3 VSPH 702/2013-A-12
KSPL 52 INS 8434/2013 3 VSPH 702/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka HOUSEOWNER s.r.o. v likvidaci, IČO 25217798, se sídlem v Plzni, Ořechová 1346/4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. dubna 2013, č.j. KSPL 52 INS 8434/2013-A-6,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne ze dne 8. dubna 2013, č.j. KSPL 52 INS 8434/2013-A-6 rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka HOUSEOWNER s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník) pro neosvědčení úpadku.

Proti tomuto usnesení se dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolal. Podáním ze dne 22.4.2013 (č. dok. A-8) však dlužník své odvolání vzal výslovně zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 odst. 1 IZ dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníka podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 19. června 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová