která dle § 198 odst. 1 věta první IZ uplyne 30. dnem od přezkumného jednání, ne však dřív než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění) a o následcích v případě, že žaloba nebude včas podána. Vyrozumění bylo věřiteli (jeho právnímu zástupci) doručeno dne 4.3.2013.

Věřitel pak prostřednictvím svého právního zástupce podal žalobu na určení pravosti svých popřených pohledávek P13 č. 3, 5, 6, 7 a 8 elektronickým podáním došlým soudu dne 2.4.2013, v němž připojená žaloba byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem podatele. Tato žaloba tedy byla řádně podána (§ 42 odst. 5 o.s.ř.) a došla soudu zjevně včas, totiž posledního dne třicetidenní lhůty, jež podle § 57 odst. 1 o.s.ř. běžela ode dne 2.3.2013 následujícího po dni konání zvláštního přezkumného jednání, na němž k popření věřitelových pohledávek došlo, a jejíž konec pak vskutku-jak věřitel tvrdil-připadl podle § 57 odst. 2 téhož zákona právě na den 2.4.2013. Z toho hlediska nemá významu okolnost, z níž soud prvního stupně zřejmě-a ovšem nesprávně-vycházel, totiž že v té již uplynula věřiteli lhůta počítaná od doručení správcova vyrozumění o popření jeho pohledávek. Jak Vrchní soud v Praze vysvětlil např. v usnesení sp. zn. MSPH 60 INS 15444/2011, 1 VSPH 591/2012-P2 ze dne 10.5.2012, pokud vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ bylo věřiteli popřené nevykonatelné pohledávky doručeno natolik včas, že od něj běžící patnáctidenní lhůta pro podání určovací žaloby uplyne dříve než 30 dnů od přezkumného jednání, nemůže být v důsledku toho věřiteli zákonná lhůta pro podání určovací žaloby nijak zkrácena, tj. v takovém případě mu lhůta neskončí dříve než uplynutím 30 dnů od přezkumného jednání.

Lze tedy uzavřít, že věřitel lhůtu k podání žaloby na určení pravosti jeho nevykonatelných popřených pohledávek nezmeškal, takže ohledně těchto jeho pohledávek nenastal dle § 198 odst. 1 IZ následek, že se k nim nepřihlíží, a tudíž nebyl dán důvod k jejich odmítnutí dle § 185 IZ. Proto odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 7. října 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková