3 VSPH 707/2016-B-30
KSCB 28 INS 31622/2013 3 VSPH 707/2016-B-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Plešivec 238, 381 01 Český Krumlov, adresa k doručení Průběžná 16, 370 04 České Budějovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 31622/2013-B-19 ze dne 26. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 31622/2013-B-19 ze dne 26. února 2016 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) zrušil schválené oddlužení dlužníka (bod I. výroku) prohlásil na dlužníkův majetek konkurs, který projedná jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku), vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenční správkyni ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení, předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSCB 28 INS 31622/2013-A-13 z 29.1.2014 zjistil dlužníkův úpadek a povolil jeho řešení oddlužením, neboť dovodil, že dlužník splňuje pro toto řešení zákonem požadované podmínky. Usnesením č.j. KSCB 28 INS 31622/2013-B-6 ze 7.5.2014 schválil povolené oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že termín úhrady první splátky byl stanoven na 30.6.2014; vyšel přitom z toho, že má dlužník nezajištěné věřitele s pohledávkami o celkové výši 423.431,81 Kč. Insolvenční soud vyšel ze zprávy insolvenčního správce ze 17.6.2015, podle níž dlužník neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, od listopadu 2014 přestaly být připisovány na účet majetkové podstaty srážky z dlužníkovy mzdy, přičemž dlužník žádnou změnu nenahlásil a následně přislíbil zaslat dokumenty ohledně ukončení dosavadního pracovního poměru a nového zaměstnání včetně potvrzení o platu. Od České správy sociálního zabezpečení byl informován o tom, že od března 2015 dlužníkovi nenáleží invalidní důchod, a tak od tohoto data na účet majetkové podstaty nejsou připisovány žádné částky ve prospěch plnění splátkového kalendáře, prozatím uspokojil dlužník své nezajištěné věřitele v rozsahu 10,60% (k 12. měsíci trvání splátkového kalendáře, dále ze Správcovy zprávy ze 4.2.2016, v níž Správce uvedl, že dlužník neprokázal takové příjmy, jež by zaručovaly naplnění splátkového kalendáře. Jeho příjmem je invalidní důchod ve výši 5.431,--Kč, který však nedosahuje výše, z níž by bylo možné provádět zákonné srážky. Zopakoval, že k poslednímu plnění na splátkový kalendář došlo v únoru 2015. Plnění z dědictví představující spoluvlastnický podíl na nemovitostech znalec odhadl na 10.000,--Kč. Dlužník s ním nespolupracuje, přehled dlužníkových příjmů si byl nucen od něho vyžádat a zdroj svých příjmů v roce 2015 dlužník neuvedl.

Insolvenční soud cituje ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že dlužník neplní své povinnosti při plnění splátkového kalendáře, že při jednání konaném 22.9.2015 dlužník potvrdil správnost obsahu Správcovy zprávy ze 17.6.2015, uvedl, že překoná období, kdy je nezaměstnaný, neboť nastoupí u nového zaměstnavatele a zároveň mu byl vyplacen zpětně invalidní důchod, byl poučen o povinnostech při plnění splátkového kalendáře, avšak ty ani nadále neplnil, když Správci, insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru neoznamoval každou změnu svého zaměstnání a půlročně jim nepředkládal přehled dosažených příjmů (vždy k 15.3. a 15.9. běžného kalendářního roku). Uzavřel, že dlužník nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost tak, aby splnil podmínky oddlužení, tj. za dobu trvání splátkového kalendáře 5 let, uspokojil pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30% po odečtení odměny Správce a úhrady jeho hotových výdajů. Zároveň zdůraznil, že dlužník neplní své povinnosti v průběhu plnění splátkového kalendáře ve smyslu § 412 InsZ, jak byl poučen v usnesení, jímž bylo schváleno dlužníkovo oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na základě citovaného ustanovení schválené oddlužení zrušil a zároveň prohlásil na jeho majetek konkurs, který projedná za podmínek § 314 InsZ jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací zrušil a aby nadále byl řešen jeho úpadek na základě schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. Namítl, že předpokládal, že celý invalidní důchod je zasílán Správci, a že tomu tak není, se dozvěděl z oznámení o výplatě důchodu po prohlášení konkursu z 12.11.2015. Svému tehdejšímu zaměstnavateli předložil usnesení, jímž bylo schváleno jeho oddlužení, avšak nedostával od něho výplatní pásky a nemohl si zkontrolovat, zda-li mu sráží částky ve prospěch plnění splátkového kalendáře. Změnu zaměstnavatele oznámil Správci elektronicky; jednou se mu zásilka z oznámené adresy Správkyně vrátila jako nedoručitelná. Zdůraznil, že ze zprávy Správce z 10.3.2016 plyne, že od ledna 2016 je zasílán na účet Správce jeho invalidní důchod ve výši 5.471,--Kč za dva měsíce (10.942,--Kč) a dále doplatek invalidního důchodu ve výši 54.310,--Kč, jak doložil oznámením České správy sociálního zabezpečení z 12.11.2015; dále dlužník doložil pracovní smlouvu z 15.2.2016 uzavřenou s Martinem Skypalou. Doplnil, že se Správkyní spolupracuje, měl problémy s doručováním zásilek Správci, kdy v jednom případě se mu zásilka obsahující rozhodnutí o dědictví se Správcem z oznámené adresy vrátila zpět. Namítl, že soud prvního stupně nepřihlédl k tomu, že první zaměstnavatel, pan Korunka neplnil své povinnosti a nezasílal po dobu, kdy byl u něho zaměstnán, tj. po dobu 4 měsíců spadajících do doby účinků splátkového kalendáře; od tohoto zaměstnavatele dostával měsíčně 10.000,--Kč. Po skončení pracovního poměru zápočtový list neobdržel a nikdy mu nebyla předána výplatní páska. Přiznaný invalidní důchod patrně ve výši měsíčně 5.431,--Kč mu byl pozastaven, neboť se nedostavil na přezkum, avšak později vše napravil a invalidní důchod mu byl zpět vyplacen ve výši 5.431,--Kč (za 10 měsíců). Od 15.2.2016 je v pracovním poměru u Martina Sypaly jako řidič sjednaného na dobu určitou jednoho roku. Má za to, že z částky 9.761,--Kč čistého měsíčně může očekávat srážky 2.388,--Kč a po připočtení invalidního důchodu tak nabízí do oddlužení měsíčně 7.819,--Kč, tj. dostatečnou částku, jež po odečtení nároků Správce uspokojí pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu více než 50%.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že tu nejsou neplněny podmínky pro jeho změnu nebo potvrzení.

Odvolací soud zjistil:

-ze zprávy Správce z 9.4.2016 (dok. B-26), že na uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů bylo vyplaceno dosud 44.863,02 Kč, v mezidobí byl dlužníkovi zpětně přiznán invalidní důchod a na účet majetkové podstaty byla Českou správou sociálního zabezpečení poukázána částka 54.310,--Kč a nadále měsíčně zasílá 5.471,--Kč, z titulu výplaty invalidního důchodu (zjevně ve výši 5.431,--Kč), za tři měsíce 15.967,98 Kč, takže celkem je deponováno 70.727,98 Kč, -z pracovní smlouvy z 15.2.2016, že dlužník uzavřel pracovní poměr s Martinem Skypalou na dobu určitou, na dobu jednoho roku se vznikem k 15.6.2016, na funkci řidiče, -z výplatních pásek za měsíce únor 2016 a březen 2016, že v únoru dosáhl dlužník čisté mzdy ve výši 4.661,--Kč a v březnu 9.761,--Kč, -z oznámení o výplatě důchodu z 12.11.2015, č.j. 830 609 2267/45 adresovaného dlužníkovi, že jeho důchod bude poukazován k rukám Správkyně, a že z doplatku důchodu jí bylo zasláno 54.310,--Kč.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že tu nejsou důvody pro jeho potvrzení nebo změnu.

Dle § 395 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to,

že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud chválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSČR 48/2013 pak k výkladu uvedeného ustanovení uvedl, že neschopnost dlužníka plnit splátkový kalendář sama o sobě není důvodem pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ, přičemž však není vyloučeno zrušení podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ.

Z insolvenčního spisu plyne, že insolvenční soud usnesením č.j. KSCB 28 INS 31622/2013-B-6 ze 7. května 2015 schválil povolené oddlužení dlužníka a v odůvodnění usnesení citoval ustanovení § 412 InsZ upravující povinnosti dlužníka v průběhu plnění splátkového kalendáře, že ve správě ze 17.6.2015 (dok. B-9, 12. měsíc oddlužení) Správkyně uvedla, že od listopadu 2014 přestaly být připisovány na účet majetkové podstaty srážky ze mzdy od dlužníkova zaměstnavatele, a že byly uspokojeny pohledávky dlužníkových nezajištěných věřitelů v míře 10,6%, bylo věřitelům dlužníka vyplaceno na uspokojení jejich pohledávek 44.863,--Kč, a na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce bylo použito 13.167,--Kč, tj. celkem 58.030,--Kč. Podle protokolu o jednání z 22.9.2015 byl dlužník opakovaně poučen o povinnostech při plnění splátkového kalendáře a poučení o zrušení schváleného oddlužení bylo vázáno ke konci protokolu výslovně na prokázání dostatečných příjmů.

Usnesení vydané podle § 418 InsZ patří k rozhodnutím o věci samé a ve smyslu § 7 InsZ se na jeho odůvodnění vztahuje přiměřeně ustanovení § 157 odst. 2 o.s.ř. Insolvenční soud zrušil dlužníkovo schválené oddlužení v podstatě z toho důvodu, že nebude schopen uhradit po uplynutí 5 let trvání splátkového kalendáře pohledávky svých věřitelů alespoň v míře 30%, a to rozhodnutím spadajícím časově do 21. měsíce trvání splátkového kalendáře bez bližšího odůvodnění, neboť neučinil žádná skutková zjištění stran toho, že by se dlužník nepokoušel sehnat zaměstnání a v tomto směru porušoval své povinnosti v průběhu splátkového kalendáře; nadto k tomuto měsíci stále bylo uspokojeno 10,6% pohledávek nezajištěných věřitelů, což nenasvědčuje závěru, že nebude s to splnit podstatnou část splátkového kalendáře (dalo by se předpokládat, že v 21. měsíci plnění by mělo být uspokojeno 10,5% pohledávek věřitelů, zahrnutých do splátkového kalendáře). Uvedený závěr proto lze jen těžko přezkoumat; nelze pak přehlédnout, že při jednání 22.9.2015 (dok. B-14) dlužník uvedl, že je reálné získání nového zaměstnání a opětovného získání výplaty invalidního důchodu, což bylo prokázáno v průběhu odvolacího řízení. Závěry insolvenčního soudu stran porušování povinností v průběhu plnění splátkového kalendáře, nejsou jednoznačné i vzhledem k dlužníkově argumentaci v odvolacím řízení. I zde insolvenční soud učinil závěry, k nimž nedospěl na základě formulovaných zjištění a tato otázka nebyla při jednání konaném 22.9.2015 hlavním předmětem šetření, jak plyne z výše uvedeného protokolu o jednání; dlužník pak neměl důvod se bránit a učinil tak až v průběhu odvolacího řízení.

K otázce schopnosti dlužníka splnit splátkový kalendář, odvolací soud konstatuje, že insolvenční soud v době vydání napadeného usnesení neměl k dispozici takové listiny, z nichž by bylo lze dospět k závěru, že bude schopen plnit splátkový kalendář (byť bez konkrétních zjištění). V průběhu odvolacího řízení však dlužník prokázal nabídku, s níž by byl schopen splnit splátkový kalendář a uspokojit pohledávky Správkyně. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů s pohledávkami 423.431,81 Kč činí 127.029,54 Kč a dlužník musí nabídnout k naplnění splátkového kalendáře za dobu jeho trvání po připočtení 54.000,--Kč představující odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně (není plátcem DPH) 181.029,54 Kč. K dubnu 2016 zbývá do skončení splátkového kalendáře 37 měsíců, přičemž na uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů bylo vyplaceno 44.863,--Kč, na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně 13.167,--Kč (celkem 58.030,--Kč). Zbývá, nehledě na výše uvedenou deponovanou částku 77.727,98 Kč ke splnění splátkového kalendáře nabídnout ve zbývajících 37 měsících 122.999,54 Kč, tj. měsíčně 3.324,--Kč. Takové plnění bude dlužník s to z invalidního důchodu a výše dosahovaného příjmu z pracovního poměru poskytnout. Odvolací soud tak konstatuje, že závěry insolvenčního soudu o tom, že dlužník nesplní podstatnou část splátkového kalendáře, nejsou za stávajících příjmových podmínek dlužníka již namístě.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. b) InsZ zrušil a věc vrátil podle § 221 odst. 1 písm. a) InsZ insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, v němž řádně prošetří, zda dlužník porušoval povinnosti při plnění splátkového kalendáře uvedené v § 412 InsZ, z jakých důvodů tak činil a zda míra těchto porušení ospravedlňuje postup podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ. Bez ohledu na výsledek tohoto šetření a učiněných závěrů odvolací soud upozorňuje na to, že v případě více plátců mzdy se vztahují srážky na všechny příjmy dlužníka a je na insolvenčním soudu, aby určil ve smyslu § 297 a § 298 o.s.ř. plátcům jednotlivě, v jaké výši mají srážky provádět, resp. je srážet nemají.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 27. dubna 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková