3 VSPH 692/2014-P9-7
KSUL 79 INS 7861/2013 3 VSPH 692/2014-P9-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Šárky anonymizovano , anonymizovano , bytem Seifertova 464, 403 31, Ústí nad Labem, o odvolání věřitele Stavební bytové družstvo ROZVOJ, se sídlem Seifertova 465, 403 31 Ústí nad Labem, IČO 00043796, zast. JUDr. Petrem Kuncem, advokátem se sídlem Masarykova 1047/35, 400 01 Ústí nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 7861/2013-P9-2 ze dne 12. února 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 7861/2013-P9-2 ze dne 12. února 2014, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužnice Šárky anonymizovano (dále jen dlužnice) usnesením č.j. KSUL 79 INS 7861/2013-P9-2 ze dne 12.2.2014 odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 9 Stavební bytové družstvo ROZVOJ (dále jen odvolatel) ve výši 310.548,-Kč, doručenou soudu dne 4.12.2013, a uvědomil ho o tom, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSUL 79 INS 7861/2013-A-16 ze dne 7.10.2013 zjistil úpadek dlužnice a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Přitom věřitele dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení o úpadku dlužnice bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.10.2013, takže v něm stanovená lhůta k přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 6.11.2013 doručena k soudu. Podání, jímž odvolatel do insolvenčního řízení přihlásil své pohledávky v celkové výši 310.548,-Kč, bylo soudu doručeno do datové schránky dne 4.12.2013. Odvolatel se dne 4.12.2013 vyjádřil tak, že se dvakrát-dne 22.3.2013 a opětovně 31.10.2013-pokoušel zaslat do datové schránky přihlášku pohledávky ve výši 310.548,-Kč. Přihlášky však nebyly do datové schránky přijaty a věřitel neobdržel potvrzující email. Dle vyjádření vedoucí vyšší podatelny paní Příhodové přihláška nebyla doručena do centrální evidence Ministerstva spravedlnosti a tudíž nemohla být zpracována Krajským soudem v Ústí nad Labem. Z těchto důvodů není možně zjistit příčinu nedoručení. Je nicméně v zájmu samotného věřitele ohlídat si soudem stanovenou pro přihlášení pohledávek a v případě problémů věc řešit s příslušnou osobou. Pokud se chyba vyskytla již při prvním pokusu o doručení-dne 22.3.2013, mohl se odvolatel ihned obrátit na soud a vzniklou situaci včas řešit. Protože užití ustanovení § 58 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) o prominutí zmeškání lhůty v insolvenční řízení není možné, soud ve smyslu § 173 odst. 1 IZ postupoval podle § 185 téhož zákona a přihlášku odvolatele odmítl, s uvědoměním o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení. Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud změnil a rozhodl, že jeho přihláška pohledávky ve výši 310.548,-Kč se neodmítá. Právní zástupce odvolatele namítal, že skutková zjištění soudu prvního stupně jsou nesprávná, neboť odvolatel ve skutečnosti učinil podání, kterým svoji pohledávku do daného insolvenčního řízení přihlásil, již dne 31.10.2013, tedy ještě ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku dlužnice, jež měla skončit dne 6.11.2013. Podle § 42 odst. 1 a 3 o.s.ř. je možno učinit písemné podání v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a je-li takové podání opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, nevyžaduje se jeho doplnění předložením jeho originálu nebo písemným podáním shodného znění. Odvolatelovo podání učiněné v elektronické podobě bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem a bylo soudu prvního stupně do jeho elektronické podatelny odesláno dne 31.10.2013. O tom, že odvolatel toto podání (přihlášku) skutečně podepsal, svědčí skutečnost, že na odeslaném podání došlo k vygenerování kódu elektronického podpisu a identifikátoru podání (GUID). Z hlediska včasnosti tohoto podání je přitom rozhodující okamžik jeho učinění (odeslání), nikoli okamžik jeho skutečného doručení soudu. Lhůta k podání přihlášek do insolvenčního řízení je lhůtou procesněprávní a proto se nevyžaduje, aby přihláška byla do uplynutí této lhůty soudu skutečně doručena, nýbrž postačí, bude-li nejpozději posledního dne lhůty odeslána.

Jestliže o.s.ř. považuje podání v elektronické podobě za rovnocenné podání v listinné podobě, nelze klást na osobu, která zvolí elektronické podání, vyšší nároky než na osobu, která podání doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a požadovat aby elektronické podání bylo poslední den lhůty soudu již doručeno. Názor vyslovený soudem prvního stupně, že přihláška musí být nejpozději posledního dne lhůty soudu doručena je tudíž nesprávný. Není přiléhavá ani jeho argumentace, že si věřitel má zachování lhůty sám ohlídat a případný problém v tom směru řešit s příslušnou osobou. Odvolatel si lhůtu ohlídal , když přihlášku odeslal ještě před jejím skončením. Navíc je zřejmé, že věřitel může nabýt pochybností o doručení jeho přihlášky teprve až když se neobjeví ve zveřejněném seznamu přihlášek, a to se stane až po uplynutí lhůty pro podání přihlášek.

Není přitom rozhodné, zda se věřitel případně již dříve marně pokoušel svoji pohledávku přihlásit (soudu doručit). Při posuzování včasnosti podání, který byla pohledávka přihlášena, je nutno zabývat se pouze tím, zda konkrétní posuzovaná přihláška-v daném případě přihláška ze dne 31.10.2013-byla soudu ve stanovené lhůtě odeslána. Žádné jiné okolnosti nejsou z hlediska posouzení její včasnosti relevantní. Podstatné není ani to, zda byl odvolateli doručen e-mail potvrzující doručení elektronického podání soudu, když z hlediska jeho včasnosti je rozhodný okamžik jeho odeslání. O tom svědčí i stanovisko Ústavního soudu vyjádřené např. v jeho nálezu I. ÚS 460/97, že účastníkům nemůže být přičítáno k tíži, pokud podané podání nebylo v soudní evidenci nalezeno.

Na autora podání nemůže být přenášena odpovědnost za doručení podání soudu, neboť po jeho odeslání nemůže nijak ovlivnit, zda podání vskutku soudu dojde nebo zda se tak z technických či jiných důvodů nestane. Soud prvního stupně přitom výslovně uvedl, že nemá informaci o tom, z jaké příčiny do jeho datové schránky nebyla přihláška odvolatele ze dne 31.10.2013 doručena. Jestli soud není schopen vysvětlit, proč mu přihláška nebyl doručena, je nutné rozhodnout ve prospěch podatele. Opačný přístup, který by uplatnění nároku na uspokojení v insolvenčním řízení vázal na náhodu překážky doručení, již podatel nemůže ovlivnit, by vedl k porušení jeho práva na spravedlivý proces. K důkazu odvolatel připojil kopii své přihlášky ze dne 31.10.2013.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Podle § 136 odst. 3 a 4 IZ (v rozhodném znění platném do 31.12.2013) stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 79 INS 7861/2013-A-16 ze dne 7.10.2013, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti), rozhodl o úpadku dlužnice a o povolení oddlužení. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 4 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. lhůta k podávání přihlášek počala běžet následujícího dne po účinnosti usnesení, tj. ode dne 8.10.2013, a její poslední den připadl na středu 6.11.2013. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta-a v tom se odvolatel nemýlí-je lhůtou procesněprávní, je podle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Orgánem, který má povinnost doručit podání, se rozumí držitel poštovní licence, věznice pro osoby ve výkonu trestu nebo ve vazbě, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy pro osoby v nich umístěné apod. Nesprávně však odvolatel usuzuje, že v případě písemného podání učiněného v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je z hlediska jeho včasnosti (zachování lhůty) rozhodné to, kdy bylo podatelem soudu odesláno . Takové elektronické podání není podáním, které by podatel doručoval soudu prostřednictvím orgánu, jenž má povinnost je doručit, a které by tedy za tím účelem doručujícímu orgánu odevzdal, nýbrž podáním činěným (za užití veřejné datové sítě) přímo u soudu -v jeho elektronické podatelně. Z hlediska zachování lhůty stanovené v § 57 odst. 3 o.s.ř. je tedy u podání činěného v elektronické podobě rozhodné jen to, zda posledního dne lhůty došlo do elektronické podatelny soudu, tedy zda v případě emailového podání bylo do skončení lhůty doručeno do emailové schránky soudu a v případě podání činěného prostřednictvím datové schránky dodáno do datové schránky soudu. (K obdobné problematice týkající se telefaxového podání srovnej závěr obsažený v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2378/99 ze dne 18.12.2000, podle kterého učiní-li účastník řízení podání telefaxem, je pro posouzení včasnosti takového podání rozhodné, kdy došlo soudu). Právní zástupce odvolatele tvrdí v odvolání jen jediné podání, jímž v daném insolvenčním řízení odvolatel přihlášku své pohledávky ve výši 310.548,-Kč podal, a to přihlášku ze dne 31.10.2013, kterou odvolatel učinil v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem a kterou odeslal do elektronické podatelny soudu prvního stupně. Tam také tato jediná odvolatelova přihláška (P9-1) datovaná dnem 31.10.2013-jako elektronické podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem Jana Litoše (předsedy představenstva odvolatele)-vskutku došla (do emailové schránky Krajského soudu v Ústí nad Labem), a to ovšem až dne 4.12.2013. Toto elektronické podání bylo učiněno emailem dvěma datovými zprávami Michaely Koškové (co referentky právního oddělení odvolatele), z nichž první označená jako nedoručená přihláška do insolvence číst 1 obsahuje vyplněný formulář přihlášky pohledávky odvolatele ze dne 31.10.2013 s uznávaným elektronickým podpisem Jana Litoše a druhá označená jako nedoručená přihláška do insolvence část 2 obsahuje přílohy této přihlášky. Tyto datové zprávy byly odeslány z adresy koskova@sbdrozvoj.cz dne 4.12.2013 v 10:42 hodin a do emailové schránky soudu došly téhož dne v 10:46 hodin. Tvrdí-li tedy právní zástupce odvolatele, že toto elektronické (emailové) podání bylo soudu prvního stupně odvolatelem odesláno již v den, kterým je přihláška datována, tedy 31.10.2013 (což ale ničím nedokládá a výše uvedená zjištění prokazují něco jiného), pak si to nelze vysvětlit jinak, než že od svého klienta-odvolatele, který ho ke svému zastupování zmocnil až dne 18.12.2013, obdržel nesprávnou informaci o tom, kdy k odeslání tohoto elektronického podání ve skutečnosti došlo.

Lze tedy uzavřít, že přihláška pohledávky, jejíž včasnost odvolatel obhajuje, byla soudu prvního stupně elektronickým podáním zaslána i doručena (tj. u soudu podána) až dne 4.12.2013, a tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání odvolatelovy přihlášky je tudíž věcně správný. Protože podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení, včetně lhůty k podání přihlášky, není přípustné (takže žádosti o navrácení této lhůty by nebylo možno vyhovět, ani pokud by o ně odvolatel dle § 58 o.s.ř. včas-spolu se zmeškaným úkonem, přihláškou-požádal), je nezvratný závěr, že k odvolatelově přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tato pohledávka v něm tedy nemůže být přezkoumána a uspokojována.

Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku odvolatele dle § 185 IZ odmítl, a odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 29. srpna 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová