3 VSPH 698/2012-A-50
KSPL 54 INS 24338/2011 3 VSPH 698/2012-A-50

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka KOBERCE K + K, s.r.o., IČO 47537795, se sídlem Západní 1566/41, Karlovy Vary, zast. JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Polská 4, Karlovy Vary-Drahovice, vedeném k návrhu věřitelů: a) Reality Novák, s.r.o. se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy č.p. 652, IČO 27122123, b) SPOLTEX, s.r.o., IČO 14866293, se sídlem Tanvaldská 345, Liberec-Liberec 30, c) Oldřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Pičín 49, d) Clearvin, s.r.o., se sídlem Potoční 139, Příbram, IČO 28384229, do něhož vstoupilo státního zastupitelství, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-19 ze dne 22. března 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-19 ze dne 22. března 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-19 ze dne 22.3.2012 změnil své usnesení č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-15 ze dne 9.2.2012 tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že výše uvedeným usnesením ze dne 9.2.2012 odmítl insolvenční návrh navrhovatele-věřitele Reality Novák, s.r.o., že se proti tomuto usnesení navrhovatel včas odvolal a že tudíž soud podle § 95 insolvenčního zákona (dále jen IZ), které citoval, tomuto odvolání zcela vyhověl a rozhodl, jak uvedeno shora.

Toto usnesení napadl dlužník včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil. Uvedl zejména, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-15 ze dne 9.2.2012 soud odmítl insolvenční návrh navrhovatele Reality Novák, s.r.o. z důvodu, že neosvědčil mnohost věřitelů dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) IZ, jež je jedno ze základních podmínek naplnění stavu úpadku insolvencí. Dlužník obsáhle popsal odvolací argumentaci navrhovatele, jíž proti uvedenému rozhodnutí brojil, i důvody, pro které dlužník nepovažuje za opodstatněné navrhovatelovo tvrzení, že vady svého insolvenčního návrhu odstranil podáním ze dne 16.1.2012, jímž reagoval na zpětvzetí insolvenčních návrhů původních navrhovatelů Ignáce Závodského a Drahomíry Dedkové učiněných po zaplacení jejich pohledávek. Dlužník zdůraznil, že zatímco důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu soud prvního stupně řádně objasnil, změnu tohoto svého dosavadního postoje v napadeném autoremedurním usnesení nijak neodůvodnil. K tomu dlužník-s poukazem na svá předchozí vyjádření k věci-dodal, že navrhovatel Reality Novák, s.r.o. staví v insolvenčním řízení svoji věcnou legitimaci na sporné pohledávce nabyté postoupením, přičemž ani netvrdí skutečnosti svědčící o dlužníkově platební neschopnosti (podmínce úpadku insolvencí dle § 3 odst. 1 písm. c/ IZ). Zjevně se tedy snaží podáním insolvenčního návrhu nepřípustně obcházet nalézací řízení. Protože tento insolvenční návrh byl a zůstává nezpůsobilým podkladem při rozhodnutí o úpadku dlužníka, a tedy trvají důvody pro jeho odmítnutí dle § 128 IZ, je dlužník přesvědčen o tom, že podmínky pro vydání napadeného usnesení nebyly dány.

Po vydání napadeného usnesení podáním dalších insolvenčních návrhů proti dlužníku přistoupili k řízení dle § 107 odst. 1 IZ jako další navrhovatelé v záhlaví označení věřitelé SPOLTEX, s.r.o., Oldřich anonymizovano a Clearvin, s.r.o. Insolvenční návrhy podali také NMC Czech, s.r.o. (dne 11.5.2012, dokument A-22) a N.V.L., s.r.o. (dne 30.5.2012, dokument A-30), které soud prvního stupně-podle obsahu spisu a údajů vyznačených v insolvenčním rejstříku-eviduje jako další insolvenční navrhovatele (o insolvenčním návrhu N.V.L., s.r.o. dokonce již rozhodl jeho odmítnutím-usnesení ze dne 2.7.2012, A-34). Tyto písemně podané insolvenční návrhy však nebyly opatřeny úředně ověřeným podpisem osob, které za označené navrhovatele návrhy podaly (v případě NMC Czech, s.r.o., za níž návrh podepsala označená právní zástupkyně advokátka JUDr. Světlana Machová, byl úředně ověřen jen podpis jednatele společnosti na plné moci ze dne 4.4.2012, kterou byla jmenovaná advokátka k zastupování společnosti zmocněna, nikoli též její vlastní podpis na návrhu). Protože se tak podle § 97 odst. 3 IZ k insolvenčním návrhům NMC Czech, s.r.o. a N.V.L., s.r.o. nepřihlíží, tyto osoby se dalšími insolvenčními navrhovateli nestaly-k řízení dle § 107 odst. 1 IZ nepřistoupily.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení nebo změnu.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí.

V daném případě soud prvního stupně napadeným usnesením-postupem dle § 95 IZ (autoremedurou)-změnil své usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele dle § 128 IZ, tak, že se návrh neodmítá. Přestože usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu nemá meritorní povahu, jde o usnesení, jímž se insolvenční řízení končí (nebo se jím ukončuje účast insolvenčního věřitele v řízení, pokud se ho účastní i jiní navrhovatelé), a je proti němu přípustné odvolání, stejně jako proti usnesení, kterým soud prvního stupně usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu na základě podaného odvolání autoremedurou změnil. Z toho plyne, že v obou případech jde o usnesení, která nepatří ani mezi usnesení vyjmenovaná v § 169 odst. 2 větě prvé o.s.ř., ani mezi ta usnesení, která má na mysli cit. ustanovení ve větě druhé a která není třeba odůvodnit.

Napadené usnesení tudíž bylo nutno opatřit řádným odůvodněním, tedy odůvodněním provedeným způsobem předepsaným v § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud při vydání rozhodnutí vycházel a na jakém podkladě tyto závěry učinil. Těmto požadavkům však soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nedostál. Neuvedl totiž ničeho ani o důvodech, pro něž usnesením č.j. KSPL 54 INS 24338/2011-A-15 ze dne 9.2.2012 insolvenční návrh navrhovatele Reality Novák, s.r.o. odmítl, ani o obsahu odvolání, jímž je navrhovatel napadl, a o tom, proč shledal toto odvolání zcela opodstatněným a zcela mu vyhověl, tj. z jakých důvodů dospěl na podkladě podaného odvolání k závěru, že podmínky pro odmítnutí předmětného insolvenčního návrhu ve skutečnosti nebyly dány.

Proto odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. prosince 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva