3 VSPH 692/2016-P3-7
KSCB 25 INS 24287/2013 3 VSPH 692/2016-P3-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníků: a) Ing. Olga anonymizovano , anonymizovano , b) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Písek, Pražská 480, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 27 INS 20213/2013, o přihlášce pohledávky věřitele KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Československé armády 954/7, IČO: 24785199, zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, se sídlem Praha 10, Murmanská 4, o odvolání věřitele KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. května 2015, č.j. KSCB 25 INS 24287/2013-P3-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. května 2015, č.j. KSCB 25 INS 24287/2013-P3-3, se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ze dne 8.12.2014 ve výši 550.610,60 Kč se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že přihláška pohledávky č. P3 věřitele č. 3 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (věřitel) ze dne 8.12.2014 ve výši 550.610,60 Kč se odmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že usnesením ze dne 9.10.2013, č.j. KSCB 25 INS 24287/2013-A-6, KSCB 27 INS 20213/2013-A-12, spojil doposud samostatně vedená insolvenční řízení dlužníků Ing. Olgy anonymizovano a Miroslava Jarouška ke společnému projednání, s tím, že nadále budou vedena pod sp.zn. KSCB 27 INS 20213/2013. Usnesením ze dne 18.6.2014, č.j. KSCB 27 INS 20213/2013-A-24, zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, aby pohledávky za dlužníky přihlásili do insolvenčního řízení do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku; usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne. Na tomto základě soud prvního stupně dovodil, že třicetidenní lhůta k podání přihlášek uplynula dne 18.7.2014. Věřitel, který podal přihlášku své pohledávky až dne 8.12.2014, tak učinil opožděně.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a žádá, aby bylo zrušeno. Namítl, že rozhodnutí o úpadku dlužníků nebylo zveřejněno v insolvenčním spise dlužníka, isir.justi ce.cz vůči němuž jeho pohledávka směřuje, dne 18.6.2014, nýbrž až dne 12.11.2014. Povinnost zakládat všechna rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou značkou je v řízení pokračováno, ale též do všech připojených spisů konstatuje např. Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 31.8.2011, sen.zn. 29 NSČR 39/2011. Má proto, odkazuje také na § 89 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), zato, že jeho přihláška byla podána včas a nelze přičítat k jeho tíži, že ji neuplatnil ve lhůtě, počátek jejíhož běhu je počítán od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v řízení, pod jehož spisovou značkou je řízení aktuálně vedeno.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 71 odst. 1 InsZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 InsZ není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 136 InsZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat i výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2 písm. d/). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (odstavec 3).

Ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona pak určuje, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dle ustanovení § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.), v zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 9.10.2013 spojil soud prvního stupně (dle tehdy platné zákonné úpravy) dříve samostatně vedená insolvenční řízení dlužníků Ing. Olgy anonymizovano a Miroslava Jarouška ke společnému projednání, s tím, že jde o manžele a že insolvenční řízení nadále budou vedena pod (společnou) sp.zn. KSCB 27 INS 20213/2013. Rozhodnutí o úpadku dlužníků ze dne 18.6.2014, jež obsahuje i výzvu, aby věřitelé přihlásili pohledávky za dlužníky do insolvenčního řízení do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, bylo zveřejněno téhož dne v insolvenčním rejstříku pod sp.zn. KSCB 27 INS 20213/2013, a následně též dne 12.11.2014 pod sp.zn. KSCB 25 INS 24287/2013.

Otázkami souvisejícími s postupem insolvenčního soudu, který spojil ke společnému projednání dosud samostatně vedená insolvenční řízení, se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 39/2011 a v usnesení ze dne 29. února 2012, sen. zn. 29 NSCR 54/2011. V nich vysvětlil (a odvolací soud na učiněné právní závěry, s nimiž se ztotožňuje, odkazuje), že jsou-li řízení dle ustanovení § 112 o.s.ř. spojena ke společnému projednávání, je soud povinen zakládat všechna rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou značkou je v daném řízení nadále pokračováno, ale taktéž do všech ostatních připojených spisů (srov. § 179a odst. 1 věta první instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy /dále jen kancelářský řád/, podle níž jestliže v průběhu řízení dojde ke spojení věcí, usnesení o spojení se založí také do spojených spisů a až do skončení řízení se do nich zakládají opisy /fotokopie/ všech protokolů a rozhodnutí, které jsou součástí původního spisu).

To platí též pro insolvenční soud, spojí-li ke společnému projednání insolvenční řízení manželů (dlužníků), neboť k odlišnému postupu v tomto případě není žádný důvod. Z požadavku na totožný obsah insolvenčního spisu vedeného v listinné podobě a elektronického spisu zveřejňovaného v insolvenčním rejstříku (§ 215i odst. 1 kancelářského řádu) lze přitom dovodit i povinnost insolvenčního soudu zveřejnit dané dokumenty v připojených elektronických spisech též v insolvenčním rejstříku.

Jinak řečeno, insolvenční soud, který spojil ke společnému projednání insolvenční řízení manželů (dlužníků), je i po spojení věcí povinen zakládat všechna rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou značkou je v daném řízení nadále pokračováno, ale též do připojeného spisu, včetně připojeného elektronického spisu v insolvenčním rejstříku. Ve vztahu k elektronickému spisu v insolvenčním rejstříku dostojí insolvenční soud povinnosti zakládat rozhodnutí v připojeném elektronickém spisu tím, že je bez dalšího zveřejní tak, aby lhůta k uplatnění práv a ke splnění povinností z těchto rozhodnutí plynoucích začala běžet stejně jako v elektronickém spisu, pod jehož spisovou značkou je v řízení pokračováno, případně tak, že při zveřejnění rozhodnutí v připojeném elektronickém spisu zřetelně vyznačí údaj, z nějž bude patrno, že toto zveřejnění nemá z hlediska běhu lhůty obvyklé účinky, a upozorní, od jakého zveřejnění se lhůta počítá (srov. opět usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 39/2011).

Má-li insolvenční rejstřík plnit svou informační funkci, pak poté, co dojde ke spojení insolvenčních věcí ke společnému řízení, musí být z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku v připojeném elektronickém spisu již v pohledu Detail insolvenčního řízení patrno, že došlo ke spojení věcí a pod jakou spisovou značkou jsou spojené věci dále vedeny.

Z výše řečeného je zřejmé, že insolvenční soud pochybil, zveřejnil-li v projednávané věci rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku pod sp.zn. KSCB 27 INS 20213/2013 bez dalšího dne 18.6.2014, avšak pod sp.zn. KSCB 25 INS 24287/2013 teprve dne 12.11.2014. Toto pochybení soudu při zveřejňování údajů v insolvenčním rejstříku přitom nelze přičítat k tíži účastníků insolvenčního řízení, o to více v situaci, kdy je s tímto okamžikem spojen tak závažný důsledek, jako je stanovení počátku běhu (prekluzivní) lhůty pro podávání přihlášek jejich pohledávek.

Počátek běhu třicetidenní lhůty stanovené věřitelům dlužníka Miroslava Jarouška pro podání přihlášek jejich pohledávek je za tohoto stavu nutné vztáhnout až k datu 12.11.2014, kdy insolvenční soud v projednávané věci rozhodnutí o úpadku dlužníka zveřejnil pod sp.zn. KSCB 25 INS 24287/2013. Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v usnesení o úpadku tak počala běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku (13.11.2014) a její poslední den připadl na 12.12.2014. Přihláška pohledávky věřitele došla insolvenčnímu soudu dne 8.12.2014, tedy v rámci lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Právní posouzení věci soudem prvního stupně je tudíž nesprávné, a důvod pro odmítnutí přihlášky věřitele dle § 185 InsZ pro opožděnost, jakož i důvod k rozhodnutí o tom, že účast věřitele v řízení končí, není dán.

Z pohledu výše formulovaných závěrů přetrvává chybný stav zápisu údajů týkajících se dlužníka Miroslava Jarouška v insolvenčním rejstříku i ke dni rozhodnutí odvolacího soudu. Pod sp.zn. KSCB 25 INS 24287/2013 je poslední zápis v oddíle A z 12.11.2014 a týká se právě rozhodnutí o úpadku z 18.6.2014. V oddílech B, C, D již není obsažen žádný zápis (srov. oproti tomu v insolvenčním rejstříku ve věci vedené pod sp.zn. KSCB 27 INS 20213/2013 další zápisy údajů v oddílech A a B). Přitom ve věci vedené pod sp.zn. KSCB 25 INS 24287/2013 pohled Detail insolvenčního řízení (ať již jde o rozšířené zobrazení nebo o normální zobrazení) nenabízí (v dané situaci zcela nezbytnou) informaci, že došlo ke spojení věci s jinou věcí a není odtud ani patrno, že otevírané zobrazení neinformuje o aktuálním stavu insolvenčního spisu daného dlužníka.

Na základě uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. za použití § 7 InsZ změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková