3 VSPH 721/2016-B-40
KSUL 79 INS 34380/2014 3 VSPH 721/2016-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenčním řízení dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Perštejn, Hlavní 159, korespondenční adresa Klášterec nad Ohří, Zahradní 222, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 34380/2014-B-16 ze dne 24. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 34380/2014-B-16 ze dne 24. února 2016 se m ě n í tak, že se oddlužení dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , schválené usnesením č.j. KSUL 79 INS 34380/2014-B-6 ze dne 7.4.2015 nezrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem (dále též insolvenční soud) usnesením č.j. KSUL 79 INS 34380/2014-B-16 ze dne 24.2.2016 v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužníka Michala anonymizovano povolené usnesením ze dne 28.1.2015, č.j. KSUL 79 INS 34380/2014-A-12, a schválené usnesením ze dne 7.4.2015, č.j. KSUL 79 INS 34380/2014-B-6, v bodech II. a III. výroku na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, a v bodě IV. výroku vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Konstatoval, že usnesením ze dne 28.1.2015, č.j. KSUL 79 INS 34380/2014- A-12, zjistil úpadek dlužníka a povolil jej řešit oddlužením, a usnesením ze dne 7.4.2015, č.j. KSUL 79 INS 34380/2014-B-6, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Uvedl, že z průběžných zpráv insolvenčního správce vyplývá, že dlužník už od počátku neplní splátkový kalendář a má dluhy na odměně správce a na pojistném na sociálním zabezpečení podle platebního výměru Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v Chomutově ve výši 23.288,-Kč, přičemž není plněno ani dárcem z darovací smlouvy. Dlužník uvedl, že je nemocen, ale našel si brigádu, aby uhradil dluh na splátkovém kalendáři, avšak podle jím předložené Dohody o pracovní činnosti měl dlužník vykonávat funkci zkušebního jezdce-řidiče od 26.1.2016 do 25.1.2017 se základní hodinovou odměnou 80,-Kč s nenárokovou složkou mzdy 15,-Kč na hodinu. Při omezeném počtu pracovních hodin podle Dohody o pracovní činnosti a skutečností, že je nemocen, soud dovodil, že dlužník nemá dostatečný příjem k řádnému placení splátkového kalendáře, natož aby byl isir.justi ce.cz schopen uhradit nově vzniklé dluhy během doby oddlužení. Dlužník hradí výživné 3.000,-Kč měsíčně a i na tomto plnění mu začal vznikat dluh. Zapodstatové pohledávky je nutné odečíst ze srážek, provedených z příjmů dlužníka ještě před tím, než bude zbylá částka rozvržena věřitelům. Z jeho stávajícího příjmu nelze nic srážet, a to ani na zapodstatové pohledávky. Věřitelům dlužníka nevznikne prohlášením konkursu na majetek dlužníka žádná újma, protože by se jim nedostalo ničeho ani při pokračování v oddlužení.

Soud cituje § 418 odst. 1 písm. a) až d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), uzavřel, že dlužník neplní svoje povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a není schopen uhradit svým věřitelům alespoň 30 % přihlášených pohledávek, přičemž mu vznikly i nové dluhy. Z uvedených důvodů oddlužení dlužníka zrušil a na jeho majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván v souladu s § 314 IZ jako nepatrný, neboť dlužník je fyzickou osobou-nepodnikatelem.

Toto usnesení napadl dlužník včasným odvoláním, v němž namítl, že mu žádný nový dluh během oddlužení na pojistném vůči Okresní správě sociálního pojištění v Chomutově ve výši 23.288,-Kč nevznikl.

Vrchní soud v Praze z podnětu podaného odvolání i řízení jeho vydání předcházející, nařídil ve věci jednání, přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat: a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže: a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Takové rozhodnutí může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (§ 418 odst. 4 IZ).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

V daném případě soud prvního stupně povolil řešit úpadek dlužníka oddlužením usnesením z 28.1.2015 a následně schválil jeho oddlužení splátkovým kalendářem usnesením ze 7.4.2015 (bod I. výroku), v bodě II. výroku dlužníku uložil, aby po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů platil označeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč měsíčně včetně DPH, je-li plátcem, ve stanoveném poměru označeným věřitelům. Dále v něm v bodě III. výroku určil, že první splátka bude zaplacena do 30.4.2015 z příjmů dlužníka u zaměstnavatele ROBSTAV stavby, k.s. se sídlem Praha 2, a z platby vyplývající z darovací smlouvy uzavřené dne 23.3.2015 s Jitkou anonymizovano v dubnu 2015 (dar ve výši 1.500,-Kč), případně jinými plátci. V bodě V. výroku pak přikázal shora označenému zaměstnavateli dlužníka, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka zákonné srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel dlužníkovi, ale poukazoval insolvenčnímu správci. V bodě VIII. až XI. výroku pak uložil dlužníkovi povinnosti týkající se předání daru insolvenčnímu správci, aby vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložil insolvenčnímu soudu, správci a věřitelskému orgánu přehled o svých příjmech za uplynulých 6 kalendářních měsíců a v případě změny plátce mzdy nebo jiného příjmu, tuto skutečnost neprodleně oznámil insolvenčnímu soudu. V bodě XII. výroku vyslovil, že působnost věřitelského výboru bude do okamžiku jeho zvolení vykonávat sám a v bodech XIII. až XV. výroku uložil povinnosti insolvenčnímu správci.

Ze zprávy insolvenčního správce zveřejněné 30.9.2015 (B-7) se podává, že dlužník neplní splátkový kalendář a jeho plnění za stávající situace po uplynutí 60 měsíců splátkového kalendáře předpokládá uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu 2,98 %, že dlužník přestal zasílat slíbený dar a má mít soudem stanoveno výživné ve prospěch syna ve výši 3.000,-Kč, jež prozatím deponuje, neboť od jeho matky ani dlužníka neobdržel rozhodnutí soudu o stanovení výše výživného, přestože dle sdělení matky byl návrh k soudu podán v březnu 2015. Na uvedené neplnění dlužníka upozornil a vyzval ho k předložení přehledu příjmů, což neučinil. Soud usnesením ze 14.10.2015 (B-8) vyzval dlužníka, aby se vyjádřil ke zprávě insolvenčního správce a podal vysvětlení, proč neplní splátkový kalendář v požadovaném rozsahu. Na tuto výzvu dlužník nereagoval, proto soud nařídil jednání ke kontrole splátkové kalendáře na den 23.2.2016, z něhož se dlužník omluvil ze zdravotních důvodů, aniž by doložil skutečnost, že mu tyto důvody brání účasti na jednání, předložil výplatní lístky od shora uvedeného zaměstnavatele a soudem prvního stupně zmíněnou dohodu o provedení práce (zaměstnavatel EMONA

KRONI, s.r.o. se sídlem v Plzni), a tvrdil, že na jejím základě by byl schopen dorovnat dar ve výši 1.500,-Kč a dále ho hradit bez prodlení.

Při jednání nařízeném odvolacím soudem dne 22.6.2016 dlužník předložil pracovní smlouvu uzavřenou se zaměstnavatelem DVMG CZECH, s.r.o. se sídlem Praha 10, a výplatní pásku za odpracované 4 dny v měsíci květnu 2006 u tohoto zaměstnavatele, z něhož mu vyplynul příjem 11.146,-Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) a dlužník neměl k dispozici jakékoliv potvrzení, že jeho pracovní poměr u označeného zaměstnavatele potrvá dále za předpokládaného výdělku, jenž by mu umožňoval dostát povinnostem ze schváleného splátkového kalendáře, uložil odvolací soud dlužníku povinnost předložit pracovní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou a výplatní pásky za červen a červenec 2016. Při jednání dne 31.8.2016 dlužník předložil pracovní smlouvu ze dne 11.7.2016 uzavřenou s JETREXTECH, s.r.o. se sídlem v Praze 1, ve znění dvou dodatků, a tvrdil, že s manželkou uzavřel 16.11.2015 dohodu o styku a výživném pro syna, na jejímž základě hradí na bývalou manželkou sdělený účet částku 3.000,-Kč měsíčně jako výživné synovi, což prokazoval dokladem o převodu této částky ze 17.8.2016.

Insolvenční správce ve zprávě z 2.6.2016 (B-24) uvedl, že vyzval OSSZ v Chomutově ke sdělení aktuální výše její pohledávky a dluhu na pojistném, coby pohledávky za majetkovou podstatou. Ta sdělila, že částečně vzala zpět přihlášku pohledávky z titulu pojistného, a že za dlužníkem neeviduje žádnou pohledávku za majetkovou podstatou.

Insolvenční správce ve zprávě z 30.8.2016 (B-35) pak uvedl, že s ohledem na příjem z pracovní smlouvy uzavřené s JETREXTECH, s.r.o. a jím vyplacenou mzdou za červenec 2016, když předchozí zaměstnavatel dlužníku nevyplatil mzdu za červen 2016, a dlužníkem složenou částkou 10.000,-Kč v srpnu 2016 je dán předpoklad, že dlužníkův příjem společně s částkou daru 1.500,-Kč, tedy celkem 7.400,-Kč dává předpoklad, že bude splátkový kalendář splněn. Dále stále deponuje částku výživného 21.000,-Kč za sedm měsíců z roku 2015, neboť k jeho výzvě matka dlužníkova syna ani dlužník nepředložili soudní rozhodnutí o výši výživného, ačkoliv návrh měl být podán u soudu již v březnu 2015.

Odvolací soud z důkazů předložených dlužníkem, tj. pracovní smlouvy uzavřené s JETREXTECH, s.r.o. jako zaměstnavatelem a dlužníkem jako zaměstnancem včetně dodatků 1 a 2, zjistil, že dlužník uzavřel s tímto zaměstnavatelem smlouvu na dobu neurčitou s hrubým příjmem ve výši 35.000,-Kč měsíčně. Z tohoto příjmu lze usuzovat na čistou mzdu cca 26.000,-Kč měsíčně, z níž by bylo lze provést srážku pro splátkový kalendář ve výši 16.917,-Kč, a po odečtení výživného pro syna dlužníka ve výši 3.000,-Kč pro splátkový kalendář lze měsíčně kalkulovat s částkou cca 13.900,-Kč. Dlužník pak nemá pohledávku za majetkovou podstatou vyčíslenou OSSZ v Chomutově.

Odvolací soud dospěl k závěru, že dlužník není osobou, jež by se vyhýbala výdělečné činnosti a získáním trvalého zaměstnání a pravidelného měsíčního příjmu lze mít za to, že je nejen ochoten, ale zejména schopen nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit. Pro zbývající období 44 měsíců (počítáno od září 2016) splátkového kalendáře (oddlužení běží od dubna 2015) by měl dlužník platit měsíčně nezajištěným věřitelům a insolvenčnímu správci cca 7.700,-Kč s ohledem na splátky, jež byly v mezidobí insolvenčnímu správci zaslány, tj. 22.942,-Kč (bez částky výživného 21.000,-Kč), z čehož na úhradu věřitelům bylo zaplaceno 3.699,-Kč. Měla-li by průměrná měsíční srážka ze mzdy dlužníka činit cca 13.900,-Kč, jeví se odvolacímu soudu jako reálné, že v horizontu zbývajících 44 měsíců do konce splátkového kalendáře dlužník dostojí svým závazkům a věřitelům uhradí jejich zjištěné pohledávky a odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, jak mu bylo uloženo.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené; rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 31. srpna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková