3 VSPH 716/2012-P2-12
KSPH 40 INS 1340/2011 3 VSPH 716/2012-P2-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová Ves pod Pleší 54, o odvolání vČ itele: GE Money Bank, a.s. se sídlem Praha 4, Vyskoilova 1422/1a, IýO: 25672720, proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 1340/2011-P2-7 ze dne 17. dubna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 1340/2011-P2-7 ze dne 17. dubna 2012 se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenní soud) vyslovil, že se p ihláška pohledávky vČ itele . 2 GE Money Bank, a.s. (VČ itel) odmítá a dále se k ní nep ihlíží (bod I. výroku) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení úast VČ itele v insolvenním ízení koní (bod II. výroku).

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že usnesením .j. KSPH 40 INS 1340/2011-A-31 (ze dne 15.8.2011) byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs a souasnČ jím vyzval v souladu s § 136 odst. 2 písm. d) zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon-IZ), jeho vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve lh tČ do 30.9.2011. Konstatoval, že VČ itelova p ihláška byla doruena soudu 14.2.2012 a p edána insolvennímu správci k p ezkoumání. Pokraoval, že p ihláška trpČla vadami, proto správce vyzval VČ itele, aby ji doplnil p edložením smČnek do patnácti dn od doruení výzvy, jež mu byla doruena 12.10.2011. Tato lh ta uplynula dne 27.10.2011, avšak VČ itel smČnky nedoložil a zmČnil d vod pohledávky, který dle názoru insolvenního správce již zmČnit nelze. Na základČ svých zjištČní cituje ustanovení § 188 odst. 1 a 2 a § 185 IZ dospČl k závČru, že nelze k p ihlášce pohledávky VČ itele p ihlížet, a proto p ihlášku jeho pohledávky odmítl a zárove uvedl, že právní mocí rozhodnutí se koní jeho úast v insolvenním ízení s uvedenou pohledávkou.

Toto usnesení napadl VČ itel v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhl, aby je odvolací zmČnil tak, že se p ihláška pohledávky neodmítá a že je nadále úastníkem insolvenního ízení, nebo má za to, že p ihláška pohledávky byla zp sobilá k p ezkoumání. Namítl, že p ihlášku pohledávky podal již po zahájení insolvenního ízení 14.2.2011, v níž p ihlásil dvČ pohledávky z úvČrových smluv v celkové výši 6.186.425,28 K jako pohledávky zajištČné z d vodu smlouvy o z ízení zástavního práva k nemovitostem reg. . 353040411 ze 3.3.2004 a avalu dlužníka na p íslušné smČnce vystavené obliganím dlužníkem, tj. BETTAC, s.r.o. ze 3.3.2004. Po rozhodnutí o úpadku dlužníka deklaroval v i soudu skutenost, že svou p ihlášku pohledávky již podal a v rámci tohoto podání zmČnil i d vody jejího vzniku, a to tak, že uplat uje právo na uspokojení úvČrových pohledávek dle oznaených úvČrových smluv ze zajištČní nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka, jenž dle uvedených zástavních smluv z ídil v jeho prospČch k zajištČní úvČr poskytnutých BETTAC, s.r.o. Toto doplnČní p ihlášky bylo dorueno insolvennímu soudu 26.9.2011, tedy ve lh tČ urené k p ihlašování. Po uplynutí lh ty pak uinil další doplnČní p ihlášky, v nČmž doložil, že se jedná o vykonatelnou pohledávku na základČ rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3.9.2010, jímž byl na ízen soudní prodej nemovité zástavy. Na tuto zmČnu insolvenní správce nijak nereagoval a výzvou z 10.10.2011 k doplnČní a opravČ p ihlášky požadoval doložit smČnky vystavené BETTAC, s.r.o. a avalované dlužníkem za úelem doložení d vodu vzniku p ihlášené pohledávky. Vzhledem k tomu, že v doplnČní p ihlášky již nepožadoval zajištČní z avalovaných smČnek výzvČ správce nevyhovČl a podáním ze 17.10.2011 potvrdil zmČnu d vodu p ihlášené pohledávky. Proto nebyl dán jakýkoliv d vod k tomu, aby byl vyzván k p edložení požadovaných smČnek a uzav el, že p ihláška je p ezkoumatelná nepochybnČ v rozsahu týkající se zajištČní pohledávky zástavním právem k nemovitostem, resp. právem na výtČžek k uhrazení p ihlášené zajištČné pohledávky.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání VČ itele je d vodné.

Podle § 188 IZ insolvenní správce p ezkoumá podané p ihlášky pohledávek zejména podle p iložených doklad a podle úetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního p edpisu. Dále vyzve dlužník, aby se k p ihlášeným pohledávkám vyjád il. Je-li to t eba, provede o pohledávkách nezbytná šet ení s tím, že využije souinnosti orgán , které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li p ihlášku pohledávky p ezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenní správce vČ itele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dn , nestanoví-li lh tu delší. SouasnČ jej pouí jak je nutné opravu a doplnČní provést. P ihlášky pohledávek, které nebyly vas a ádnČ doplnČny nebo opraveny, p edloží insolvenní správce insolvennímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k p ihlášce pohledávky nep ihlíží; o tomto následku musí být vČ itel pouen (odst. 2).

Podle § 185 IZ jestliže v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustálené judikatury platí, že postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. p ihláška pohledávky. Okolnost, že vČ itel nep ipojí požadované p ílohy, nem že mít jiný následek, než že uplatnČný nárok neprokáže (nesplní povinnost d kazní). Nedoplní-li vČ itel ani p es výzvu insolvenního správce zákonem požadované p ílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v p ihlášce pohledávky), ili listinné d kazy ve smyslu § 177 IZ, je na insolvenním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji pop e (blíže k tomu viz R 13/2009 Sbírky rozhodnutí a stanovisek). K rozhodnutí o tom, že se k p ihlášce pohledávky nep ihlíží a že se tato odmítá, nepostauje okolnost, že vČ itel p ihlášku p es výzvu správce ádnČ a vas nedoplnil; takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na zjištČní, že p ihláška pohledávky skutenČ vykazuje vady, pro které není zp sobilá p ezkoumání, a že insolvenní správce tyto nedostatky vČ iteli také ádnČ vytkl.

P ihláška pohledávky musí ve smyslu § 174 odst. 2 IZ obsahovat výši a d vod vzniku p ihlašované pohledávky; tímto d vodem se rozumí skutenosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv nap íklad právní kvalifikace vztahu, z nČhož pohledávka povstala. P ihláška obsahuje d vod vzniku p ihlašované pohledávky za p edpokladu, že v ní jsou uvedeny i popsány skutenosti (vylíen skutkový dČj), na základČ kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobnČ, aby bylo možné jednak p ihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek vČ itele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky. D vod vzniku pohledávky vymezený v p ihlášce vČ itel (od 31.3.2011) není oprávnČn úinnČ mČnit poté, co uplynula lh ta k p ihlášení pohledávek stanovená dle § 136 odst. 1 písm. d) IZ; po této lh tČ nem že mČnit ani její po adí. K tomu viz nap . závČry usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 77 INS 6367/2011, 2 VSPH 1395/2011-P12 ze dne 21.12.2011. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí vČ itel v p ihlášce uvést i skutenosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 IZ). Vykonatelnost pohledávky se prokazuje ve ejnou listinou (§ 177 IZ). V usnesení sp. zn. 15 Cmo 224/2009 ze dne 12.1.2009 Vrchní soud v Praze vyslovil, že za vykonatelnou (ve smyslu § 174 odst. 4 i § 199 odst. 1 IZ) lze považovat každou pohledávku, která se opírá o nČkterý z titul vyjmenovaných v § 274 o.s. ., tedy nap . i notá ský zápis se svolením k vykonatelnosti (§ 71a notá ského ádu). Rozhodná je ovšem jen vykonatelnost pohledávky nastalá (a vČ itelem prokázaná) do skonení p ezkumného jednání, p i nČmž byla pohledávka pop ena, tj. na pohledávku, která se stala vykonatelnou až pozdČji, se pro úely projednání incidenního sporu vyvolaného jejím pop ením a posouzení rozsahu námitek popírajícího pohlíží jako na pohledávku nevykonatelnou (viz rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 12 Cmo 13/2010 ze dne 2.3.2011). Z povahy vČci pak platí, že tvrzení o d vodu vzniku lze založit též na rozhodnutí, smíru nebo listinČ, pro kterou se pohledávka stala vykonatelnou. Je ovšem jistého rozdílu mezi tím, zda jde o rozhodnutí i jiný titul, který je výsledkem d kazního ízení p ed soudem i správním ú adem, resp. o rozhodnutí, které se podle zákona vydává bez dokazování a asto i bez od vodnČní, jako je tomu u platebního rozkazu. V prvních p íkladech je pohledávka co do d vodu svého vzniku dostatenČ individualizována uloženou povinností k zaplacení penČžité ástky na základČ skuteností, které se podávají z od vodnČní tČchto rozhodnutí. Je-li titulem vykonatelné pohledávky platební rozkaz, pak lze d vod vzniku pohledávky též doložit žalobou (rozkazní žalobou), jelikož jen z ní se ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 o.s. . podávají skutenosti, z nichž vyplývá uplatnČné a posléze platebním rozkazem p iznané právo (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009, sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10).

K p ihlášce pohledávky, kterou nelze p ezkoumat pro její vady nebo neúplnost, se ve smyslu ustanovení § 185 ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 IZ nep ihlíží ode dne, kdy p ihlašovateli pohledávky marnČ uplynula lh ta urená mu insolvenním správcem v ádné výzvČ k odstranČní vad p ihlášky. To, zda p ihláška pohledávky byla doplnČna po uplynutí této lh ty, ale ještČ p edtím, než insolvenní soud rozhodl, že se k p ihlášce pohledávky nep ihlíží a že ji jako opoždČnou odmítá, nemá na tento závČr žádného vlivu. Rozhodnutí insolvenního soudu podle § 188 odst. 2 IZ je ze zákona spojeno s rozhodnutím o odmítnutí p ihlášky a s uvČdomČním vČ itele, že právní mocí rozhodnutí jeho úast v insolvenním ízení koní (§ 185 IZ-viz závČry Vrchního soudu v Praze v rozhodnutí sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008-P36, uve ejnČné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod R 37/2009). Nejvyšší soud ýR pak v rozhodnutí ze dne 16.12.2009, sen. zn. 29 NSýR 18/2009 (publikováno v Soudní judikatu e pod . 59/2010) dovodil, že prost ednictvím usnesení o odmítnutí p ihlášky podle § 185 IZ se v insolvenním ízení deklaruje již d íve nastalá skutenost, s jejíž existencí spojuje insolvenní zákon ten d sledek, že se nep ihlíží k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce.

Z obsahu spisu se podává, že VČ itel p ihláškou z 10.2.2011 (soudu doruena 14.10.2011) p ihlásil do insolvenního ízení dvČ pohledávky, a to . 1) ve výši 3.590.417,80 K z d vodu smlouvy o z ízení zástavního práva k nemovitostem z 3.3.2004 a avalu smČnky zajiš ující úvČr dle smlouvy o úvČru . 353040410 (dále jen úvČr A) ve výši 3,5 mil. K s tím, že podal návrh na soudní prodej zástavy a dle shora citovaného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 byl na ízení prodej zástavy-bytové jednotky Malá Strana 429 v Praze 1 zapsané na LV .1217 vedeného u Katastrálního ú adu pro hl. mČsto Prahu, jež není dosud v právní moci, a že pohledávka je zajištČna jak uvedenými nemovitostmi náležejícími do majetkové podstaty dlužníka a i jinak, a pohledávku . 2) ve výši 2.596.007,48 K týkající se úvČru . 353040411 (dále též úvČr B) ze stejných d vod jako pohledávku . 1); celková výše obou pohledávek inila 6.186.425,28 K. Podáním z 22.9.2011 (dorueno soudu 28.9.2011) pak insolvennímu soud sdČlil, že p ihlásil pohledávky . 1) a 2) shora uvedenou p ihláškou z 10.2.2011 ze smluv o úvČru A) a B), jež jsou zajištČny p edmČtnými nemovitostmi a že uplat uje právo na úhradu tČchto pohledávek ze zajištČní , p iemž odkázal na obsah p ihlášky. Podáním z 6.10.2011 (dorueno soudu 10.10.2011) pak VČ itel doplnil p ihlášku v tom smČru, že citované usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 nabylo právní moci 26.11.2011, a proto považuje obČ pohledávky za vykonatelné, což doložil p edmČtným usnesením s vyznaenou doložkou právní moci.

Ze spisu dále plyne, že insolvenní správce vyzval VČ itele výzvou ze dne 10.10.2011 k doplnČní jeho p ihlášky (. 2) pohledávky o doložení smČnek zajiš ujících úvČr A) a B), obČ ze dne 3.3.2004 vyplývající ze smČneného rukojemství, z níž VČ itel dovozuje pohledávku . 1 v i dlužníku, návrh na soudní prodej zástavy s uvedením data jeho podání u soudu a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 z 3.9.2010, .j. 22 C 319/2009-33, o na ízení prodeje zástavy. To vše s pouením, že nezašle-li do 15 dn od doruení této výzvy doplnČní insolvennímu soudu, bude p ihláška po marném uplynutí této lh ty p edložena insolvennímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nep ihlíží. Výzva byla VČ iteli doruena 12.10.2011 a ten na ní reagoval podáním ze 17.10.2011 nazvaným Oprava a doplnČní p ihlášky (doruené soudu 19.10.2011), v nČmž p edložil opČtovnČ usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 a souasnČ p edložil novČ vyhotovené p ihlášky, v nichž jako d vod vzniku pohledávek . 1) a . 2) uvedl usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, jímž byl na ízen prodej zástavy k uspokojení pohledávky ve výši 3.590.417,-K (pohl. 1) a 2.596.748,-K (pohl. 2) a náklad ízení ve výši 3.000,-K, a pohledávku . 1) pak oznail jako vykonatelnou ve výši jistiny 3.590.417,-K a p íslušenství-náklad ízení ve výši 3.000,-K, tj. celkem 3.593.417,-K. Pohledávku . 2) rovnČž oznail jako vykonatelnou ve výši jistiny 2.596.748,-K s tím, že se jedná o pohledávky zajištČné majetkem dlužníka, tj. shora citovanou bytovou jednotkou na základČ smlouvy o z ízení zástavního práva k nemovitosti z 3.3.2004 zajiš ující úvČry A) a B) poskytnuté BETTAC, s.r.o. Podáním ze dne 27.1.2011 (doruena soudu ve stejný den) pak insolvenní správce sdČlil soudu, že mu p edkládá k rozhodnutí o odmítnutí p ihlášku VČ itele, nebo jako d vod vzniku svých pohledávek v p ihlášce uplatnil aval smČnek, které k p ihlášce nep edložil, a p estože jej vyzval k jejich doložení, VČ itel smČnky nedodal a v doplnČní p ihlášky již jako d vod pohledávek smČnené rukojemství neuvedl. K tomu doplnil, že VČ itel není oprávnČn mČnit d vod pohledávky.

Odvolací soud dospČl k závČru, že výzva insolvenního správce svým obsahem smČ ovala nikoliv k doplnČní d vodu jednotlivých p ihlášených pohledávek (okolnosti jejich vzniku), nýbrž k p edložení listinných d kaz k p ihlášce, což však, jak uvedeno výše, nem že být d vodem k odmítnutí p ihlášky postupem podle § 185 IZ. P esto na nesplnČní této povinnosti insolvenní soud své rozhodnutí (nesprávnČ) založil, a to za situace, kdy mČl k dispozici opravenou p ihlášku pohledávky zaslanou VČ itelem k výzvČ insolvenního správce, v níž nároky z titulu avalu smČnky již VČ itel neuplat uje a požaduje toliko uspokojení ze zajištČní, jež uplatnil i v p vodní p ihlášce. TČmito okolnostmi se však insolvenní soud v bec nezabýval.

Z tČchto d vod odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s. . zrušil, nebo ízení je zatíženou vadou, jež mČla za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci, a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 15. srpna 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva