3 VSPH 689/2012-P18-9
KSPH 37 INS 22897/2011 3 VSPH 689/2012-P18-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Polní Voděrady 70, o odvolání věřitele č. 18 CREDIT CARDS INVEST, a.s., IČO 28891597, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4.dubna 2012, č.j. KSPH 37 INS 22897/2011-P18-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4.dubna 2012, č.j. KSPH 37 INS 22897/2011-P18-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze (též insolvenční soud) v insolvenčním řízení dlužníka Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník) rozhodl, že přihláška věřitele č. 18 CREDIT CARDS INVEST, a.s. se sídlem v Praze 1 (dále jen odvolatel) se odmítá pro opožděnost a dále se k ní nepřihlíží a právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 17.2.2012 (A-10) rozhodl o zjištění úpadku dlužníka, jeho řešení oddlužením a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 19.3.2012 u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři s poučením dle § 173 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ), že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Odvolatel podal svoji přihlášku k poštovní přepravě sice včas, avšak adresoval ji chybně Městskému soudu v Praze, jenž ji předal dne 28.3.2012, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek, k poštovní přepravě k doručení insolvenčnímu soudu, jemuž byl doručen 29.3.2012. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 185 IZ, opožděnou přihlášku odmítl a odvolateli ukončil jeho účast v řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním, neboť se závěry insolvenčního soudu nesouhlasí. Uvedl, že podal včas přihlášku na předepsaném tiskopisu adresovanou Městskému soudu v Praze, jemuž byla doručena již 7.3.2012, namísto Krajskému soudu v Praze. Pokud Městský soud v Praze jeho přihlášku předal opožděně insolvenčnímu soudu až po 21 dnech předáním k poštovní přepravě, porušil tím podmínku neprodleného předání přihlášky , což je v rozporu se zásadami insolvenčního řízení stanovenými v § 5 písm. a) IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v dlužníkově insolvenčním řízení Krajský soud v Praze jako soud, před nímž insolvenční řízení probíhá, tedy jako insolvenční soud dle § 2 písm. b) IZ, usnesením ze dne 17.2.2012 (A-10), jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka a způsobu jeho řešení oddlužením, a stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu do 19.3.2012 k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ.

Podle právních závěrů vyjádřených v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012 sen.zn. 29 NSČR 3/2012 a publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012, s nimiž se odvolací soud ztotožňuje, přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Ze spisu plyne, že odvolatel přihlášku své pohledávky za dlužníkem určenou ke sp.zn. KSPH 37 INS 22897/2011, a v níž v záhlaví označil Městský soud v Praze, jako soud, u nějž má být vedeno insolvenční řízení, podal dne 6.3.2012 k poštovní přepravě a adresoval ji Městskému soudu v Praze, jemuž došla dne 7.3.2012, tedy ještě včas.

Ze spisu odvolací soud dále zjistil, že Městský soud v Praze přípisem ze dne 20.3.2012, č.j. 2 Nc 6618/2012-4, předal dne 28.3.2012 přihlášku k doručení-tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek-a adresoval ji Krajskému soudu v Praze, jemuž postoupená přihláška došla dne 29.3.2012. Podal-li odvolatel svoji přihlášku nepříslušnému Městskému soudu v Praze, je zjevné, že se při tomto úkonu dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Městskému soudu v Praze, jenž vadně podanou přihlášku dle § 173 odst. 4 IZ insolvenčnímu soudu postoupil, ale zavinil ho svým nesprávným postupem výlučně odvolatel sám.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání přihlášky odvolatele je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Pokud jde o odvolatelovy výhrady ohledně postupu Městského soudu v Praze, jenž došlou přihlášku nepostoupil neprodleně insolvenčnímu soudu, považuje odvolací soud za nutné uvést, že postup jiného než insolvenčního soudu podle § 173 odst. 4 IZ má-obdobně jako tomu je při podání odvolání jinému soudu, než u něhož je lze podat-umožnit nápravu pochybení věřitele spočívající v podání přihlášky u nepříslušného soudu, tj. jiného než insolvenčního soudu. Nemůže však zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soudu a v žádném případě nezbavuje věřitele odpovědnosti podat včas přihlášku u insolvenčního soudu.

Protože tedy ohledně odvolatelovy přihlášky nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14.srpna 2013

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová