3 VSPH 728/2015-A-31
KSPL 29 INS 135/2015 3 VSPH 728/2015-A-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem v Podhradě 243 E, 350 02 Cheb, zahájené k návrhu dlužníka o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 135/2015-A-19 ze dne 16. března 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů od právní moci rozhodnutí na účet soudu k označenému variabilnímu symbolu.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež však nebylo opatřeno dlužníkovým podpisem (dok. A-20).

Usnesením č.j. KSPL 29 INS 135/2015-A-27 z 11.5.2015 (Usnesení) insolvenční soud dlužníka vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení odvolání doplnil o svůj podpis s poučením, že neučiní-li tak ve stanovené lhůtě bude odvolání odmítnuto podle § 43 odst. 2 o.s.ř.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 18.5.2015 vložením do jeho poštovní schránky a že k dnešnímu dni dlužník odvolání nepodepsal.

Insolvenční soud předložil odvolacímu soudu odvolání, jež má náležitosti požadované v ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., vyjma jedné podstatné náležitosti, tj. dlužníkova podpisu.

Podle § 42 odst. 4 občanského soudního řádu (o.s.ř.) pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Odvolání je neúplné, a proto nezbylo odvolacímu soudu než je podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. za přiměřeného použití podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, poté, co insolvenční soud podle § 43 odst. 1 o.s.ř. dlužníka marně vyzýval k jeho podpisu, odmítnout.

Pouč ení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 26. června 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková