3 VSPH 704/2011-B-57
KSHK 42 INS 2002/2008 3 VSPH 704/2011-B-57

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , Hradec Králové, Sekaninova 527, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. dubna 2011, č.j. KSHK 42 INS 2002/2008-B-47/celk.2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. dubna 2011, č.j. KSHK 42 INS 2002/2008-B-47/celk.2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 19. dubna 2011, č.j. KSHK 42 INS 2002/2008-B-47/celk.2, s odkazem na ustanovení § 32 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), zamítnul návrh dlužníka z 22.3.2011 na zproštění funkce insolvenčního správce. Dlužník v něm zejména dovozoval, že insolvenční správce ohrozil svým jednáním nájemní vztah Věry Hodkové k jeho bytu, čímž porušil své povinnosti, navíc vede spor o neplatnost výpovědi z nájmu, jímž zatěžuje neúměrně konkursní podstatu. Insolvenční správce k návrhu dlužníka uvedl, že jediným příjmem dlužníkovy majetkové podstaty bylo nájemné za leden 2011 získané od V.Hodkové ve výši 4.798,--Kč, jež je uloženo na účtu majetkové podstaty s tím, že podle jeho názoru platný nájemní vztah V.Hodkové k bytu dlužníka neexistuje. Byt je jediným dlužníkovým hodnotným majetkem, dlužník nepracuje a tvrdí, že nemá žádné příjmy, neplatí výživné a dlužným výživným majetkovou podstatu značně zatížil. Náklady na výkon funkce nese již třetím rokem ze svého, náklady sporu o neplatnost výpovědi z nájmu budou hrazeny ze zálohy složené insolvenčním navrhovatelem. Správce dále pokračoval, že zajištěný věřitel má eminentní zájem na prodeji bytu, jež V.Hodková užívá za nájemné ve výši 4.798,--Kč, jež podle dohody s dlužníkem mělo být použito toliko na úhradu nákladů spojených s užíváním bytu, takže nájemné fakticky neplatí. Insolvenční soud uzavřel, že za stavu, kdy jediným aktivem-vlastnictvím dlužníka je předmětný pronajatý byt, jež je nájemkyní užíván bezplatně, nelze insolvenčnímu správci vyčítat, že činí kroky k prodejnosti a zpeněžení bytu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že insolvenční správce argumentuje stanoviskem největšího věřitele, jenž má zájem na zvýšení ceny bytu při jeho prodeji v důsledku jeho vyklizení. Zdůraznil, že insolvenční správce přímo ohrozil nájemní vztah V.Hodkové, jenž prohlášením konkursu nemůže být ohrožen, přičemž nájemnice musela nad rámec povinností vyplývajících z nájemní smlouvy vynaložit nemalé finanční prostředky, aby zabránila odpojení bytu od elektřiny. Podle nájemní smlouvy je nájemnice povinna platit nájemné ve výši 4.798,--Kč po dohodě s dlužníkem přímo na úhradu veškerých služeb spojených s užíváním ve výši 3.808,--Kč Správě nemovitostí Hradec Králové a ve výši 990,--Kč

ČEZ, a.s. Nájemnice byla správcem dopisem z 20.12.2010 vyzvána k placení uvedeného nájemného na jeho účet, což v lednu 2011 učinila a současně informovala správce, aby poukázal nájemné shora uvedeným subjektům. Správce dopisem z 10.2.2011 sdělil nájemnici, že placení služeb spojených s užíváním bytu je pouze její záležitostí a tyto částky uvedeným subjektům nehodlá proplácet. Nájemnice tedy částku 4.798,--Kč za leden 2011 byla nucena zaplatit uvedeným příjemcům plateb opětovně a od února 2011 jim je nadále platí. Má tedy za to, že insolvenční správce závažným způsobem porušuje ve smyslu § 32 IZ své povinnosti, neboť nájemnice by byla nucena byt po odpojení elektřiny se dvěma dětmi opustit. Uzavřel, že dalším důvodem pro odvolání správce je navyšování nákladů insolvenčního řízení, neboť správce dal nájemnici bezdůvodnou výpověď z nájmu, jíž se nájemnice úspěšně ubránila v řízení o její neplatnost před Okresním soudem v Hradci Králové, jenž její žalobě vyhověl a uložil žalovanému správci zaplatit na nákladech řízení 10.000,--Kč, přičemž nájemnice byla úspěšná i v odvolacím řízení, v němž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rovněž zavázal správce k náhradě nákladů řízení.

Insolvenční správce k odvolání dlužníka uvedl, že důvody uváděné v odvolání dlužníka jsou zjevně obhajobou jeho dlužnice, a že dlužník k tomu není vůbec právně legitimován. Konstatoval, že nadále považuje nájemní smlouvu uzavřenou mezi dlužníkem a V.Hodkovou za neplatnou a že bude podnikat další kroky, aby bylo možné získat do majetkové podstaty alespoň nějaký majetek. Zdůraznil, že by dlužník měl mít zájem na tom, aby nemovitosti zahrnuté do jeho majetkové podstaty byly bez právních a faktických vad a mohly být prodány za co možná nejvyšší cenu. Závěrem ocitoval § 230 odst. 2 a 3 IZ a navrhl napadené usnesení potvrdit.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k názoru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 32 odst. 1 IZ insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

V dané věci insolvenční soud usnesením z 12.8.2008, č.j. KSHK 42 INS 2002/2008-A-21, prohlásil na majetek dlužníka konkurs a insolvenční správkyní ustanovil Ing. Marcelu Jakoubkovou, jež z této funkce usnesením ze dne 10. října 2008, č.j. KSHK 42 INS 2002/2008-B-15, zprostil funkce a novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Luboše Pelikána.

Věřitelský orgán ani insolvenční soud v rámci své dohlédací činnosti výhrady k postupu insolvenčního správce při zpeněžování majetkové podstaty neuplatnily. Zajištěný věřitel NEWCOLLECTORS, a.s. naopak shledal postup insolvenčního správce za správný s tím, že náklady za právní zastupování ve sporu o neplatnost výpovědi z nájmu, jež vede insolvenční správce s V.Hodkovou, dlužníkovu majetkovou podstatu ve sporu zastupující advokátní kanceláří Mgr. Rostislava Kováře nezatížily.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník brojí proti postupu insolvenčního správce při zpeněžování jeho majetkové podstaty-jediného majetku, jímž je V.Hodkové pronajatý byt s tím, že zatížil zbytečně vynaloženými náklady na vedení sporu o neplatnost výpovědi z tohoto nájmu majetkovou podstatu.

Odvolací soud dospěl k závěru, že z postupu insolvenčního správce, jehož úkolem v konkursu je především právě zpeněžení dlužníkova majetku a z výtěžku tohoto zpeněžení uspokojení věřitelů, nelze dovodit jakékoliv porušení jeho povinností ve smyslu § 32 IZ, jež by byly relevantním důvodem k jeho zproštění. Jak správně upozornil insolvenční správce, je povinen se při zpeněžení majetkové podstaty řídit pokyny zajištěného věřitele (NEWCOLLECTORS, a.s.) ve smyslu § 230 odst. 2 a 3 IZ, což také v daném případě učinil; náklady spojené s provedením tohoto pokynu, jež představují náhradu za právní zastupování advokátem, pak nese (ve smyslu § 230 odst. 3 IZ) zajištěný věřitel. Je tedy zjevné, že ani plněním pokynů zajištěného věřitele při soudním řešení výpovědi z nájmu insolvenční správce nenaplnil důvody vymezené v § 32 odst. 1 IZ, jež by byly způsobilé k jeho zproštění funkce správce.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud napadené rozhodnutí jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 1. března 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová